Omuniilonga gwomombaanga ta kongwa kopolisi

Nico Hijendepi Rebebe

OMUNIILONGA gwomombaanga yoBank Windhoek, Nico Hijendepi Rebebe ota kongwa komiya dha shinana sho taku hokololwa a yaka oshimaliwa shoomiliyona N$200 mombaanga ndjoka.

Omulumentu ngoka gwomimvo 30 otaku hokololwa a yaka oshimaliwa shoka mOpuwo potundi 11h00 mOlyomakaya, sho a lundululile oshimaliwa okuza mombaanga nokwe shi tula kuumbo wombaanga uyali hoka a tula oomiliyona N$100 mu kehe.

Uuyelele mboka owa gandjwa kopolisi okupitila molopota yiimbuluma ndjoka ya pitithwa mOsoondaha.

Otaku hokololwa kutya iimaliwa mbyoka oya yakwa nokulundululwa mo mombaanga pwaana epitikilo lyomukuluntu gwombaanga yoBank Windhoek mOpuwo.

Pauyelele wa zi komukuluntu gwombaanga ndjoka mOpuwo, uumbo mboka uyali hoka kwa tulwa oshimaliwa owa totwa po owala muDesemba omumvo gwa zi ko.

Omufekelwa ngoka otaku hokololwa a fadhukapo konima sho oshiningwanima shoka sha nongelwa nosigo ongashingeyi ina monika.
Opolisi oyi li metifa lyokuninga omakonakono goshipotha shoka.

Pokati mpoka kamatyona gwomimvo 17 gwomomukunda Onamutayi moshikandjohogololo shaMuntele okwa mana oondjenda mEtine sho i imangeleke.

Kamatyona ngoka otaku hokololwa i imangeleke konima yesiku sho a mono iizemo ye mbyoka ya pitithwa mEtitatu lya zi ko yu ulike kutya okwa ndopa.

Nakusa okwa hololwa kutya oye Shatiwa Tuhafeni Nghifilenga, nokwa li ha sikola kosekunda yOlukolo Secondary School.

Komanda gwopolisi yoshitopolwa shaShikoto, komufala Theopolina Kalompo-Nashikaku okupitila molopota yopolisi okwa popi kutya Shatiwa oku uvithwa nayi noonkondo kiintsa mbyoka a mono mekonakono lye lyondondo 11, molwashoka okwa ndopa.

Kalompo-Nashikaku okwa popi kutya Shatiwa okwa adhika mongodhi kuhekulu i imangelekela moombuli dhondunda ye, nokwe mu tete mo.

Okwa falwa meendelelo koshipangelo shaMuthiya nolwanima okwa tuminwa koshipangelo shaShakati, hoka a manene oondjenda esiku ndyoka komatango.

Okwa popi kutya kapu na ngoka ta pelwombedhi oshiningwanima shoka, ishewe nakusa ina thiga ko ombapila yetompelo lyeikuthomwenyo.

“Aapambele ye oya tseyithilwa nale onkundana yoluhodhi nomakonakono gopolisi otaga tsikile.”

Pokati mpoka, moSwakopo, olutu lwa yonuka lwohanona olwi itsuwika mendoloma lyiiyagaya mEtitano momudhingoloko gwaTulinawa.

Otaku hokololwa kutya omudhimba ngoka ogwi itsuwika komukwashigwana ngoka a li ta hadha mendoloma.

Pauyelele womupopiliko gwopolisi yErongo, Anastasia Frans, ohanona ndjoka otaku fekelwa yetegelelo lyoomwedhi ne nenge ntano, nolutu olwa adhika lwa yonuka lwa tulwa moplastika.

Frans okwa popi kutya mongashingeyi opolisi otayi konakona eikutho lyetegelelo nenge edhipago.

Kapu na ngoka a tulwa miipandeko sigo oompaka mekwatathano noshiningwanima shoka.

Opolisi otayi pula moshigwana ngoka e na uuyelele kombinga yoshiningwanima shoka a kwatathane nopolisi.

Omukonakoni Cletus Kabuku ota monika konomola yongodhi 081 391 0671 omanga omukonakoni, inspekta omukuluntu Selma Shangula ota kwatathanwa konomola yongodhi 081 667 6820.

OMAPANGWE

Pokati mpoka omulumentu omvalele yaZimbabwe (25) okwa tulwa miipandeko lwopotundi 11h30 momukunda Kanovlei momudhingoloko gwaTsumkwe Uunininino moshitopolwa shaTjozonzondjupa.

Omufekelwa ngoka okwa tulwa miipandeko konima sho opolisi ye mu adha nuupakete 42 wiingangamithi yo-cannabis.

Uupakete mboka owuna ookilohalama 27,8 nompangwe ngoka ogongushu yooN$27 809.

Omufekelwa ngoka okwa holoka mOmpangu yaMangestrata gwaGrootfontein, ohela.

Omakonakono gopolisi otaga pula komeho.

Moshiningwanima sha faathana, aafekelwa yatatu otaya ningilwa omakonakono sho taya fekelwa okulonga nompangwe ngoka taku fekelwa kutya ohaya landitha.

Oshiningwanima shoka osha ningwa mEtitano megumbo lyi li moSoetdoringlaagte momudhingoloko gwaStamprient, sho omulumentu gwomimvo 25 a tulwa miipandeko.

Ongushu yomapangwe ngoka inayi tseyika. Omakonakono gopolisi otaga pula komeho.

Omufekelwa gwomimvo 36 okwa tulwa miipandeko mEtitano, omukaakena gwookilometa hamano okuza moMaltahohe, sho a adhika nomapangwe.

Ongushu yomapangwe ngoka inayi tseyika natango.

MEtitano, lwopotundi 12h03 mOnandjaba mOkalongo, omulumentu gwomimvo 35 okwa tulwa miipandeko sho a adhika nomapangwe goohalama 30 gongushu yooN$1 500, osho wo uupakete 40 womakaya goYes gongushu yooN$80.

Omufekelwa ngoka otaku hokololwa kutya omunandholongo mopolisi yaNandjaba nokwa holoka mompangu yaMangestrata gwOutapi.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News