Inamu landula meemadi dange– Ninja

Paulus Shiweefeleni

Ovaleli vokomongula, eendokotola, ovapangi, eepelesidente neeminista omo di li mokati keni omo, ndee osha fimana unene opo ndi mu lombwele kutya oimbuluma kai na eshi hai eta.”

Ei oitya yaPaulus Shiweefeleni, e shiivike nawa nedina ‘Ninja’, omulumenhu ou kwa li a ya mondolongo molwominyeka nomadipayo.

Eshi okwe shi popya pefimbo kwa li ta popi novanafikola vokoHage Geingob Secondary School mOvenduka.

Oshivilo eshi osha ningwa palongelokumwe nehangano ledina Faith Foundation.

“Inandi hala nande omunyasha moshilongo omu a landule meemadi dange,” Osho a ti ngaho.

Shimweefeleni okwa li a mangululwa modolongo momafiku 14 Marsa konima eshi a kala mo eedula di dule 25.
Okwa hokolola okukala kwaye nonghee odolongo yevyulonghalo ye mu lundulula.

“Onda hala okuninga oshinima inashi ningwa nale ongomunhu nda lundululwa kodolongo yevyulonghalo. Keshiivo lange neepolohalama odo da mona, okwa li handi dulu okumona nokudimbuluka osho shi li sha yuka naasho inashi yuka,” Shimweefeleni osho a ti ngaho.

Okwa ti okwa li ta vele nai momudo 1999 ndee ta ningi eemwedi nhatu mokoma.

Okwa ti okwa li e na okudja mo modolongo molwoudu ashike eshi ndokotola a mona epeko laye okwe shi kaleka, osho a ti ngaho.

“Mutu okwa li eemangela daKalunga, shaashi lipula ashike kutya ngeno onda efelwe efimbo olo, ngeno onda twikila ashike eendjila dange ndee ngeno inandi ninga omulumenhu oo ame ndi li nena,” Osho a ti ngaho.

Pefimbo kwa li ta popi novanafikola Etitatu, omunafikola umwe okwe mu pula oshikulumuna shaye shakula eshi a ninga.

“Onda dipaya omunhu oo ofamili yaye ya tala muye opo i xupe. Eshi oshinima shimwe osho handi lipele ombedi fiyo onena monghalamwenyo yange. Ohandi mono oshipala shaye nonda enda eengeleka dihapu handi kongo omailikaneno, ashike inashi vatela,” Osho a ti ngaho.

Shimwe vali, Shimweefeleni okwa ti okwa hala okushakena nofamili yomulumenhu oo opo a pule i mu dimine po, ashike otashi dulu okutukulula oipute ya veluka.

“Lipula ashike kutya otava udu ngahelipi ngee ova mono nda fikama pomivelo domaumbo avo, ndee handi va lombwele kutya aame omulumenhu oo a dipaya tate wavo,” Osho a ti ngaho.

Shimweefeni okwa ti ombili kai na fiku i kale ya wana, ile efimbo olo a kala modolongo.

Omunafikola umwe okwe mu pandula eshi a talela po ofikola yavo.

“Ove omuhongi ponhele yoye, noto tu tu omukumo. Tangi eshi to tu wilike naashi to tu pe oshiholelwa shiwa,” Omunafikola osho a ti ngaho.

Omukokoli wehangano Faith Foundation, Dennis Tobias, okwa ti ehangano oli na ovanhu vashona va hala okuninga ondjodi yaye yokweenda neefikola oshilongo ashishe yoshili.

“Opu na ovanyasha vahapu moshilongo ovo va taalela omashongo ahapu ngaashi okulongifa oingangamwifi naavo kwa li hava longo oimbuluma nale.

“Oshinima eshi osha kwatela mo ehongo okupitila moministili yehongo, ounghulungu nomifyuululwakalo. Opu na omumbwe yovanyasha opo ve limange oukunikumwe ndee tava dana onghandangala mokuwapaleka omudingonoko omo fyee tu li nena,” Osho a ti ngaho.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News