Ovanailonga ovo hava tonatele eehauto meepakinga delelo laVenduka ova xulifa po oilonga

Photo: Shelleygan Petersen VA HANDUKA … Ovanailonga vomeepakinga dodoolopa yaVenduka ova hala omuyandji woilonga wavo Keyplots Investments (KPI), opo a fute oN$1500 yavo oyo va nanwa, tava ti kashi li paveta.

Ovanailonga vehangano ledina Keyplots Investment (KPI), olo hali tonatele eepakinga delelo laVenduka, ova xulifa po okulonga konima eshi ehangano la nana ko oN$1500 koshimaliwa shavo shokomwedi shoN$2500.

Ehangano eli oli li lomeengeshefa doUnited Africa Group, odo moovene vado mwa kwatelwa oshilyo shoSwapo shopaliamente Martha Namundjebo Tilahun.

Ongudu yovanailonga ve li 23 oya lundila ehangano kutya ola nana ko oshimaliwa shavo shihe li paveta noinava lombwelwa.

Ovati eshi kashi shi oshikando shotete tava nanwa oimaliwa yavo.Oimaliwa ei va nanwa muDesemba okudja poN$200 fiyo opoN$600, omanga omwaalu oo wa ya pombada okudja poN$1500 fiyo N$1700 muJanuali. Ovanailonga ova ti okwa li va lombwelwa kutya oshimaliwa osho va nanwa, otashi i ponhele yaasho va kolota nasho okudja moimaliwa oyo va ongela okudja meepakinga.

“Eshi okwa li sha ningwa inatu lombwelwa,” Vamwe osho va lombwela oThe Namibian ngaho Omaandaxa.

Ovailonga ova ti okwa li va ulikwa odula yandja ko pokati kaMarsa naJuni.Ohava kwata oN$2500 ashike kave na nande omauwa asha, ndee ohava longo okudja po6h30 fiyo opo18h30 (Eevili 12 mefiku) okudja Omaandaxa fiyo Etitano.

“Itatu yandje omashina avo fiyo otava eta oimaliwa yetu,” Ongudu osho ya ti ngaho. Okwa li tava popi okashina oko hava longifa okuyandja oushilepa nokuvalula oshimaliwa osho tava pewa sheepaakinga.

Ovanailonga otava yandje ombedi komuwiliki wehangano, David Angula, eshi va nanwa, ova ti vali okwe vaanyena omafiku efudepo taa futwa.

Angula Omaandaxa okwa koleka kutya ovanhu ova nanwa shili ashike okwa li va shainina oshinima shi li ngaha. “Otu na ovataleli peenhele doilonga ovo hava kwashilipaleke kutya keshe umwe okwa ya pokafudo. Omupya munene shaashi aveshe itava dulu okuya komusha pefimbo limwe alike.

“Ova tukulwa meengudu, opo keshe umwe a dule okumona okafudo,” Angula osho a ti ngaho.

Okwa ti ohava lombwelwa omanga inava tewaatewa, she likololela komilandu dehangano.

Angula okwa ti oimaliwa ei va nanwa oye likolelela kutya omunhu okwa kanifa oimaliwa i fike peni eshi kwa li ta longo.
“Ova vaka po oimaliwa yehangano noveshi itavela, sho osho va nanenwa.

“Ohandi pula ovanailonga opo ve uye kombelewa opo tu tule po eudafano kutya otu na okuninga ngahelipi,” Osho a ti ngaho.

Ashike ovanailonga ova ti: “Omuwiliki (Angula) oha te ovailonga moilonga ineva aneka lutatu ile e va ningile omapulaapulo, yee oha kondjifile ovanailonga momafudu itaa futwa.”

Ova ti ohava tukwa kuAngula nohava tanguninwa ngee tava i komusha ile kokandjuwo. Okukolota ova ti ohaku etwa komashina.

OVETA OTAI TI

Omundjadjukununi woilonga Sydwill Scholtz, okwa ti oveta yoilonga otai ti okunana oshimaliwa otaku dulu ashike okuningwa ngee omhangu oyo ya pula shi ningwe ile ngee pu na eudafano pokati komuyandji woilonga novanailonga.

“Oshinima shi li ngaha omuyandji woilonga okuna okushanga ombapila yomafutilo. “Okuweda po pwaashi, oveta yoilonga 11 yo2007 otai ti kapu na okunana oshimaliwa shi dulife etata loshimaliwa osho omunhu ha mono komwedi,” Scholtz osho a ti ngaho.

Okwa ti vali N$1500 eepelesenda 60 doN$2500, osho shi li ominge noveta, osho a ti ngaho.

“Ovayandji voilonga ove na oufemba okukonaakona nokuhandukila ovailonga ovo itave liumbata nawa, ashike eshi oshi na okuningwa nefimbo nonuuyuki efimbo alishe. “Onghee nee omakonaakono kutya ekoloto ola dja peni aa pumbwa okuningwa, ndee ngee oindjemo oya ulike kutya ovanailonga ove na ondjo tava pewa nee nawa ehandukilo li nasha nekanifo olo, neudafano otali ningwa li nasha nokufuta oimaliwa oyo ya kana,” Osho a ti ngaho.

Scholtz okwa ti ngee ovanailonga ohava longo eevili 12, omanga ihava ufwanwa kutya ovaameni vomaliko, eevili davo 15 domeevili 60 moshivike nena olutaima.

Eshi nasho nashi tulwe mokambapila komafutilo kovanailonga, osho a ti ngaho. “Natango oveta yoilonga oya yandja oufemba kovanailonga opo va mone ovili imwe yomusha, sha landula eevili nhano doilonga. Omaufemba aa aandjadjukununwa nawa moipumbiwa yovanailonga, osho keshe omuyandji woilonga e na okuluufa kusho moshilongo,” Scholtz osho a ti ngaho.

KPI okwa li a hoololwa kelelo lodoolopa yaVenduka opo a wilike nokukwatela komesho eepakinga dimwe mOvenduka oule weedula nhano.

Momafiku 19 Juni odula yandja ko, KPI okwa li a tameka okuwilika eepakinga.

Ondado yeepakinga oye likolelela ponhele opo di li, ondado oya dja poN$8, N$5 noN$3 movili.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News