Opolifi otai popile oshimaliwa osho sha longifwa metala loboloka yopOnhuno

Kauna Shikwambi

Opolifi yaNamibia oya popila oshimaliwa shi fike peemiliyona N$8,3 osho sha longifwa metala olo opo la patululwa poboloka yopolifi yopOnhuno moshitopolwahoololo shaHangwena.

Opolifi oya ti etala eli okwa li la tungwa moule weemwedi mbali ashike.

Omupopiliko wopolifi moNamibia komufala, Kauna Shikwambi, okwa ti oboloka oya ningilwa okukaleka po eameno lomopate.

“Kala u shi shi kutya omhilandu adishe okwa li da landulwa. Kakele koipeleki, okwa li pu na oilonga ihapu yopedu, opate, olusheno, ombelewa, omadidiliko opedu lopate, omadidiliko omopate, oundjuwo nomalambo onyata nopate oyo ya pita po,” Osho a ti ngaho.

Oboloka oyo tai shekwa koshiwana shihapu molwoshimaliwa osho sha longifwa, okwa li ya yeululwa pambelewa kuminista womatembu neameno Albert Kawana Etitano la dja ko.

Okwa li ya tungwa kehangano ledina August 26 Construction.

Opolifi natango oi li metifa tai longo oboloka kOngwediva.

Ovakwashiwana okwa li tava pula komalungula opo opolifi nouministili u yandje ouyelele kutya oshimaliwa osho osha ya moshike lela.

“Ondjila oyo ya pita po kakwa li tai dulu okulongwa pefimbo limwe alike netala shaashi oyo kwa li tai longifwa pefimbo ovanhu tava tungu etala loboloka,” Shikwambi osho a ti ngaho.

Okwa ti ehangano loAugust 26 Construction olo ashike kwa li li na ombilixa momahangano aeshe oo kwa li a ninga omaindilo kombinga yotendela ei.
“Otwa pandula koshinima eshi sha ningwa kOnhuno nokwaavo va pandula oministili nepangelo kwaasho la ninga, opo li kwashilipaleke kutya opu na eameno lomendjila nolovanambelewa ovo tava longo poboloka opo,” Osho a ti ngaho.

“ITASHI TU KUMWE’’

Omupopiliko woIndependent Patriots for Change Imamanuel Nashinge, okwa ti oshimaliwa osho sha longifwa itashi tu kumwe naasho sha longwa.
“Etala lombilixa olo otali pula oshimaliwa shi fike poN$8,3 miliyona ngahelipi?

Kapu na oshinima sha yooloka penya. Nande ole li li li poboloka yokuya kokapale keedila kaHosea Kuutako oliwa vali, ashike inali pula oshimaliwa shi fke opo.

“Opu na omashina okutala osho sha umbatwa ile oshike shi na ondilo shi li po?” Osho a ti ngaho.

Nashinge okwa ti kapu na oinima tai popile oshimaliwa osho sha longifwa poboloka opo, ngaashi eembelwa nodolongo yopokafimbo yaavo vakwatelwa poboloka.

“Etungo eli oli na shike shi na ondilo? Oproyeka ei oya pula oshimaliwa sha pitilila. Ongomufuti woishoshela yokongulu onda pumbwa okumona kutya oshimaliwa eshi osha longa shike.

“Etungo olo itali yelekwa nande onomatungo ookadimamundilo oo e li meedoolopa dimwe a pula oshimaliwa shi shona,” Osho a ti ngaho.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News