Omutekulu waMulunga okwa mangwa po shi na sha noumbudi womahooli

Imms Mulunga

… Namcor okwa tula pedu ovanailonga vatatu

Omutekulu womukulunhuwiliki a tulwa pedu moilonga wehangano lomahooli laNamibia ledina National Petroleum Corporation of Namibia (Namcor) Immanuel Mulunga, oku li umwe womwaavo va kwatwa po kopolifi mekwatafano noum- budi womaaholi ongushu yomiliyona imwe oo a vakwa kehangano lepan- gelo lomahooli.

Denzel Mulunga (21), Simeon Shilongo (38), Jason Malima (26) naGraham Platt (46) okwa li va man- gwa po pokati kaFebuluali naMarsa, keshe umwe okwa taalela oshibofa shoumbudi, okukala noshimaliwa shihe na eedjo apa sha dja noumbudi wa longekidwa.

Jason omukwapata waVictor Malima, omukulunhuwiliki we- hangano ledina Enercon, lopakwaita hali kwata eetendela olo kwa li la twalwa komhangu koNamcor eshi kwa li tali nyengwa okufuta eengunga daNamcor deemiliyona N$60.

Eeindjinia mbali daNamcor nomu- nailonga koshikondo shoshimaliwa navo okwa li va pulwa kopoli , ashike kakwa li va mangwa po.

Ashike okudja opo okwa li va tulwa

pedu moilonga kehangano. Omukulunhu wopoli koshitopol-

wa shErongo komufala, Nikolaus Kupembona, Etine okwa koleka kutya ovanhu ova mangwa po.

Ovanhu ve li vanhe ovo va longela kumwe opo va vake omahooli mokaanda komahooli kOmbaye pokati koma ku 7 Desemba 2023 noma ku 25 Januali.

Okaanda komahooli okepangelo nohaka tonatelwa koNamcor.

“Okudja moma ku 2 Desemba fiyo 25 Januali 2024 kOmbaye, ovafeekelwa, omanga tava longo paumwene nelalakano limwe alike, la puka lookali li paveta, ove li kunda opo va vake odiisela okudja koNam- cor, yeelita di li 79 000 dongushu yomiliyona imwe,” Omishangwa dopoli osho da ti ngaho.

Odjo yopoli oya ti Mulunga, Shilongo naMalima ova ninga ond- unge ei novanailonga vatatu vaNam- cor opo va vake omahooli mokaada omanga inave a landifa po kuPlatt.

“Oshimaliwa shi ke poN$400 000 okwa li sha yandja kovanailonga vatatu vaNamcor, shaashi okwa li va danena omishangwa opo diha

ulike kutya omaaholi aa dja mo mehangano.

“Eeindjinia otadi lipatana kutya inadi mona oimaliwa, shaashi okwa li ve i pewa peke,” Odjo yopoli osho ya ti ngaho.

Odjo imwe yopoli oya ti: “Koni- ma eshi va vaka mo omahooli mokaanda, ovamati vatatu, Mulunga, Shilongo naMalima ove a landifa po kuPlatt. Platt okwa li eshi shi kutya omaahooli aa vakwa, ashike natango okwe a landa po ashike, shaashi okwa li e na ombilixa.”

Immanuel Mulunga, oo a kala a tulwa pedu okudja muApilili 2023, ongomukulunhuwiliki waNamcor, Etine okwa ti Denzel na nyamukule yeemwene.

“Oumbudi womaaholi ondi u shi, ashike oshikando shotete handi udu kutya Denzel Mulunga naye okwa kwatelwa mo. Na nyamukule yem- wene, okwa kula,” Osho a ti ngaho.

Victor Malima okwa ti yee ka li eshi shi kutya koNamcor okwa vakwa omahooli.

“Osha mana opo shi kale shi shiivike kutya ehangano letu inali ninga ongeshefa naNamcor moule

weemwedi 16. Keudeko lange, eshi omalandifo opaumwene pokati ko- vanhu ava vavali, ashike osho nashi kale ngaho,” Osho a ti ngaho.

“Onda uda nai nondakumwa kutya eenghudafana dongeshefa dopaumwene dovanhu vavali otadi kwatele mo ehangano letu. Eshi osha fa onghatu ya ningilwa owina opo ku kakekwe edina lehangano letu nedina lange. Otwe lineekela kutya omakonaakono opoli oo e li metifa otaa eta ouyelele poluhaela,” Osho a ti ngaho.

Ouyelele oo wa dja momambo aNamcor owa ulika kutya eelitela dodisela ADO 550 muDesemba 2023 di li 39 891 nadikwao vali di li 39 891 domaaholi amwe aeke okwa li da londekwa mo muJanuali 2024.

Nande nee omikanda dokulondeka otadi ulike kutya omahooli oo okwa li a londekwa a yuka konhele yanaku- landa, kapu na oumbangi kutya aa ka konhele oko shili ile mwene wao okwe a mona. Konima youmbudi, Namcor okwa li a tuma ongudu opo i ye kOmbaye i ka longe mo nawa omishingo deameno odo ta di lundu- lula ehangano lepangelo lomahooli li kale hali tula omishangwa dalo mokompiuta ndele ha pombapila vali.

Ovafeekelwa vanhe okwa li va

holoka momhangu yamagestrata mOmbaye natango oshivike sha dja ko opo ngeno va ninge eindilo lokulifutila mo, ashike oshibofa osha undulilwa komesho moma ku 28 Marsa.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News