Omukwatinkonga i imangeleke mondholongo

Omulumentu omvalele yaRussia ngoka kwa li a pewa egeelo lyoomvula 35 konima yekumba sho ta tamanekelwa ekwatonkonga osho wo ekwatombambyona lyaanona yatano[yaakadhona], okwi ikutha omwenyo mondholongo yezulonkalo mOvenduka, mEtitano lya zi ko.

Komufalandjayi gwiikondo yoondholongo dhomazulonkalo moshilongo, Raphael Hamunyela okwa popi kutya omunandholongo, Alexander Krylov, otaku fekelwa i ikutha omwenyo yemwene.

Hamunyela okwa hokolola kutya Krylov okwi itsuwika komunandholongo omukwawo a hulithila mokaiyogelo hoka keli popepi nondunda yawo mondholongo.

Okwa popi kutya eso lyomulumentu ngoka otali ningilwa omakonakono kaanambelewa yondholongo ku monike kutya oshe ende naanaa ngiini.

Nakusa Krylov okwa li e na omimvo 62.

Okwa li a pewa egeelo lyoomvula 35 mondholongo pehulilo lyiihokolola yoshipotha she mOmpangu yoPombanda yaVenduka muMaalitsa numvo pethimbo a monika ondjo opamwe nomufekelwa omukwawo Anna Engelbrecht mekwatathano naanona yaakadhona mboka ya kala haya yi miihulo naKrylov, mOmbaye.

Krylov okwa monika ondjo mekwatonkonga lwiikando 10, ekwatombambyona lyaanona lwiikando 10 osho wo okugandja omakaya kaanona ye li kohi yomimvo 18 sho taku hokololwa a kala tayi miihulo naanona aashona mOmbaye, pokati kaJanuali naKotoba 2017.

Gumwe gwomaanona mboka ya li haya kwatwonkonga okwa li e na omimvo 13 pethimbo ndyoka, gumwe okwa li e na omimvo 14, yaali omimvo 15 omanga gumwe okwa li e na omimvo 16.

Pethimbo lyiihokolola, Krylov okwa zimine kutya okwa kala hayi miihulo naanona mboka, ashike okwa popi kutya okwa kala heya futu opo ya ye miihulo naye, nokwa gwedha po kutya aanona mboka oya li haya lala naye pauvathano, ishewe kali anuwa eshi ngele aanona mboka oye na oomvula oonshona.

Ompangu oya popi kutya Engelbrecht okwa kala ta dhana onkandangala sho a kongele Krylov aanona opo ya kale haya yi miihulo naye.

Ompangu oya gwedha po kutya Krylov okwa kala ha ningile aanona omatilitho pethimbo a kala tayi nayo miihulo.
Engelbrecht okwa pewa egeelo lyomimvo 20 mondholongo.

Krylov okwa li omuhingi gwoosikepa nokwa li ha longele ehangano lyedhina Namibian Ports Authority mOmbaye okuza mo2002.

Okwa tulwa miipandeko muKotoba 2017 metamaneko lyomakwatonkonga nekwatombambyona, ashike konima yomwedhi gumwe okwa mangululwa mo sho a pewa oboloha.

MuFebuluali numvo okwa monika ondjo nokwa kuthwa oboloha nokupatelwa mo.

Sho ya monika ondjo mompangu yopombanda, Krylov naEngelbrecht oya fala iipotha taya tamanekelwa kompangu yopombandalela opo etokolo lya ningwa kompangu yopombanda li talululwe.

Ashike eindilo lyawo ndyoka olye ekelwahi momasiku 22 Juni.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy – subscribe now!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent Stories

Latest News

Most Read