South Korea a pititha oveta yi indika elanditho lyonyama yombwa

South Korea a pititha oveta yi indika elanditho lyonyama yombwa

EPANGELO lyaSouth Korea oshiwike shika olya pititha oveta ndjoka tayi kala yi indika edhipago nelanditho lyonyama yombwa moshilongo shawo.

Oveta ndjoka otayi tulwa miilonga moshilongo shoka okuza mo2027.

Onyama yombwa, ndjoka ya tseyika nawa nedhina ‘boshintang’, oya kala yi holike noonkondo moshilongo shoka ashike omimvo dha piti aagundjuka oya tameke okutinda edhipago lyoombwa nelakano lyokulya.

Pauyelele wepangelo lyaSouth Korea, mo2023 omwa ndhindhilikwa onyama dhoombwa dha konda po1 600 poorestolanda molwashoka onyama ndjoka onkene yi holike unene tuu kaakuluntu, omanga wo taku hokololwa kutya moshilongo moka omu na oofaalama dhoombwa dha konda po1 000.

Kohi yoveta ompe moshilongo shoka, okutekula ombwa nelalakano lyonyama yokulya oshi indikwa, osho wo okulanditha onyama otashi ka kala shi indikwa. Ngoka ta ka kwatwa a dhipaga ombwa nelalakano lyonyama yokulya okuza mo2027 ota ka pewa egeelo lyoomvula ndatu konima yekumba omanga mboka haya tekula oombwa nelalakano lyokutsela opo dhi ye momalandithilo otaya ka pewa egeelo lyoomvula mbali mongali.

Mongashingeyi aanafaalama yoombwa dhokutsela, ooyene yoorestolanda oya pewa uule woomvula ndatu opo ya tale oompito dhilwe ndhoka taya vulu okulongitha opo ya vule okupula komeho nongeshefa pwaana we elanditho lyonyama yombwa.

Nonande ehulitho po lyelanditho lyonyama yombwa otali ke eta ekanitho lyiilonga niiyemo kooyene yoorestolanda, epangelo lyaSouth Korea olya popi kutya otali ka yambidhidha ooyene yuutomeno, aanafaalama yoombwa dhokutsela osho wo ooyene yoorestolanda.

Omumvo gwa zi ko ehokololo lyonyama yombwa hayi liwa olya dhana onkandangala moshilongo moka yamwe taya indile epangelo lyaNamibia li indike okulya onyama yombwa moshilongo.

Eindilo opo ombwa kaayi liwe we olya hwahwamekwa koshiningwanima sha ningwa moRehoboth muJuni omumvo gwa zi ko, sho ombwa yedhina Dalton ya yakwa po nokudhipagwa po noya ningwa po okapana pehala lya tseyika nawa hali landithwa onyama yombwa mondolopa ndjoka.

Shoka okwa li she eta aafekelwa yaali, Ricardo Kastoor naTeodor Itembu, ya tulwe miipandeko taya tamanekelwa uufuthi nemonitho lyiihuna lyoshinamwenyo.

Ehangano lya kwatela komeho ehwahwameko lyehulitho po lyokulya onyama yombwa moshilongo lyedhina Justice for Animals Trust okwa li lya tula omambolota omanene moondolopa ngaashi mOvenduka, mOndangwa osho wo mOngwediva ga thanekwa ombwa ndjoka yedhina Dalton netumwalaka lyi li ompinge nokulya onyama yombwa.

Ashike nando ongaaka, konima owala yomasiku omashona sho oshiningwanima shaDalton shi ingaana miikundaneki, onzonkundaneki ndjika oya mono nkene aakwashigwana pomatala monooli yoshilongo taya tyapula onyama yawo ya manguluka.

Aalandithi pomatala ngaashi mOshakati nomOmuthiya okwa li ya lombwele onzonkundaneki ndjika kutya onyama yombwa oyiholike noonkondo monooli yoshilongo, omanga mboka haya li onyama yombwa oya popi kutya kaye na esiku ya hulithepo oku yi lya.

Moonkundathana nonzonkundaneki ndjika pethimbo ndyoka, omulandithi gwonyama yombwa pomatala gaMuthiya, meme Aune Thomas okwa popi kutya oha dhipaga oombwa dhi li po20 moshiwike molwashoka onyama yombwa oyi holike noonkondo.

“Onyama yombwa oyi holike noonkondo monooli molwashoka ontoye. Molwashoka oyi holike nohayi hakanwa po, nohayi kala yi na ondilo . . . Ohayi landwa lela nawa,” osho Thomas a popi ngaaka, nokwa gwedha po kutya ohaya ende oondjila oonde okuya momikunda taya kongo mboka taya landitha po oombwa dhawo opo ya ka ninge okapana.

Okwa popi kutya iiyemo mbyoka ha mono mokulanditha onyama yombwa ohayi mu kwathele mokuyambidhidha aanona ye uuna taya yi koosikola.

MuKotoba omumvo gwa zi ko omukalimo gwomOtjomuise mOvenduka, Josten Bauleth (32), okwa kanitha ombwa ye yedhina Coco ndjoka ya yakwa molugumbo noya landithwa po kooN$150 nokuningwa po okapana.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News