Ofamili yovanhu ve li 15 ya tala ashike meyovi

EFANO: Matthew Palata OVA TALA ASHIKE MUYE … Elizabeth Mayinga Vindindo (35) okwa kanifa omonakadona weedula nhatu eshi ta kufeekelwa kutya okwa lya oikulya i na oudiyo. Vindindo okwa ti oye ashike e na oiyemo mofamili yovanhu 15.

Omukalimo wokoshitopolwa shaKavango Ushilo Elizabeth Mayinga Vindindo (35) okuudite a fa a wililwa po koshilemo shilaula.

Vindindo okwa fudika omonakadona waye Helena Maliro Muhembo (3), oo a xulifa taku feekelwa kutya okwa lya oikulya ya tulwa oudiyo komukunda u shiivike nawa nedina Bagidadi, u li moshikandjohoololo shaNdonga Linene.

Omwedi wa dja ko, okaana okwa li ka lya omudika pamwe novakwapata vako.

Omupedu komufala wopolifi koshikondo shokuninga omakonakono koKavango Ushilo Bonifasius Kanyetu okwa koleka oshiningwanima eshi ndee ta ti omakonakono oku li metifa.

Nande ofamili oi na ovanhu ve li 15, vahamano okwa li va lya oikulya oyo ye va twala fiyo omoshipangelo.

Omidi edi domudika okwa li da dja komuti wa fudulwa meumbo lomukwapata umwe opo pa ningwe onhele yokutunga.
Ofamili ohai longifa luhapu omafo omiti ou opo i ninge oshivelelwa.

Ovakwapata ovo va kwatelwa moshinima omu ongaashi ovakainhu vavali veedula 60 no22 ounona voumati vatatu veedula 10, 7, 4 naHelena.

Ofamili ei okwa li ya twalwa koshipangelo opo i ka mone ouhaku konima yoshivike eshi va tameka tava kungu.

Helena okwa li a xulifila mondjila omanga kwa li tava i koshipangelo, ovanhu vakwao okwa li va tuminwa koshipangelo shepangelo koRundu. Eshi oshinima eshi sha ningwa, Vindindo okwa ti okwa li ta longele kokule neumbo koRundu.

Okwa ti ofamili kai na vali omunhu umwe oo tai dulu okulineekela shaashi oye ashike omunhu ha longo mofamili.

Oilonga yaye yomomaumbo ohai mu futu ashike oshimaliwa okudja poN$700 fiyo opoN$1 000 komwedi, oyo ina okulongifwa opo i palwife ovaneumbo aveshe ve li 15.

Vindondo okwa ti momafiku 11 Juni okwa li ta dilaadila okuya keumbo komukunda. Okwa ti vali efiku olo okwa li a popya novaneumbo konima ashike eshi va lya ouvalelo, mwa kwatelwa Helena.

Konima yeevili mbali, okwa li a lombwelwa kutya ovaneumbo vamwe ova twalwa koshipangelo.

Eshi ashike a fika, okwa li a lombwelwa kutya Helena okwa xulifa navakwao avenya ova twalwa koshipangelo koRundu.

Vindindo okwa ti efimbo lokulila okwa li lidjuu neenghono, nande ofamili oya mona ngaa omakwafo ngaashi oikulya, omalongekido okeembelewa notenda oyo kwa li ya longifwa poshivilo dimbuluko.

Vindondo okwa ti ota mono oixuna nai shaashi ke na omaufemba oshiwana.

“Kandi na nande odjapo yedalo ashike aame ashike handi longo mofamili ongomukainhu. Aame ndi li mo nda kula fye nameme, Anastasia Tjangano Matjavi (60), ashike naye ke na omaufemba. Oshinima osho oshe tu kuma nai atushe, mwa kwatelwa ounona vetu navo kave na omaufemba, osho a ti ngaho.

Okwa weda po vali kutya meme waye ita dulu okumona opendjela shaashi ke na oufemba.

Shimwe vali, Vindindo okwa ti meme waye oha mono ashike oshikukuta “kelao ashike laKalunga”.

Okwa ti mwene womukunda novanhu ovo hava ungaunga noinima momukunda ova fila meme waye onghenda opo ve mu shange oshikukuta shaashi ove mu shiiva efimbo lile, nande okwa kala nokushi anyenwa efimbo lile shaashi ke na oufemba.

Okwa ti meme waye oha mono okashako kamwe kepungu, ashike otaka kwafele ngaa ovanhu ve li 15?
Vindindo okwa ti, nokonima yefyo laHelena ke wete pu na omalunduluko awa shaashi ovanhu ova tila konima yoshiningwanima shoikulya ya ya oudiyo.

“Ngee tashi ya kehongo, vamwameme nounona vange ova taalela omikundu dihapu,” Vindindo osho a ti ngaho. Kave na eenghaku dofikola di li nawa nohava djala oitapa opo va ye kofikola. Natango kave na omudjalo wofikola u li nawa nohava tumwa keumbo kovahongifikola molwoshinima eshi, osho a ti ngaho.

“Omonawange woshiveli Victoria Muhungu (18) ote liwedele ko kofikola yedina Zealous Tutorial Centre modoolopa, Nathilia Muhungu (17) oku li mondodo 8 koNdonga Linene nava kwao vamwe vatatu ohava i kofikola oyo tuu ei omanga pu na vali vamwe vavali hava i kofikola ya yooloka.

Ounona vamwe ova katekwa mehongo lavo, molwoupyakadi woshimaliwa, osho a ti ngaho.
Okwa ti vali aveshe ova tala ashike muye.

Vindindo okwa ti ovakwapata aveshe ve li 15 ohava di meumbo loshipeleki limwe alike, mwa kwatelwa onduda omo hamu nangala ounona aveshe voumati noukadona.

Okwa ti kave na etungo lopamufika tali dulu okuwana ofamili aishe.

Okwa weda po vali ta ti otava fi outalala paife shaashi kave na omakumbafa a wana.

Nopefimbo lodula ohapa kala oudjuu shaashi meumbo ohamu lokwa ngee odula tai loko, osho a ti ngaho.
Ota pula nee opo keshe ngaa ou ta dulu okuvavatela opo e va kwafe.

Kamusela woshikandjohoololo shaNdonga Linene Michael Kampota okwa ti oupyakadi wofamili okuushi nombelewa yaye oya ninga omalongekido opo i dule okuvavatela va mone omaufemba.

“Otwa konga mo ovo vehe na omaufemba moshikandjohoololo, natango ohatu shikula omukalo nomalongekido amwe, oo a tulwa po opo va dule okumona omaufemba,” Kampota osho a ti ngaho.

Okwa pula ovanhu ovo hava vatele momikunda opamwe noomwe womikunda opo va dule okumona kutya oolyelye tava mono ixuna, nande ovo vo vehe na osho tashi pumbiwa, opo va kendabale ve va nyole.

Okwa ti vali ovanhu inava lya vali oikulya oyo vehe shi shaashi otashi va tula moupyakadi.

Kamusela woshikandjohoololo Mutwe nomunashipundi wewilikongudu loKavango Ushilo Damian Maghambayi okwa ti elelo loshitopolwahoololo inali dimbwa nande oinima i li ngaho oyo i li moshitopolwa.

Okwa pula opo oministili youndjolowele i ninge omahongo kombinga youkoshoki noinima ikwao ya nyika oundjolowele moshiwana.

“Ewilikongudu loshitopolwa otali ka kundafana namwene womukunda novanamukunda aveshe opo va xwaxwameke oundjolowele nonghalo nawa yovanhu. Okuyandja oikulya yoshikukuta oshimwe shomwaayo kwa li ya kundafanwa, opo ovanhu ve dulife puumwe va kale tava mono meumbo,” Maghambayi osho a ti ngaho.

Natango, omupedu minista woministili yoikwameni neameno Lucia Witbooi okwa li a pula ovo vehe na oumutwe voshilongo opo va longife omhito yopolohalama yokulishangifa oyo kwa li ya shiivifwa omafiku twa dja.

Fiyo opapa, ovanhu ve fike po34 802 ova mona omaufemba nghee opolohala ei ya tamekele muFebuluali moitopolwahoololo aishe. Otai xulu muJuli.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News