Epeko laShikongo ola shunakomutamanekindjai – Mutota

Joseph Shikongo

… omutamanekindjai ke shi ngee epeko ola alukila mombelewa yaye

Omupendu komufalandjai wopolifi yaNamibia Elias Mutota okwa ti opolifi oya yandja epeko li na sha noshiponga shohauto omo mwa kwatelwa komufalandjai wopolifi yaNamibia Joseph Shikongo kombelwa yomutamanekindjai komhangu yopombada yaShakati.

Oshiponga eshi okwa li sha ningwa momudo 2022 mondjila yakula yaNdangwa nOshikango.

Ohauto yaShikongo okwa li ye lidenga mumwe nohauto imwe shinyanyaleka, osho sha eta efyo laFrans Ndengu, Stefanus Lukas naSofia Ananias.

Konima yoshiningwanima, opolifi okwa li ya tameka okuningila Shikongo omakonakono shi na sha nedipao li heshi loshiningilewina, okushingilila nokushinga nouhasha.

Mutota okwa lombwela oThe Namibian Etitatu kutya omakonakono opolifi kombinga yoshinima eshi okwa pwa.

“Omakonakona okwa pwa kombinga yopolifi. Ovanawino mokukonakona oinima ei navo ovakufa ombinga. Eshi handi popi ngaha, ondi na omukumo kutya epeko ola twalwa kombelewa yomutamanekindjai,” Mutota osho a ti ngaho.

Omutamanekindjai Martha Imalwa okwa ti ke shi ngee epeko olo ola fika mombelewa yaye.

“Inandi tala kutya omapeko elipipo e ya mombelewa yange. Onda kala nde lipyakidila,” Osho a ti ngaho.

Omupedu tamanekindjai Lucious Mutota okwa lombwela oThe Namibian Etitatu kutya okwa kala ehe li mo mombelewa oule woivike itatu nonghee nee ke na nande ouyelele kombinga yoshinima osho.

Mumwainamati waNdengu, Naboth, okwa ti ofamili yaye oya taalela omaupyakadi ahapu molwefyo lomumwainamati.

“Oye kwa li ha mono oiyemo meumbo noundenge vaye okwa li ashike va tala muye opo va dule okufuta ofikola nokumona oipumbiwa imwe,” Naboth osho a ti ngaho.

“Eshi handi popi ngaha, kandi na oilonga. Okwa li nda kondja opo ndi lande otuwa oyo ndee handi i yandje kumumwameme opo a longe, opo ofamili yange i xupe, ashike paife, otwa kanifa mumwameme nohauto yetu, puhe na ouyelele kutya okwa ninga ngahelipi,” Osho a ti ngaho.

Okwa ti mumwaina okwa xulifa ashike a fa kwa li ehe shi omunhu notuwa okwa li ya kufwa po opo pa ningilwa oshiponga ovakwapata vehe shi shi.

“Ova tula otuwa oyo moshiitashi. Omanga handi i futu keshe komwedi, otu na ounona ovo ihava i vali kofikola, shaashi kapu na ou te va futile ofikola,” Naboth osho a ti ngaho.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News