Opolifi otai fininikwa opo i kwate poxe yohanana oyo kwa li ya e kelwashi

Ileni Shapumba

… oya ti kai na etomeno lokumukwata po

Omupolifi wopolifi kErongo, inspekta Ileni Shapumba, okwa ti opolifi oya taalela efininiko okudja koshiwana opo i mange po xe yokaana kokakadona oko kwa li ka tulwa keendeina, sha landula eshi ina kwa li a mangwa po kOmbaye Olomakaya.

Opolifi okwa li ya manga po ina yokaana ke na odula konima eshi okaana kwa li ka hangika komweedinandjila meendeina ongula yOlomakaya.

Shapumba okwa ti okaana okwa li ka djalekwa nawa, ka tuvikwa nekumbafa nokakwa li taka monika keudite nai ile ka monifwa oshiponga.

Ina (24), okwa li a hangwa ta ladifa okapana pokanduda komalandifilo molukanda laKuisebmund, okwa li vati ta kendabala okufaduka po ashike okwa li a mangwa po konima eshi kwa li kwa ningwa omakonaakono a wedwa po.

Okwa li a kwatwa po konima ndee ta tamanekwa kwa longifwa okatendo kekotamhango keameno lounona komomudo 2015 nokwa holoka momhangu yamagestrata mOmbaye onghela.

Ashike nee, Shapumba okwa ti opolifi otai mono omafininiko okudja koshiwana opo i mange po xe yokaana oko kwa li ka ekelwashi.

“Xe wokaana omunamido 27 oku li kOmuthiya moshitopolwahoololo shaShikoto. Otwa hala okulombwela oshiwa kutya omanga inatu manga po omunhu moshibofa omu, okwa li kwa ningwa omakonaakono. Ohatu longele kumwe opo tu tale kutya oshike sha ningwa po moshinia omu. Fiyo oponghatu ei, katu na nande oufemba woveta opo tu mange po xe yokaana.”

Shapumba okwa pandula oshiwana eshi sha yambida nosha yandja omayele”.

“Omanga hatu ningi ngaho, ohatu ifana oshiwana opo shiha kale shi na omukumo wokukala inashi lineekela opolifi mokuungaunga noinima yoveta.”
Shapumba okwa ti ina yokaana okwe ka fiya ke li moshiponga nokapu na ou te ka file oshisho.

“Itandi ponhokele, ashike omaliumbato atya ngaha itaa yambididwa. Ohatu yandje epandulo letu koshiwana eshi sha vatela moshinima shi li ngaha. Okaana oke li ponhele yaamenwa paife. Otwe lipyakidila naasho sha pumbwa okuningwa po paife.”

Okadidate youpelesidente nomunadjungu moinima youkakwashikekookanhu, Rosa Namises, okwa ti omakonaakono ahapu okwa pumbwa kuningwa kombinga yomaxupilo opanghalafano, omadilaadilo noundjolowele wopamadilaadilo waina yokaana ponhele ovakwatelipo voveta nomhangu i mu ningile omatokolo opaveta.

Namises okwa ti kukeshe omukainhu, edilaadilo lokweekelshi okaana kali shi oshinima shipu, shaashi ovakainhu ohava eta ko ounona mokupitila moinima ihapu kombanda yedu oku, mwa kwatelwa omakwatongonga, omahepeko opaixulo nokweekelwashi kuxe yokaana konima eshi a mona kutya ou na eteelelo.

“Ovakainhu ohava mono oixuna. Onghee nee, okwa pumbwa okutalwa koinima ei nawa. Omulumenhu naye na kalele po oshinima eshi shaashi e li etokola lavo aveshe ve li ninga opo li ete oshinima eshi. Ounona luhapu ohava kupulwashi moule woivike itatu ile ihamano konima eshi okaana ka dalwa. Ashike tala ashike kuina yokaana aka, kutya okwe ka dika ngahelipi, naashi a tala nawa kutya okaana oteka tula peni yee okwe ka fila oshisho oule wondula, opu na okukala pu na eshi sha eta oshinima eshi.

“Onghee nee, eshi kashi shi oshinima shopaveta nokutala etokolo laye taku longifwa ekotamhango.”

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News