Omupangi omuNamibia a mana oondjenda moCanada

Wesley Katimba

OMULUMENTU omuNamibia ngoka a li omupangi okwa mana oondjenda moCanada mEsiku lyOmumvo Omupe sho a pumwa pamwe nakuume ke koshihauto shoka kwa li tashi endelele noonkondo, sha ningilwa momudhingoloko gwaAhuntsic-Cartierville moMontreal.

Pauyelele wiikundaneki moCanada, pethimbo lyoshiningwanima Wesley Katimba (30) naMichael Chintakis (31) okwa li taya zi kongeleka ya thinda kegumbo lya kuume kawo hoka kwa li oshituthityapulo shomumvo omupe.

Nakusa Katimba okwa adhika owala opo a tyapula esiku lyevalo lye momasiku 31 Desemba.

Onkundana yeso lye oya kolekwa kuhekulu, Boni Paulino, ngoka e mu tongonona ongomumati kwa li ehole ongeleka, nonkalamwenyo ye okwa li e yi gandja momake gaKalunga.

“Wesley okwa li ehole Kalunga, ehole okugalikana, ehole okupulakena oongalo nolundji okwa li wo ehole okukala naantu ye, kutya nee ookuume nenge aakwanezimo. Okwa putukila moGemengde mOvenduka, megumbo lya yinakulu,” osho Paulino a hokolola ngaaka.

Okwa popi kutya Katimba okwa li a dhengele aakwanezimo osho wo oosuwala ye mboka ye li moNamibia mesiku lyevalo lye nokwa li a nyanyukwa noonkondo. “Oonkundathana adhihe ndhoka a ningi nakehe gumwe, okwa li dhi na iindjola nohole. Okwe tu tumine omathano goshikuki shevalo lye shoka oye mwene a ningi, nokwa ningi nokuli omashendjo kutya oteya a patulule ombeka uuna a galukile kegumbo,” osho Paulino a popi ngaaka.

Okwa popi kutya Katimba okwa mana eilongo lye lyuupangi koshiputudhilo shaapangi shedhina Namibia Nursing Training Centre mo2015 nokwa mono iilonga mokapangelo kaKatutura.

Lwanima okwa tembukile koCanada muAuguste 2022 opo a ka kale hazi nomukulukadhi gwe, ngoka ha longo moshikondo shoondhila koshilongo shoka. Paulino okwa popi kutya omalongekidho gokweeta omudhimba gwaKatimba kegumbo opo ya ninge epako, oge li metifa.

Okwa thigi ko omukulukadhi gwe noyana yaali, gumwe okuna omvula yimwe nomukwawo okuna omimvo ne. Antoine Dubuc (23) ngoka ta tamanekelwa oshiningwanima shoka okwa tulwa nale miipandeko nokwa patululilwa oshipotha shokuhinga epitilila okwe etitha oshiponga shoka she eta eso, okufadhukapo konima yoshiningwanima, osho wo okuhinga keeweteko nawa.

Otaku hokololwa kutya sho Dubuc a pumu Katimba naChintakis, okwa li ta hingi uukodhi tawu ka lala nokwa fadhukapo noshihauto she, ashike natango lwanima okwa zi mo moshihauto nokuya ontuku kolupadhi.

Okwa holoka nale mompangu noshipotha she oshu undulilwa kesiku lyonena.

Omukaleliposhilongo gwaNamibia moAmerika, Margaret Mensah-Williams, ngoka wo oye ta tonatele iipambele yaNamibia moCanada, okwa koleke eso lyaKatimba, nokwa popi kutya oye omuntu omutitatu omuNamibia a hulitha kenenevi ndyoka muDesemba. Okwa popi kutya moAmerika, Oscar Kandjavera okwa mana oondjenda muDesemba.

“Okwa mana oondjenda moMinneapolis momasiku 29 Desemba.

Omwenyo gwe nagu vululukwe nombili. Otandi gandja omahekeleko kaakwanezimo nokookuume ke ayehe. Otatu ya kaleke momagalikano,” osho a popi ngaaka.

OmuNamibia omukwawo ngoka taku hokololwa a mana oondjenda, nokwa kolekwa kuMensah-Williams, oNelson Dumeni.

Dumeni okwa hulitha omolwedhengo lyomutima, sha ningilwa moWashington DC momasiku 21 Desemba.

Omalongekidho gokweeta omidhimba dhoonakusa koNamibia oge li metifa.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!