Odula ya fiya ovanhu vehe na apa tava nangala koitopolwa imwe moshilongo

Efano: La yandjwa KAVE NA APA TAVA DI … Ovanhu omafele vokomukunda Endola mOhangwena okwa li va fiwa tava mono oixuna konima eshi omhepo nodula yeemhawe ya teyaula po omaumbo avo oshivike sha landula eshi sha dja ko.

OMUNASHIPUNDI welelo loshitopolwa shaHangwena Erickson Ndawanifwa, okwa ti okwa teelela olopota tai di kookamusela shi nasha nomhepo nodula yeemhawe oy ya li ko Olomakaya nOshoondaxa shoshivike eshi sha landula eshi sha dja ko oyo ya fiya ovanhu vahapu vokEndola vehe na omaumbo.

Ovanhu vahapu okwa li she va pula opo va ye va ka dje novashiinda.

Ndawanifwa okwa ti okwa pula ookamusela ovo ve li moikandjohoololo ya kumwa koshinima eshi opo va talele nghee odula ya teyaula omaumbo ndee tava shange olopota yaasho sha pumbiwa opo ku kongwe omavatelo oo a pumbiwa.

“Otwa yakula vali olopota imwe oyo tai popi nghee odula ya teyaula omaumbo koshikandjohoololo Omulonga. Ohandi i ko ame mwene oko shaashi osho oshikandjohoololo shange. Onga oshitopolwahoololo, otu na ongudu oyo hai vatele ovo vakumwa konghalo i li ngaha, ohatu va tula meefaila. Ohatu dulu okuvapa omalukalwa manga, ashike oikulya otai ka yandjwa ashike kwaavo ve na oikulya yavo ya nyanaunwa po,” Ndawanifwa sho a ti ngaho.

Susanna Fillemon wokOnepandaulo yokUushilo okwa ti ove na elao shaashi kava li mo meumbo eshi omhepo nodula ya tameka.

“Okwa li tu li koukamba oko hatu kala alushe omutenya hatu landifa okapana fye tu li ngaa nava kwetu, shaashi ngeno otwa lemanekwa. Eenduda dange okwa li da teyaulwa po. Eshi hatu popi paife ngaha, fye nounona vange ohatu di komaumbo ovashiinda vetu vavali shaashi itava dulu okutwiidila atushe. Kandi na oshimaliwa shokuwapaleka eenduda dange paife ngaha, onghee kandi shi kutya ohandi kala ndi li ngaha fiyo onaini.”

Oshikunghulu shomhepo osha fundula mo omiti medu, tashi pepe ko oipeleki keeduda, osha teyaula nai sho sha fiya oikulya neembete noipundi yateyauka.

Kamusela woshikandjohoololo shaNdola, Ferdinand Shifidi, okwa koleka oshiningwanima osho ta ti osha kula neenghono.
Okwa ti okwa pandula shaashi kapu na nande oumwe kwa li a ehamekwa pefimbo olo.

“Otwa uda kutya ovanhu vokonepandaulo okwa li va kumwa unene koshinima eshi. Ohatu talele po ovo va kumwa nohatu shange olopota oyo tai popi ondjudo yeteyaulo eli.”

Shifidi okwa pula opo ovanhu ngungumane manga ombelewa yaye tai pula ombelewa yangoloneya waHangwena opo va tale kutya otave va vatele ngahelipi. Mwene womukunda Onepandaulo, Chris Unona, eshi a popya noThe Namibian, okwa ti ovanhu ova pumbwa okuvatelwa.

“Ovanhu vamwe kave na vali apa tava nangala. Oinima oya teyaulwa po, vamwe paife ohava di novashiinda vavo.”

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News