Omukundu gwokukongela aanona osikola

OLUKONGO LWOOSIKOLA … Engungo lyaavali olya holoka pombelewa yelongo moshitopolwa shaKhomas, mOmaandaha, okukongela aanona yawo mboka inaaya mona oosikola. Ethano: Selma Iyambo

ENGUNGO lyaavali olya ngundumana poosikola mOvenduka mOmaandaha okukongela aanona yawo oosikola.

MOvenduka, aavali oya gongala poombelewa dhelongo dhoshitopolwa shaKhomas opo ya kongele aanona yawo mboka inaaya mona omahala moosikola numvo.

Osikola oya tameke uunambo, ashike aavali yamwe onkene inaaya monena oyana oosikola nonande ya menekele koombelewa ya ka tale ngele tashi zi.

Omukuluntuwiliki muuministili welongo, Sanet Steenkamp okwa popi kutya aanona mboka ye li momusholondondo ya tega okumonenwa oosikola otaya ka tseyithilwa okupitila moombelewa dhelongo miitopolwa moka ye li.

“Aavali oyendji onkene inaaya monena aanona yawo oosikola. Oshitopolwa kehe otashi ka kala sha kwatathana nokugongela omadhina gaanona mboka inaaya mona oosikola,” osho a popi ngaaka.

Okuza mpoka oombelewa dhomiitopolwa otadhi ka pula komeho nokutala muule, sho aanambelewa yepangelo taya kaya koosikola ndhoka opo ya yalule aanasikola mboka ya taambwa mondondo yotango opo ku monike mboka ya taambwa poosikola oombali.

Steenkamp okwa popi kutya omasiku ga zi ko uuministili owa manitha okutunga oongulusikola 537 osho wo uundjugo 77 muule woomwedhi ntano moshikakomumvo pashimaliwa sho2023/24, naashoka osha kotha kumwe oomiliyona N$225. Okwa popi kutya oosikola dhimwe kOmbaye nomoSwakopo otadhi ka patuluka mokati komvula.

Omanga aavali yamwe ya tegelela omayamukulo okuza kombelewa yoshikondo shelongo moshitopolwa, aavali yamwe oya mbombolokele kendiki lyaalongi moKatutura osho wo kombelewa yelongo yoshitopolwa shaKhomas.

Ashike nando ongaaka, omukuluntu gwendiki lyaalongi Errikson Shilemba, okwa popi kutya endiki lyawo oli na owala oshinakugwanithwa shokutaambitha aanona mboka taya yi mondondo ontihetatu ishewe oye na okukala ya sikola moshitopolwa shaKhomas.

Okwa popi kutya oya tumu aalongi ya ka pewe omikanda dhokutaamba aanasikola okuza kombelewa yelongo moshitopolwa, noya lombwele wo aavali ya ka konge omahala goongundu dhilwe poosikola mpoka ya halela aanona yawo.

Ombelewa yoshitopolwa yelongo mOvenduka uunambo oya li naavali ya lulilwa sho taya kongele aanona yawo oosikola. Ndiina Andreas oye gumwe gwomwaamboka ya li taya kongele aanona yawo oosikola moshitopolwa shaKhomas, nokwa popi kutya omwana okwa tembuka okuza koshitopolwa shaHardap, nonande okwa adhika a lombwelwa nale kutya mboka taya taambwa tango moshitopolwa shaKhomas, oomboka ya kala haya sikola moKhomas.

“Elongo lyomumwandje olyi li momilema. Okwa mona iintsa iiwanawa mondondo 7 nongashingeyi okwa pumbwa okumona osikola ndjoka yi li popepi nangame,” osho a popi ngaaka.

Omupevikuluntuwiliki gwoshikondo shelongo moshitopolwa shaKhomas, Paulus Lewin okwa li mokati kaavali mboka taya kongele aanona yawo osikola poombelewa dhawo nokuya pa uuyelele waashoka ye na okuninga.

“Ombelewa yetu otayi kwandjangele owala nomataambo gaanona mboka ye li mondondo yopevi lela, ondondo 1 osho wo ontihetatu,” osho a popi ngaaka.

Omuvali gwomOvenduka, Zemburukee Katuuo okwa hokololwa kutya okwa waimine omukweyo omule posikola yedhina Olof Palme Primary School moKatutura okuza po06h00, nelalakano lyokukongela osikola omwanakadhona gwomimvo heyali. “Onda kala mpaka okuza ethimbo lyongula, ashike sigo oompaka inatu yakulwa sha.”

Okwa popi kutya okwa li netegameno lyokumonena omwana ehala mondondo yotango posikola ndjoka molwashoka ohapu longwa evalelwamolaka lye, lyOshiherero.

Laurencia Gawases ngoka wo oye gumwe gwomaavali mboka ya lulilwa kolukongo lwoosikola, okwa popi kutya okwa kutha okathimbo kiilonga opo a kongele omwana osikola ashike ina mona ekwatho lya sha.

“Okwa li ye na okukala nale ya longekidha omataambo kuyele ku na nande omasiku gaali manga esiku lyokutaamba inaali thika . . ,” sho a popi ngaaka.

INAMU GANDA WE AANONA MOLWIIZEMO
Pokati mpoka, Steenkamp okwi indile aavali ya hulithepo okunyenyetela aanona uuna ya mono iizemo ya nkundipala. Okwa popi kutya uuna omuvali e na omwana a ndopa, ina kambadhala nande okunyenyetela okanona ta yelekanitha naamboka ya pita.

Steenkamp okwa popi kutya aanona ihaya tseya shoka taya nongekwa sha faathana nonkene yamwe ohaya vulu okutseya oshinima shontumba taya ende kashona.

“Sho osho nee tu na eitaalo lyokulonga aanona pamikalo dha yooloka moosikola dhetu.

Aavali naye shi uveko kutya uunake ye na okuyelekanitha okanona ke nokamukwawo, oshinima shoka ohashi vulu okwe eta uuwinayi,” osho a popi ngaaka.

“Omolwashike tseni aavali hatu nyenyetele aanona omanga tushishilile oonkambadhala ndhoka twa ninga okutonatela aanona nokuya pa ethimbo kombinga yiilongadhalwa yosikola uuna ye li megumbo?” osho a pula ngaaka.

Steenkamp okwa popi kutya oshiningwanima sheso lyomunasikola gwomoshitopolwa shaShikoto oye shi uva.

Opolisi oya popi kutya nakusa Shatiwa Nghifilenga (17) okwa li ha sikola kosekunda yOlukolo Secondary School, nokwa mana oondjenda sho i imangeleke konima sho a mono iizemo ye ya ndopa.

Komanda gwopolisi yoshitopolwa shaShikoto, komufala Theopolina Kalompo-Nashikaku okupitila molopota yopolisi okwa popi kutya Shatiwa oku uvithwa nayi noonkondo kiintsa mbyoka a mono mekonakono lye lyondondo 11, molwashoka okwa ndopa. Kalompo-Nashikaku okwa popi kutya Shatiwa okwa adhika mongodhi kuhekulu i imangelekela moombuli dhondunda ye, nokwe mu tete mo.

Okwa falwa meendelelo koshipangelo shaMuthiya nolwanima okwa tuminwa koshipangelo shaShakati, hoka a manene oondjenda esiku ndyoka komatango.

Okwa popi kutya kapu na ngoka ta pelwombedhi oshiningwanima shoka, ishewe nakusa ina thiga ko ombapila yetompelo lyeikuthomwenyo.

“Aapambele ye oya tseyithilwa nale onkundana yoluhodhi nomakonakono gopolisi otaga tsikile.”

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!