Omaludi atatu ounamambo oikangwa ya pwipwikafana

Kosmas Nghisheenapo Ndinomholo

Otu na omaludi atatu ounamambo oshinyandwa, oprosa osho yo outevo. Oprosa olo ehokololo lomufaalela. Odrama osho oshikwakudanwa shi na omalinyengo nohashi kala sha mbutuwala ngeenge shi li pombapila. Okatevo oko okanyakwandjovo ke na elaka la nyatuka (Mbenzi, elaka lyoonekulu).

Omaludi aeshe aa ondi udite kutya oikangwa ya pwipwikafana molwomaukwatya taa shikula. Shotete, oprosa,odrama osho yo okatevo aeshe aa omaludiounamambo. Kakelekomaludi kutya ounamambo, omaludiaa ounamambo aeshe oha mu longifwa elaka li lipahenu iletu tye lopafano.

Amushe ohamu longifwa omipopyofanongaashi omayeletumbulo osho yo oipopiwamayele. Hashoashike osho omaludi aeshe aa oikwangwaye lipwipwika shaashi aeshe amushe omu na oshipalanyole osho yo oshikalimo. Omaludi ounamambo aeshe aa oikangwa ye lipwipwika shaashi amushe ohamu longifwa ounghulungu welaka ngaashi oikukututya, oinailongotya konyala elaka hali longifwa momaludi aa ola yelwa.

Moprosa nomoshinyandwa omu na omushingo wa faafana. Otu na omaludi mahapu a nghene ehokololo hali shingwa ngaashi; omukalohokololo, omukalo weenghundafana, omukalo weembilive osho yo omukalo wokatevo. Moprosa omushangi ota dulu a longife mo omukalo wokatevo ngaashi muFillemon Elifas mwa longifwa okatevo ka nuninwa efyo lomukwaniilwa.

Kakele kaasho moprosa natango otashi dulika mu longifwe omukalo weenghundafana odo hadi longifwa modrama. Moshinyandwa namo yo ota mu dulu okulongifwa omukalohokololo oo hau longifwa moprosa. Momaludi aeshe aa omu na exuku (oshitwa shopokati). Konyala moprosa, mokatevo ile moshinyandwa sha twa lesha ohatu dulu tu kufe mo enenediladilo lomuleshi.

Etumwalaka ohali likolelele ashike komushangi ashike alishe limwe alike panghedi ei kutya momamaludi aeshe ounamambo omu na okukala exuku nonande oikalimo ya yooloka. Omaludi aeshe aa ounamambo muo omu na ounyakwandjovo.

Oprosa, odrama osho yo okatevo oya etwa po kounyakwandjovo oo wa nyaminwa elaka lopafano. Hano ounghulungu aushe wa eta po omaludi aa umwe ashike opo oshinyolwa shi nghweluluke noshi kale shi na omulyo. Omaludi aeshe ounamambo ohaa dongokononwa.

Ngeenge hatu dongokonona ounamambo konyala keshe moludi edongokonono ohali tukulula omaliudo momuleshi. Alushe to lesha okatevo, oprosa ile oshinyandwa ou na okutukulka omaliudo. Alushe modrama, mokatevo ile moshinyandwa ohamu kala kala ovanyandi ava va eta po oshinyolwa osho. Kakele kaasho omaludi aeshe aa ounamambo oku li pakanya osho yo pakushanga.

Otu na ounamambo wopakanya osho yo ounamambo oukwakushangwa. Mounamambo wopakanya omu na oprosa ngaashi eengano dooNehova nekishi.

Omu na odrama ngaashi oyiimbo imwe noitutula hai ningwa kovanhu ve dulife puvavali. Fye otu na yo outevo ngaashi omalitango osho yo oyiimbo yovafitangobe. Otu na oyiimbo hai i imbwa peendima ngeenge ovanhu tava limi nosho tuu. Ohandi shi koleke kutya ei oikangwa ya pwipwikafana shaashi omaludi aa hatu hange mounamambo wopakanya natango oo ngaho e li kounamambo wopakushanga.

Nomaukwatya nda di nokuyelifa, omaludi ounamambo aeshe oikangwa ye lipwipwika.

  • Kosmas Nghisheenapo Ndinomholo oku li omuhongifikola poMwadinomho Combined School mOshitukulwahoololo shaHangwena. Oha hongo omalaka Oshikwanyama nOshiingilisa. Ota monika koemaila christiancosmos94105@gmail.com

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News