NDP i indile aagundjuka ya pewe okashona omolwokwaana iilonga

Martin Lukato

Ongundu yo-National Democratic Party (NDP) oyi indile epangelo li gandje oshimaliwa kaagundjuka mboka kaaye na iilonga pethimbo taya kongo iilonga.

Ndhoka odha popiwa komupresitente gwongundu yoNDP, Martin Lukato, pethimbo a li moonkundathana nonzonkundaneki ndjika, mEtiyali.

Okwa popi kutya aagundjuka mboka kaaye na iilonga oya pumbwa okupewa ekwatho lyopashimaliwa lyooN$4 000 komwedhi opo ashike ya vule okugwanitha po oompumbwe dhawo dhesiku kehe osho wo okukwathela aanegumbo yawo.

Okwa popi kutya okwa hala ekwatho ndyoka lyopashimaliwa li kale hali gandjwa komugundjuka kehe keena iilonga, sigo opethimbo ndyoka ta mono iilonga.

“Aagundjuka mboka taya pewa ekwatho ndyoka osho wo mboka haya kwata ondjambi onshona ngaashi muusekuliti, momagumbo, pomashina gomoositola osho wo piitaasi yomahooli naya kale taya pewa okashona hoka. Epangelo nali tungithe wo oosikola odhindji moshilongo opo ku kutwe aalongi mboka opo ya mana omailongo gawo kaaye na iilonga. Tse mongundu yoNDP, otuwete kutya, okukala tu na oonzo dhopautshitwe odhindji moNamibia, katu na okukala nomuNamibia e li moluhepo nenge ta lili ondjala. Shila oongele epangelo kaali na omadhiladhilo gopapolitika ngoka taga vulu okulwitha omashongo ga taalela aakwashigwana yetu pankalathano,” osho a popi ngaaka.

Lukato okwa popi kutya ongundu yawo otayi longo ya tula ombunda moshihwa okukondjela aaniilonga mboka haya mono oondjambi oonshona ngaashi oosekuliti, aalongi yopomashina moositola, aaniilonga yopiitaasi yomahooli osho wo yalwe, ya kale nonkalamwenyo yi li nawa pamahupilo.

Pauyelele wa pitithwa hugunina, onkalo yokwaana iilonga moshilongo oya yaga kegonga sho taku popiwa kutya oya thikama pondjele yoopelesenda 34, moka aagundjuka ya thikama po moopelesenda 48.

Pauyelele welelo lyoshitopolwa shaKhomas, oopelesenda 50 dhaagundjuka mOvenduka otaku hokololwa kaayena iilonga.

Omumvo gwa zi ko mEsiku lyEmanguluko, engungo lyaakwashigwana mboka kaaye na iilonga unene tuu aagundjuka, oya ningi ehololomadhiladhilo omolwongeyo yokwaana iilonga, ashike ehololomadhiladhilo ndyoka okwa li lya kalekwa – kopolisi.

Ehololomadhiladhilo ndyoka okwa li wo lye eta aakwatelikomeho yalyo, ngaashi Michael Amushelelo, Dimbulukeni Nauyoma, osho wo oshilyo shongundu yoPDM megumbo lyopashigwana Inna Hengari, ya kwatwe po.

Uuyelele kombinga yomapekaapeko gaaniilonga, otaku hokololwa etata lyaantu 725 742 mboka haya longo, otaku hokololwa yi ikwatelela moshikondo shomalandithilo gopomatala nomomapandaanda.

Ashike nando ongaaka, onkene oshikondo shoka sha taalelwa komashongo ogendji, ngaashi etidho lyaalandithi mboka ye li momapandaanda.

Oshiholelwa, pehulilo lyomumvo gwa zi ko elelo lyoshilandopangelo olya tameke noshikonga shokutidha aalandithi yomomapandaanda, mboka taya landithile pomahala inaaga pitikwa.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News