Unam oku li moshipyu eshi a tulila po ovanandjungu vopolotika eendjidikila moshiputudilo

Simon Namesho

Oshiputudilo shopombada shaNamibia oshi li moshipyu molwetokolo lokutula po eendjidikila dounandjungu wopolotika moshiputudilo, eengudu dimwe dopolotika otadi ti kutya oshinima eshi otashi fininike kongudi oufemba wovalihongi mokuyambidida nomokuyandja omawi avo koinima ya pamba opolotika.

Oshiputudilo osha eta oshinima eshi konima sha tulila po eendjidikila ehangano ledina Affirmative Reposition (AR) Student Command eendjidikila opo liha ningi oshoongalele shalo osho kwa li la longekinda shi kale ko oshivike sha dja ko mofikola.

Etokolo loshiputudilo ola shekwa keengudu dimwe dopolotika, omanga ovandjadjukununi voikwapolotika ve wete kutya oshinima eshi osha pumbwa okuungaungwa na sho nawa nonouyuki pokati kemhanguluko longudu oyo wa hala okuyambidida nomilandu odo tadi wilike oshiputudilo.

Omuwiliki woLPM YOUTH Command Element Khomas, Junia kaindjee, okwa holola eudo lonai laye moshinima eshi, okwa ti kutya oshinima eshi otashi teya po oufemba wovanhu.

“Ekotamhango laNamibia ola yandja oufemba kovakwashiwana aveshe, mwa kwatelwa ovalihongi novahongi, oufemba wokukufa ombinga moinima yopolotika yopambili,” Osho a weda po ngaho ta ti Unam oku na ondjokonona yokuninga oivilo i li ngaha.

Kaindjee okwa ti kapu na omumbwe yokuyandja elombwelo li li ngaha shaashi opolotika koUnam oi li pamufika uwa neenghono.

Momukanda oo wa leshwa koThe Namibian, Namhila okwa pula elelo laUnam opo li kelele kuha longifwe omatungo oshiputudilo moinima i na sha nopolotika.

Omupopiliko woshiputudilo, Simon Namesho, okwa ti oshiputudilo oshinima shokulihongela.

“Oshiputudilo shaNamibia osha didilika oshoongalele osho LPM Youth Command. Ohatu ka yandja ouyelele kombinga yoshinima eshi konima yefimbo,” Osho a ti ngaho.

Natango, ehangano lovalihongi Ovanamibia ola itave kutya oshiputudilo otashi teya po oufemba wovalihongi wokukufa ombinga moinima yopolotika oyo tai ningilwa mofikola pelesidente wehangano lovalihongi moNamibia Dorthea Nangolo okwa ti ovalihongi nava pitikwe opo va wanife po oufemba wavo, shaama ashike tave shi ningi ve likolelela komilandu nomalandulafano oshiputudilo.

“Omu na eengudu deni dopolotika. Itashi tu kumwe okudikelela di kufe ombinga moikwapolotika,” Osho a ti ngaho.

Nangolo okwa ti odula ei oya fimana shaashi oku na omahoololo opashiwana, onghee nee otashi kumwifa okukelela ovalihongi oufemba wavo vopaudemokoli opo vaha kufe ombinga moinima ei ngaashi va hala.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News