Epangelo nali katukile omumbwe yoikulya moshilongo onghatu yomeendelelo

Calle Schlettwein

… Omumbwe yoikulya otai i pombada nai moshilongo

Ouministli wounamapya nounaimuna, omeva nomatendululo omadu owa hala epangelo opo li katukile omumbwe yoikulya moshilongo onghatu ya endelela.

Eshi oshe ya konima eshi omumbwe yoikulya momaumbo ahapu tai i pombanda neenghono moshilongo.

“Ashishe kumwe, she likolelela kolopoto youministili, otaku pulwa opo epangelo li kufe onghatu yomeendelelo kombinga yoshinima eshi oshilongo ashishe,” Oministili osho ya ti ngaho.

molopta yayo ya xuuninwa, oministili oya londonda kutya omaumbo amwe okwa tala moikulya oyo kwa li ya likolwa odula ya dja ko, oyo kwa li ya fanekwa kutya otai pu po muApilili.

“Meenhele dihapu omo ovanhu hava kunu oikunomwa, omaumbo ahapu aa mana po nale oikulya oyo kwa li ya tuvikilwa okudja meteyo la dja ko, ndee paife ovanhu ova tala unene mokulanda oikulya nomoikulya yoshikukuta,” Olopota osho ya ti ngaho.

Omahangano ahapu okwa li ashakena nomista younamapya nounaimuna Calle Schlettwein, taa pula opo pelesidente Nangolo Mbumba a ninge po sha kombinga yoshikukuta shomudo 2024 oshilongo ashishe.

OIKULYA YA WANA

Omukulunhuwiliki wehangano Nutrition and Food Security Alliance, Ben Schernick, okwa ti olopo yoministili oya ulika kutya oikulya momaumbo kai mo vali ya wana.

Otashi dulika ovanhu ve fike po695 000 va kale vehe na oikulya, novanafaalama vahapu otava ka kanifa shihapu.

“Eshi otashi ka eta oupyakadi wefimbo lile neenghono, unene ngaa kounoan ovo ve li koshi yeedula nhano otashi dulika va ka kale ve na oudu woshivixa sha wa pedu,” Osho a ti ngaho.

Oministili oya ti oikulya yoshikukuta ihai fiki pefimbo kwaavo have i mono yoo noho ihai yandjwa luhapu ngaashi kwa li sha pumbwa okuningwa keshe omwedi.

Omaupyakadi, oikulya ihai fiki pefimbo okudja oko hai landwa neetuwa tadi teka pefimbo tadi twala oikulya, osho hashi pula efimbo opo shi wapalekwe.

OMUMBWE YOMEVA

Oministili oya ti eenhele dimwe odi na omumbwe yomeva.

Oya ti omumbwe yomeva moshitopolwahoololo shErongo natango oi li oshinima sha kula.

“Eemboola dihapu oda teka, kapu na eedjo domeva da wana.

Kapu na omeva a wana molwodula oyo inai loka nawa opo i wede omeva medu,” Osho olopota ya ti ngaho.

Schernick okwa ti eedjo domeva odo inadi wana otashi ulike nghee oshilongo sha tala meedjo domeva dokoshi yedu neenghono.

“Otu na okwaamena eedjo domeva oshilongo ashishe unene ngaa koinima ya nyika oikwamina oyo tai dulu okudinyanauna, ile okufa omahooli kombinga yokoKavango ile ouranima koshitopolwa shaMaheke naHardap,” Osho a ti ngaho.

Omumbwe yomeva oya eta opo ounona va kale kwa li itava i manga kofikola koUis koshotopolwahoololo shErongo omwedi wa dja ko.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News