!Gawaxab na fiyepo oilonga

Johannes !Gawaxab

Ongudu yoNamibia Economic Freedom Fighters (NEFF) oya pula opo ngoloneya woBank of Namibia (BoN) Johannes !Gawaxab a fiye po oilonga konima eshi kwa li a pewa ehandukilo lokufuta omiliyona imwe kehangano ledina Namibian Competition Commission (NaCC) shaashi kwa li i na

popya kutya okwa landifa po eengeshefa noipambuliko mehangano lakula lomakwashilipaleko kovakwapata nookaume kaye.

Ehangano loNaCC ola ti okwa landifa po omauwa aa komahangano a yooloka.

Omupeduwiliki wongudu yoNEFF Kalimbo Iipumbu okwa pu pelesidente Nangolo Mbumba opo a kufe !Gawaxab moilonga moule womafiku aheyali. Iipumbu okwa ti omutwe wehangano lakula ngaashi olo tali wilikwa ku!Gawaxab owa pumbwa okukala omunhu e na oshili.

Okwa ti omanga !Gawaxab ina hoololwa a ninge ngoloneya wehangano eli, okwa li ha longo moshikondo shoshimaliwa oule weedula 27, ndee okwa li a pumbwa okukala eshi eeveta eshi tadi ti.

“Eshi sha yela oshe shi kutya ngoloneya okwa teya eeveta osho a hala nelalakano opo a dule oNaCC eenghono,” Iipumbu osho a ti ngaho.

Okwa ti ongudu yaye oi udite kutya !Gawaxab okwa li a pumbwa okufiya po oilonga konima eshi a itavela kutya okwa teya oveta.
!Gawaxab Etine loshivike sha dja ko i na nyamukula nande omapulo ongudu oo tae mu pula opo a fiye po oilonga.

OMAPULO

Omapulo paife otaa pulwa ngee !Gawaxab oinima ei okwe i ningila owina, eshi a tauluka eemhango dombaanda yakula yaNamibia.

Okushininga nee shidjuu, !Gawaxab, omunangeshefa pamwe naye nehangano longeshefa laye limwe likulu ova pewa ehandukilo lokufuta oshimaliwa shi fike pomiliyona imwe koNaCC muDesemba odula ya dja ko. Ehandukilo ola la ndula omakonakono oo kwa li a ningwa koNaCC, oo a mona kutya !Gawaxab okwa dopa okulombwela ewiliko kutya oku na ehalo lokulandifa po omauwa aye oo e li mehangano loshimaliwa ledina Eos Capital kookaume kaye nokomunangeshefa pamwe naye Ismael Gei-Khoibeb. Ehangano loNaCC ola koleka momukanda Etitatu loshivike sha dja ko kutya okwa li kwa yandjwa ehandukilo lomiliyona imwe ku!Gawaxab, Gei-Khoibeb naGamma Investment eshi va ninga oshinima shi li ngaho inava pewa epitikilo.

Eshi oshe ya konima yoshinyolwa shokomalungula, The Issue, Omaandaxa osho sha lopota kutya !Gawaxab okwa itavela kutya okwa landifa po omahangano aye kovanhu va yooloka.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News