Nujoma ta kondjele eumbo namumwaina

Utoni Nujoma

Minista Utoni Nujoma, oku li meenamanana di na sha neumbo lofamili li li mOvenduka.

Nujoma namumwaina wokakadona mu sho na, Usuta otava kondjele eumbo olo kwa li laina mumwaina waina, Alberdine Katjimune.
Alberdine omeme wavo mumwaina waina.

Eumbo e li tali kondjelwa oli li mOkatutura.

John Katjimune, mumwaina waNujoma naUsuta, okwa ti koinima yefyo laina muKotomba momudo 2000, eumbo okwa li la tulwa medina laye.
Oshivike eshi Katjimune okwa lombwela oThe Namibian kutya eumbo okwa li laAlberdine okudja momudo 1986.

Ashike nee, konima eshi a hombola momudo 2009, Katjimune okwa li a lombwelwa opo a dje mo meumbo omo kuNujoma naUsuta, ovo tava ti eumbo olameme wavo, Kovambo.

“Ova ti omulumenhu a hombola ita kala mo omu. Nandi ye ndi ka konge onhele yange mwene. Osho va lombwela nge ngaho ovo vavali.

“Ndee handi ti eewa, pamwe ova hala ounona va kale mo. Ndee handi ti shaashi ohandi hombola, nandi ye ndi ke lipyakidile nonghalamwenyo yange yopauwene.

“Okwa li ashike eenghundafana. Kakwa li ndi shi kutya konima yeenghundafana ove na va li ondunge imwe,” Katjimune osho a ti ngaho.

Okwa ti Nujoma eumbo okwe li teyaula po muJanuali 2020 ndee tali tungululwa ina pewa epitikilo.

“Okwa shangifa nomoplana yeumbo ‘Utoni Nujoma residence’ sha yela kutya eumbo okwe li ninga laye inetu lombwela.

“Eshi a teya po eumbo, ina pula nande omunhu epitikilo. Okwa li nokuli handi kendabala ndi mu kanghameke, ashike okwa ya komesho ta longifa eenghono daye,” Katjimune osho a ti ngaho.

Okwa ti eumbo oli li meendjo daMuni doN$34 000 inadi futwa.

“Onda tetifa mo omeva nolusheno momafiku 11 Marsa 2024 opo va fute eendjo daMuni odo kwa li di li poN$44 000.

“Utoni okwa futa ko N$14 000 opo omeva nolusheno li tulwe ko,” Katjimune osho a ti ngaho.

Yee navamwaina ova hala okulandifa po eumbo ndee tava tukula oshimaliwa, osho a ti ngaho.

Ashike nee, Utoni naUsuta ohava mono ko oshimaliwa keumbo oku osho hashi futwa kovanhu ovo tava hiila.

“Eumbo paife ngaha ohali eta oshimaliwa shi fike poN$8 000 keshe komwedi tashi di kovanhu ovo tava hiila, ashike Usuta voo naUtoni Nujoma oshimaliwa eshi ohave shi longifa moinima yavo vene. Oimaliwa ohai futwa kombaanga yaUsuta,” Katjimune osho a ti ngaho.

“Utoni Nujoma naUsuta paife otava kelele nge ndi ha landife po eumbo lameme wange, omo vehe na mo sha. Ove na omaumbo a hapu moNamibia aishe, ashike natango otava lwifa nge medina leumbo lameme wange olo li li kokamba yopolifi koKatutura,” Osho a ti ngaho.

Nujoma vati okwa li a dengela Katjimune momafiku 29 Marsa ta pula opo a lande ko eumbo kuKatjimune navamwaina.

Ashike nee, Usuta okwaanya okukundafana kombinga yoshinima esh, eshi Katjimune e mu dengela momafiku 06 Apilili.

Nujoma Etitatu okwa ti eumbo okwa li lameme waye ndee eshi a ya kombada te li fiye momake amumwaina, Alberdine.

Okwa ti yee ke na nande ohokwe ya sha meumbo omo, nande okwa futa eendjo odo kwa li li na ndee te li wapaleke.

“Omalipulo ange oyaa kutya, ovanhu ovo ve li meumbo omo otava i peni ngee ove li landifa po. Otashi di kuvo ngee ova hala okulandifa po eumbo. Eshi tashi vele nge ounona ovo ve li mo.

‘KAPU NA OKUKONDJELA’

“Inandi hala eumbo li landifwe po ndee ovanhu ovo hava di mo tava i mepandaanda. Kapu na okukondjela. Meme okwe va pa eumbo ndee osho otashi di kuvo ngee ova hala okulilandifa po.

“Ngee omulumenhu u okwa hala okulandifa po eumbo ne tu lombwele kutya ovanhu otava i peni,” Nujoma osho a ti ngaho.

Okwa ti meumbo omo ohamu di vamwaina vaKatjimune nounona, kamwe okafiye nokuli. Okwa ti ovanhu vamwe ava hava di meumbo omo ovanafikola ndee ngee eumbo ola landifwa po kave na apa tava kala.

“Kapu na ou ha longo meumbo omo, ohava xupu mufye. Kandi na nande ohokwe ya sha yeumbo olo. Nomumwamemekadona ke na nande ohokwe ya sha yeumbo olo. Oshinima tashi kumwifa nai kwaame,” Nujoma osho a ti ngaho.

Okwa ti ina hala nande okuhaundafana mepata.

“Ngee Katjimune okwa hala okulandifa po eumbo na mone epitikilo kukeshe omunhu ha di meumbo omo. Ngee ova itavele li landifwe po nena otashi ningile nge shipu. Kandi na nande ohokwe meumbo omo shili,” Nujoma osho a ti ngaho.

Nujoma okwa ti eumbo okwa li li li meendjo ndee yee nomumwainakadona ove shi pondola okudifuta.

Okwe likala kutya inava kufa mo Katjimune meumbo omo.

“ Ita popi oshili,” Nujoma osho a ti ngaho.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News