Onzonkundaneki yetu

Onzonkundaneki yetu


Latest posts from this author

Okomisi yomahoololo oya ti inai ngabeka nande ovanadolongo ve lishangife omahoololo

Okomisi yomahoololo yaNamibia oya ti omapopyo oo a ningwa kongudu yomilameno kutya inai pitika ovanadolongo ve lishangife omahoololo keeshi oshili. Omukulunhuwiliki womahoololo wokomisi yomahoololo Peter Shaama okwa lombwela oikundaneki Etivali kutya omapopyo keeshi oshili notaa pukifa. “Okomisi oya kundafana newiliko…

Onzonkundaneki yetu

Ounona ve li 67 ova fya komanyutu koZambezi

Ounona ve li lwopo67 ve li koshi yeedula nhano ova fya komanyutu moshitopolwahoololo shaZambezi eedula nhee da pita. Omanyutu oudu wondjala hau etwa kokukala puhe na oikulya ya wana, okukala ito li oikulya oyo i na oundjolowele ile okukala ito…

Onzonkundaneki yetu

Eteni eenhele domalishangifo popepi novanhu – Eekamusela dokOshikoto

Omwaalu weekamusela dokoikandjohoololo yaShikoto oda itave kutya omwaalu womalishangifo ovahoololi ou li pedu moshitopolwahoololo shaashi ovanhu ovo ve li momikunda itava dulu okweenda vaye ve ke lishangife. Oshikoto osho shimwe shomoitopolwahoololo oyo i na omwaalu u li pedu wovanhu ve…

Onzonkundaneki yetu

Chicco ota ka mona edu longushu yeemiliyona N$30 keemiliyonaN$8 kOshakati

Minista womayambulepo eedoolopa noitopolwa yokomikunda Erastus Uutoni vati okwa koleka okulandifa po edu kOshakati longushu yeemiliyona N$30 keemiliyona ashike di li N$8 komunangeshefa Erastus ‘Chicco’ Shapumba. Elelo lodoolpa yaShakati, ola lombwela oikundaneki Etine, kutya edu okwa li la landifwa po…

Onzonkundaneki yetu

Itatu kondjifa ovanhu ve lishangife – ECN

Omukalelipo wokomisi yomahoololo yedina Electroral Commission of Namibia (ECN) Gerson Tjihenuna okwa ti kapu na oveta oyo tai nane ovanhu va hoolole. “Kufa oshiholelwa shoshiputudilo shopombada shoInternational University of Management, omwaalu wovalihongi oufike lwopo20 000. Owa teelela vamwe vomuvo va…

Onzonkundaneki yetu

Nujoma otati po xwepo

… Ovanamibia ova pandulwa eshi va kala nokumuhalela eveluko Ombelewa yapelesidente oya pandula Ovanamibia eshi va kala nokuyambidida nokuudila omukokoli pelesidente Sam Nujoma oukwao wananghali. Nujoma ote ya nawa moshipangelo shomoshilongo konima yomilandu donumba dounamiti. Ondokotola yopaumwene yaNujoma Dr Tshali…

Onzonkundaneki yetu

Omahepeko naa longwe nao ongomukifi

Konima omulumenhu omunamido 25 a xwika po omukadona waye nounona vaye ve li vavali koKaribib Oshoondaxa shoshivike sha dja ko, omukalimo umwe womoshitopolwa okwa nyenyeta kutya opolifi ohai endelele okukatukila onghatu oumbudi woimuna ashike ohai kwatakwata moimbuluma youkakwashikekookanhu. Omapopyo aSimson…

Onzonkundaneki yetu

Lishangifa apa ho di – ECN

Okomisi yomahoololo yaNamibia yedina Electoral Commission of Namibia (ECN) oya ti ovanhu otava dulu okulishangifa opo va hoolole peenhele opo ve li molwoilonga. Eshi okwa li sha popiwa komukulunhu wokomisi yomahoololo Zenia Lazen pefimbo opo kwa li a talela po…

Onzonkundaneki yetu

Ovalandifi vopoWernhilova teelelaokutewa po

Ovalandifi vahapu ovo hava landifile koshi yonopa poWernhil Park Flea Market mOvenduka ova taalela okutewaatewa ngee inava futa eendjo davo kelelodoolopa laVenduka moule womafiku aheyali. Omupopiliko wokakomisi kovalandifi ava, oo ina hala okupopiwa kedina shaashi okwa tila a ningilwe omatilifo,…

Onzonkundaneki yetu

Oikulya younona vofikola itai ya pefimbo

Ounona ve dulife po15 400 mOvenduka ova kala nondjala konima eshi oikulya yokeefikola ya kala nokukatekwa okudja muJanuali. Ovahongifikola ova ti onghalo ei oya kala idjuu shaashi ounona vamwe ova kala nokulidenga po meengulu dofikola molwondjala. Oministili yehongo, omaunghulungu nomifyuululwakalo…

Onzonkundaneki yetu

Mbumba naShaningwa otava shekwa eshi va ninga oshoongalele nokomisi yomahoololo

Ovanawino ova ti oshoongalele osho pelesidente Nangolo Mbumba nahamushangandjai woSwapo Sophia Shaningwa va ninga osha ulika kutya ovo vavali otava tameke okungwangwana. Shaningwa naMbumba okwa li va shakena nokomisi yomahoololo yaNamibia keumbo lepangelo Etivali. Omunawino moikwapolitika Rui Tyitende Etitatu okwa…

Onzonkundaneki yetu