Ovanyasha ohava xupu mopendjela – Venaani

McHenry Venaani

Omuleli wongudu yoPopular Democratic Movement (PDM) Mchenry Venaani, okwa ti ovanyasha ngaashi ngaa unene ovo ve li koitopolwa yokomikunda, ohava xupu moimaliwa yopendjela yovakulupe.

Okwa ti oinyangadalwa shike yomaxupilo ishona hai ningwa komikunda, osho sha eta pa kale puhe na eemhito doilongo dovanyasha nande nava kale ngaa ve na ounongo.

Minista woimaliwa Iipumbu Shiimi, Etitatu okwa wedela opendjela yovakulupe noN$200 osho she i eta poN$1600 keshe omwedi paife.

Venaani Etivali okwa popya kwaasho kwa li sha etwa po koshilyo shimwe shongudu yaye Maximalliant Katjimune, opo ku talwe nawa kokuyandja oshimaliwa keengeshe dinini nodopokati, ta ti:

“Ovanyasha moshilongo omu ohava xupu mopendjela yovakulupe. Opendjela yovakulupe oyo i kwetele komesho eliko lokomikunda nena.”

Okwa ti ovanyasha ovo ve na ounongo wopaungoba inava pewa omhito opo va kufe ombinga moinyangadalwa yeliko lokomikunda.

“Ngee opu na otendela momukunda, ngeno kufa ngaa ovanailonga voye momukunda opo navo va mone ko ouwa.
Paife ovanhu ava oha fiwa ashike va patekena,” Osho a ti ngaho.

“Omaxupilo okomikunda okwa fya. Ovakulunhu ovo ve a kwatela komesho, omanga ovanyasha, ava vahapu, kave na eshi tava ningi,” Osho a ti ngaho. Eshi a tya kosha kombinga yeengeshe dinini nodopokati,Venaani okwa ti omahangano omoshilongo itaa xumu komesho neengeshefa dinini nodopokati itadi pewa omayambidido a wana opo di dulu okukala tadi yandje oilonga doo di ye komesho.

Venaani okwa yandja oshihopaenenwa sholutu olo hali yandje eetendela moshilongo, olo la patela kondje ovanangeshefa vashona novopokati.

“Oshitopolwa shomatungo osha wa pedu eedula twa dja. Epangelo ohali kufa eeproyeka koChina opo di tunge opate ashike i xupi yeekilometa 42, ndee otaku kufwa ehangano lopashiwana lokoChina olo li longe otendela oyo. Otamu di paya eengeshefa detu dinini nodopokati,” Osho a ti ngaho.

Venaani okwa tondokela kombinga yeembaanga, ta ti eembanga odi na omukalondjiikilile wokukala ihadi futu eengeshefa dinini nodopokati, tadi pula omaliko opo a kalele po omikuli.

“Eshi otashi ku lombwele kutya ovanhu vashona tava popile okuyambidida pashimaliwa eengeshefa dinini nodopokati,” Osho a ti ngaho.

Katjimune okwa ti epangelo nali tale po nawa pokaima oko ke li peESMEs moshilongo. Okwa ti paife ngaha moshilongo omu na eengeshefa dinini nodopokati di li 70 000, she likolelela kolopota yo-International Finance Corporation.

Okwa ti oshinima sha kula sha taalelwa kuESMEs omumbwe yoshimaliwa unene ngaa eshi ombaanga yoESMEs ya teka po 2017.

OMAVATELO

Omuprima minista Saara Kuugongelwa-Amadhila, eshi a nyamukula koshinima shaKatjimune mopaliamente okwa ti oshinima shokuyambidida eengeshefa dinini nodopokati osha kala tashi likundwa nale kepangelo.

“Otwa tameka nale okutula moilonga oinima oyo ya pumbiwa opo tu kandule po osho omufimanekwa ta pula. Otwa ta mbula ko eenghendabala dimwe okudja koKabinete noministili yomauyelele nomakwatafano opoungoba otai kashiivifa diva,” Kuugongelwa-Amadhila osho a ti ngaho.
Okwa ti kutya oshinima shimwe okutota po oshikefa shokuvatela eengeshefa odo tadi popiwa, osho tashi kala tashi mono oshimaliwa komutengenekwafaneko keshe odula.

“Eshi otashi ningwa opo kufitikwe eembululu odo di li mokuvatela eengeshefa dinini nodopokati.” Osho a ti ngaho.

Kuugongelwa-Amadhila okwa ti oKabinete oka tambulako okutota po opolohalama yokuyambula po omidingonoko, oyo nayo tai kala tai mono oshimaliwa okudja kepangelo keshe odula. Oinima ikwao omwa kwatelwa oimaliwa noikulya yeepolohalama doikulya yoilonga, etoto po loshimaliwa shokuyandja oilonga sha kwatelwa komesho koministili yoilonga.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News