MoNamibia inamu didilikwa nande oupyakadi wa etwa kovenda yoAstraZeneca

Ouministila woundjolowele owa kwashilipaleka Ovanamibia ovo kwa li va vendwa nomuti oo ihau longifwa vali voAstraZeneca shi na sha noKolona kutya kapu na nande oupyakadi wa sha kwa li wa didilikwa nonghee nee inapa pumbwa pa kale pu na omalimbililo.

Eshi oshe ya konima eshi oumuti ou kwa li wa kufwa mo momiti dokukelela Okolona oshivike sha dja ko.

BBC oya lopota kutya omiti dOkolona odo dipe otadi longifwa neenghono nosha eta opo kuningwe omalunduluko momiti odo da kala ko nale.

Omukulunhuwiliki wouministili woundjolowele Ben Nangombe eshi a popya noThe Namibian Oshoondaxa, okwa ti kutya ouministili okwa li wa xulifa po okulongifa ovenda yoAstraZeneca pexulilo lodula ya dja ko.

“Omakonakona oo kwa li a ningwa koministili inaa ulika nande pu na oupyakadi wa etwa kovenda oyo. Ohatu ungaunga noshinima eshi shokuxulifa po ovenda ei,” Nangombe osho a ti ngaho.

“Omanga omunhu ina vendwa, ohaku kufwa eenghatu donumba opo kukwashilipalekwe eameno nokukelelwe omaupyakadi.

Ohatu tale ondjokonona youhaku wovanhu, onghalo youkolele pefimbo opo nongee omunhu oha kolwa komiti donumba ile keevenda. She likolelela kwaasho twa mona po konima eshi twa ningila ovenda ei omakonakono, inatu didilika nande oupyakadi washa,” Nangombe osho a ti ngaho.

Nangombe okwa ti, kutya nee eevenda dimwe otashi dulika di na omaupyakadi, okupula eevenda ile omiti diha longifwe vali ohaku ya konima kwa talwa nawa.

Okwa ti oinima ei ngaashi okuxulifa po elongifo leevenda nomiti ihai holoka naana luhapu nohai ningwa shi na sha nouwa woshiwana.
Okwa ti vali ovenda yoAstraZeneca oyo imwe kwa li ya longifwa neenghono.

Nangombe okwa kwashilipaleka ovanhu ovo kwa li va vendelwa noAstraZeneca opo vaha kale va limbililwa, ashike okwa ti ngee omunhu okwa kala ehe udite nawa, na talele po oshipangelo opo a ningilwe omakonakono opaunamiti.

EXULILO LOUNYUNI

BBC okwa ti, konima yeevenda di dule peebiliyona nhatu, ovenda ei okwa li kwa tengenekwa kutya oya xupifa eemwenyo dovanhu eemiliyona pefimbo loudu wokolona.

Ashike nee, vati otai eta ekukuto lohonde la nyika oshiponga.

Omuti wovenda ou okwa li wa longwa kovanawino koUniversity yaOxford.

BBC oya lopota kutya omushangwa woshiikundaneki, AstraZeneca owa ti: “She likolelela ketengeneko lopaumwene, eemwenyo di dule peemiliyona 6,5 okwa li da xupifwa modula yotete omo ovenda ya longifwa tete.

“Omukumo wetu okwa li wa talika ko nawa komapangelo mounyuni nokwa li wa talika ko kutya oshinima sha kula mokulwifa oudu wopaunyuni.”

Onda ti eevenda odo dipe otadi tu kumwe nawa noudu wokolona nokwa li pa ningwa omalunduluko ahapu kombinga yeevenda odo di li po osho sha eta opo ovenda oyo iha longifwe vali nokukala ihai longwa vali.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News