Ndeitunga ta ka kondjitha aaniimuna ya pitikwe okulitha moAngola

Ethano: Lya Gandjwa ‘TAMEKENI OKULONGA OMAPYA’ … Ngoloneya omupe gwoshitopolwa shaHangwena, Sebastian Ndeitunga, okwi indile aakalimo ya longithe omuloka gwomasiku ga zi ko okupulula nokulonga momapya opo ya tsakaneke epangelo ondjilakati mekondjitho lyondjala moshilongo.

Ngoloneya omupe gwoshitopolwa shaHangwena, Sebastian Ndeitunga okwa popi kutya ote ki indila epangelo lya Angola li pitike aaniimuna yAanamibia ya tsikile okulitha iimuna yawo meni lya Angola.

Omolwonkalo yoshikukuta Aanamibia oyendji pethimbo lyokwenye ohaya mbombolokele koAngola okufala oongombe dhawo opo dhi hupe koluteni ndoka halu kala lwa yaga kegonga moshilongo.

Ashike nando ongaaka, onkalo moAngola oomwedhi dha zi ko oya tongononwa kaaniimuna ya nayipala molwashoka epangelo lya Angola olya kutha ko oongaku okutidha mo aaniimuna mboka taya litha oongombe dhawo moshilongo shawo pwaana epitikilo, naashoka epangelo lyopuushinda oli wete kaashi li paveta. “Otwa taalelwa kuupyakadhi wompumbwe yuulithilo moshilongo shetu

nonkene ohatu kala twi ikwatelela kuulithililo womoAngola. Otandi popi nayo opo kaaya mange omapaya gawo, ashike naya dhiminepo mboka ye ya longela omiyonena,” osho a popi ngaaka.

“Angola naNamibia omuntu gumwe. Angola okwe tu yambidhidha noku tu kwathela ethimbo nuule, omanga nokuli emanguluko inaali ya. Inaya geyela kehe gumwe, ashike naya geyele owala mboka ya pogola oveta,” osho ngoloneya a popi ngaaka.

Ndhoka Ndeitunga okwe dhi popi pethimbo a talelepo omukwaniilwa gwoshitunda shOukwanyama, meekulu Martha Christian Mwadinhomo Nelumbu momukunda Omhedi moshitopolwa shaHangwena, noku mu tseyithila wo yemwene kutya oye ngashingeyi ngoloneya gwoshitopolwa shoka.

Omupopiliko gwelelo lyOukwanyama, Andrew Naikaku okwa popi kutya elelo lyawo lyopamuthigululwakalo inali hala okudhina ooveta dhiilongo yilwe. “Aaniimuna naya iyuthe owala kooveta. Otu uvite nokuli taku popiwa kutya oya dhika mo oondhalate dhawo moshilongo shaantu, naashoka kashi li paveta ishewe itashi taambiwa ko. Katu na nande euvathanotsokumwe noshilongo shoka kombinga yaashoka,” osho a popi ngaaka.

Naikaku okwa popi kutya muule woomvula dha piti epangelo lya Angola olya kala tali pitike Aanamibia ya lithe iimuna yawo moshilongo shawo shampa ashike itaaya teya oompango.

Aanamibia oyendji mboka ye na iimuna moAngola otaya adhika kuumbugantu waAngola, momudhingoloko tagu ithanwa Oshimholo moshitopolwa shaCunene, noyendji otaku hokololwa haya yi ko shaali paveta, ashike nando ongaaka epangelo lya Angola otali indile ya kale ye na omikandapitikilo.

Pokati mpoka, iitopolwa oyindji monooli yoshilongo oya mona omuloka gu li nawa moka nokuli yamwe ya tameka nale okupulula netegameno kutya onkalo yomvula osho tayi kala ngaaka opo ya ka kale neteyo lya kola omumvo twa taalela.

Kwaashoka, Ndeitunga okwi indile aakalimo yoshitopolwa shawo ya longithe omuloka ngoka gwa tameka nale, okulonga omapya gawo opo ya shilipaleke kutya oye na eteyo ewanawa.

Ashike nando ongaaka okwi indile epangelo li endeleleke omakwatho ngoka haga pewa oshigwana, ngaashi oombuto dhokukuna nomambakumbaku.

“Onda hala okwi indila Minista gUunamapya nUuniimuna, Omeya nEtandululo lyEvi, unene tuu oshimpungu shoka shi na sha no
ombuto osho wo omambakumbaku, shi shilipaleke kutya iipumbiwa mbyoka oya thikithwa kaakwashigwana,” osho a popi ngaaka.

Ndeitunga okwa popi kutya aakwashigwana oya nyenyeta kombelewa ye kutya inaya pewa natango oombuto ishewe omambakumbaku gepangelo inaga tameka natango okwaandjaganekwa momikunda.

“Omanga tandi kondjitha oshinima shoka, onda hala wo oondingosho dhi kale dha pata pethimbo lyiilonga yomepya.

Ondjala otatu yi sindi owala uuna twa longo neitulemo. Itatu kala owala kehe ethimbo tatu pewa iikulya kepangelo twa fa uudhila, omanga ku na omuloka gu li nawa,” osho ngoloneya a popi ngaaka.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News