Okwa li hava sheke Geingob eshi ha longelwa kovanyasha

George Simataa

HAMUSHANGA wokabinete George Simataa, okwa ti vo navakwao vamwe ovo kwa li hava longo mombelewa yaGeingob eedula da pita okwa li hava ulwa kutya vo ounona vokinda vaGeingob.

“Onda shakeneka omulumenhu ou luhapu, eshi a kufa nge mongudu yovanyasha vakwetu opo ndi uye ndi longe mombelewa yaye onga omuvateli waye (ponghatu youkulunhuwiliki).

“Okwa li ndi mu shona shili eedula odo. Konima yeedula di shona da pita po Geingob oo kwa li omuprima minista pefimbo opo, okwa kuta Sacky Shanghala, Matthew Gowases, Audrin Mathe, nanakufya Kazenambo Kazenambo, Alfredo Hengari novanaysha vakwao vahapu,” Simataa osho a ti ngaho pefimbo kwa li ta popi poshivilodimbuluko shaGeingob koWindhoek Show ground oshivike sha dja ko.

Okwa ti aveshe okwa li vashona kape na ou kwa li a ya komambada kakele kuKazenambo.

“Okwa li hatu ulwa okinda yaGeingob ashike eshi ihashi popiwa momukalo uwa kwaavo have tuula ngaho.

“Okwa li hashi ningwa opo kushekwe Geingob, oo kwa li va itavela kutya okwa ongalelwa kounona vehe na eshiivo mokumuyambidida mokulonga noikumungu inasha nekotamhango,” Simataa osho a ti ngaho.

Okwa ti vali konima yeedula okinda yaGeingob oya dja ovaleli vopashiwana ngaashi oKazenambo naShanghala ovo va ka ninga eminista dokabinete

ONGHUNDANA YEFYO OYA HANGA NDILI MONDJILA

Simataa okwa ti onghundana yefyo laGeingob oye mu hanga koDubai, omanga kwa li ta di koSingapore.

“Onde mu mona lwaaxuuninwa pokapale keedila, okwa li ta i koUnited States of America mEtine, 25 Januali.”

Okwa ti Geingob ota kala alushe xe, omuhongi mu wa, kaume kaye nomuyandji mayele waye.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News