Ndohotola a monika ondjo yekwatonkonga moshipangelo

Dennis Noa

Oomvula mbali netata ndhoka omundohotola Dennis Noa a mangululwa koboloha odheya pehulilo mOmaandaha, sho a monika ondjo yekwatonkonga lyomuvu moshipangelo shi li mOvenduka, sha ningilwe muApilili 2021.

Uunambo mOmpangu yOshitopolwa yaVenduka, mangestrata Victor Nyazo okwa kutha po oboloha ndjoka Noa kwa li a pewa sha landula sho a monika ondjo moshipotha shekwatonkonga lyomuvu gwomulumentu ngoka a li moombete dhoshipangelo shaKatutura, ta mono uuhaku omolwuuwehame komutse sho a li moshiponga shoshihauto.

Omuvu ngoka a kwatwonkonga okwa li e na omimvo 18 nopethimbo lyoshiningwanima okwa li monkalo yokwaahatseya shoka ta ningilwa molwashoka okwa li a gumwa pamadhiladhilo omolwuuwehame komutse sho a mono oshiponga shoshihauto.

Metokolo ndyoka a gandja, Nyazo okwa mono Noa (29) ondjo, nokwa popi kutya Noa oye omuntu gwa hugunina ngoka a li nomuvu konima sho kwa dhimbululwa kutya [omuvu ngoka] okwa yiwa naye miihulo okuza konima.

Noa okwa li a lombwele ompangu pethimbo lyiihokolola kutya omuvu ngoka okwa li momake gomuhumbati nenge omuunduli guutemba waavu ngoka e mu fala komukunda gwomathulo.

Ashike uunambo sho ta gandja etokolo, mangestrata okwa popi kutya kapu na uumbangi wa sha tawu ulike kutya opu na omuntu gulwe e shi kombinga yomuvu a gandjwa komuunduli gwokatemba nenge a mona omuunduli gwokatemba ta fala omuvu ngoka palwe, kakele kuNoa yemwene.

Mangestrata okwa popi kutya Noa okwa lombwele ompangu kutya okwa li a gandja omuvu ngoka komuhumbati, opo a falwe komukunda gwomathulo nolwanima okatemba komuvu okagalulwa kuye opo e mu shune mondunda moka kwa li a taambelwa.

Nyazo okwa popi kutya omakonakono ogu ulike kutya Noa oye ashike omuntu ngoka e na ompito yokukala a ya momilalo nomuvu ngoka gwomulumentu. Okuza sho iihokolola ye ya tameke omumvo gwa zi ko, Noa okwa lombwele ompangu kutya ke na ondjo.

Noa, ngoka a li ta ningi omaidheulo guundohotola moshipangelo manga inaa tulwa miipandeko momasiku 12 Apilili, okwa lombwele ompangu kutya okwa li e wete omuvu ngoka a pumbwa okuya komathulo onkene okwa tokola a ningi oonkambadhala opo a falwe komathulo.

Okwa hokolola kutya momasiku 11 Apilili 2021 – Osoondaha esiku ndyoka – okwa dhimbulula kutya omuvu ina falwa komathulo ngaashi shi na okuningwa, nonkene okwa tokola opo a falwe komathulo esiku ndyoka. Noa okwa popi kutya tango okwa kwatathana naahumbati yaavu mboka haya undula uutemba opo yi ile ko omuvu ngoka yo ye mu fale komathulo, ashike kapu na omuhumbati a yamukula ongodhi.

Okwa popi kutya okuza mpoka okwa tokola a fale omuvu komathulo yemwene. Ashike manga ta zi mondunda ndjoka hamu zi omuvu ngoka opo e mu fale komathulo, okwa mono omuhumbati nokwe mu pe omuvu ngoka e mu fale komathulo, osho Noa a popi ngaaka.

Noa okwa hokolola kutya lwanima omuhumbati okwa galula omumvu ngoka, [naNoa] okwe mu taamba ko noku mu fala mondunda moka a taambelwa moombete.

Lwanima esiku ndyoka omuthuli okwe ya mondunda yomuvu ngoka nokwa adha a lala egombe peha lyokulala ongali ngaashi ha langekwa shito, nolwanima okwa mono okambapila kokoondoma ya longithwa nale noshihanduke shi li popepi nomuvu.

Sho a mono kutya omuvu ngoka okwa zinda konima, okwa tseyithile aapangi kutya ota fekele kutya omuvu ngoka okwa kwatwonkonga.

Ompangu oya lombwelwa kutya oshimpungu shomathulo kasha li nande hashi longo momahuliloshiwike nomomasiku gomafudho gopashigwana, nonkene aavu mboka ye ehamekwa momutse ohaya thulilwa owala moondunda moka ye li ihaya kuthwa mo. Omundohotola ngoka kwa li ha longo pamwe naNoa okwa gandja uumbangi mompangu, kutya Noa okwa tseyithilwa nale omilandu kombinga yaavu mboka ye ehamekwa momutse kutya ihaya falwa komathulo momahuliloshiwike nomomafudho gopashigwana nohaya thulilwa owala momukunda moka ya taambelwa.

Pethimbo ta gandja etokolo lye, Nyazo okwa popi kutya omundohotola ngoka kwa li ha longo naNoa, okwa popi kutya okwa li a mono Noa e li nomuvu pembamba moshipangelo, nokwa tseyithile [Noa] kutya oshimpungu shomathulo ihashi longo mOsoondaha. Ndohotola ngoka okwa lombwele wo ompangu kutya okwa mono Noa u undula omuvu kokambete e mu ukitha kondunda yiigongi ndjoka tayi adhika popepi nomambamba.

Pauyelele waNoa, okwa yi mondunda ndjoka yiigongi nokwa kala mo ominute omishona opo a kuthe mo omambo nondjato ye mbyoka kwa li a dhimbwa mo esiku ndyoka. Nyazo okwa popi kutya pethimbo omundohotola pamwe naNoa a gandja uumbangihokololo kutya okwa mona [Noa] tayi mondunda yiigongi nomuvu, inashi patanekwa.

Ashike lwanima sho Noa a ka pulwa uumbangihokololo we, okwa popi kutya mondunda ndjoka yiigongi inaya mo nomuvu, ashike okwe mu thigi pondje.

Nyazo kwa popi kutya ndohotola ngoka kwa li ha longo naNoa okwa popi kutya Noa okwa ya nomuvu ngoka mondunda yiigongi.

Okwa popi kutya sho omuvu ngoka a yogwa esiku ndyoka ethimbo lyongula kakwa li nande a monika a gumwa konima nenge e ehamekwa.

Sho a gandja etokolo lye, Nyazo okwa gwedha po kutya oboloha ndjoka Noa kwa li a pewa oteyi kuthwa nota patelwa mo a galukile kompangu omwedhi tagu ya a pewe egeelo lye. Noa okwa li a kala mondholongo uule woomwedhi ndatu konima sho a kwatwa po, nolwanima okwa pewa oboloha yooN$10 000.

Okwa tegelelwa a galukile mompangu momasiku 20 Febuluali opo a pewe egeelo lye.

Noa okwa li a kalelwa po koohahende James Diedericks naMcLeod-Janser. Omufali gwiihokolola ngoka a li a kalelapo epangelo oPalmer Kumalo.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News