Ohamba yaNgandjera oya taalela oshibofa shekengelelo

Johannes Mupiya

… Okwa li a hala a futwe eemiliyona N$15, ashike paife ota pulwa a fute omiliyona N$1,3

Omukulukadi waao a li nale ohamba yokOngandjera, Jafet Munkundi, oo a lela eedula 41, okwa tulila mo ohamba yokOngandjera Johannes Mupiya, oshibofa shekengelelo.

Omufiyekadi waao a li nale ohamba yaNgandjera weedula (92) nounona vaye otava lundile Mupiya kutya okwa mona omiliyona N$1,3 okudja kehangano oko kwa li ina pumbwa okumona ko oshimaliwa sha sha.

Omupopiliko wopolifi omupedu komufala, Kauna Shikwambi, okwa koleka kutya oshibofa osha tulilwa mo Mupiya koshikondo shoimbuluma yomalandifo omwedi wa dja ko.

“Oshibofa okwa li shi li sha tulwa mo shi nasha nekengelelo noumbudi muFebuluali nomakonaakono ee li metifa,” Osho a ti ngaho.

Oshinima eshi oshe ya konima yomafiku a shona eshi oThe Namibian kwa li ya lopota kutya oo e li ohamba yaNgandjera paife ota pula opo a futwe eemiliyona N$15 shi nasha naashi ombuulaye ya landifa po oipambuliko yayo kehangano loHeineken odula ya dja ko. Moshinima shi li ngaha omwa kwatelwa ehangano hali ifanwa Epia Investments Holdings, ongeshefa oyo mwa kwatelwa ovanapolotika va kula ngaashi, nakufya Arona Mushimba.

Oshifokundaneki shoThe Namibian osha lopota kutya Mupiya ota ningile Epia omatilifo kutya ngee inave mu futa eemiliyona N$15 oteva katukila onghatu yopaveta.

OPOLIFI

Ofamili yaao a li nale ohamba yaNgandjera otai ti oo e li ohamba paife okwa mona oiyemo ihe li paveta okundja mongeshefa.

Omapopyo otaa ti Mupiya okwa mona oshimaliwa shi fike pomiliyona oshinghwanyu nhatu (N$1,3), okudja moiyemo yoipambuliko yaMunkundi oyo ya li mehangano ledina Tuakondjeni Investments pokati kaSeptemba 2013 naSeptemba 2022.

Omuvateli womufiyekadi, Aina Onesmus, Oshoondaxa okwa ti Mupiya okwa tameka okumona oimaliwa okudja momudo 2013 konima eshi kwa li vati a yandja omukanda kuEster Munkundi, omonakadona womufiyekadi wa dja koEpia Investments Holdingas, mehangano omo Tuakondjeni Investments e li oshitaingeshefa, opo omufiyekadi a shaine.

Onesmus okwa ti omufiyekadi okwa shaina omukanda omanga kwa li ehe na eudeko kutya owa hala okutya shike.
Okwa ti Ester konima eshi a shaina okwa tuma ombapila i shune kuMupiya.

Onesmus okwa ti omukanda oo wa shainwa komufiyekadi owa yandja oufemba opo Mupiya a mone omauwa koipambuliko yaMunkundi oyo i li mehangano Tuakondjeni Investments.

“Kakwa li eshi shi kutya okwa shaina omukanda tau yandje oufemba opo Mupiya a mone omauwa okudja momaliko omushamane waye.”

Okwa ti eemwedi di shona konima eshi Munkundi a xulifa, Epia okwa futa omufiyekadi naMupiya oshimaliwa shi fike poN$142000 keshe umwe.

“Okwa ti omufiyekadi ina mona kosha vali omauwa asha okudja opo, yee ka li eshi ngee Mupiya okwa ya ponhele yomushamane waye.

“Momafiku 17 Juni 2023, Mupiya okwa dengela omufiyekadi ta ti okwa pumbwa okushaina omukanda. Okwa pula Mupiya opo a ete ombapila keumbo laye, osho a ninga momafiku 19 Juni. Okwa ifana nge opo ndi uye ndi mu leshele omukanda.

“Onda hanga ohamba i li naHertha (omufiyekadi). Onda lombwela Mupiya kutya Hertha ita dulu okushaina ombapila fiku olo shaashi oya pumbwa okuleshwa kovakwapata vamwe,” Onesmus osho a ti ngaho.

Etivali Mupiya eshi a dengelwa ina nyamukula nande ongodi yee ina nyamukula nande okatumwalaka ka xupi oko a tuminwa.

EENAMANANA

Momafiku 23 Januali odula ei, omukulunhuwiliki woEpia Investments Holding, Tjeripo Hijaronguru, okwa shangela kehangano ledina Imalwa Estate and Trust, ta ti konima yefyo laMunkundi, Mupiya okwa lombwela Epia, omo kwa li ehangano ledina Tuakondjeni Investments li na mo eepelesenda 14,28, kutya oye ta i ponhele yaMunkundi mehangano loTuakondjeni.

“Konima eshi va dilaadila, okwa li kwa tokolwa kutya ohamba Johannes Mupiya, oya li ya pumbwa okumona omukalelipo vopaveta wayo opo va ye komesho naasho ta pula. Okudja opo okwa shaina opo a fyuulule,” Hijarunguru osho a shanga ngaho.

Omwedi wa dja ko Epia, okupitila movakalelipo vopaveta vaye, okwa pula opo Mupiya a fute oshimaliwa osho a kala ta mono shi fike pomiliyona oshinghwanyu nhatu, nongeenge ita futu okuna okutaalela oveta.

Epia ota ti Mupiya haye a li e na okupewa oshimaliwa osho, neemiliyona N$15 okwa li di na oku ya kehangano laMunkundi olo tali filwa oshisho komufiyekadi paife.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News