Enota mEpembe onkene tali tsikile

Sebastian Ndeitunga

Aakwashigwana yomoshikandjohogololo shEpembe mboka omimvo dha zi ko ya kala taya mono iihuna kenota molwashoka kaye na omeya ga yela, onkene taya tsikile nonkalo ndjoka molwashoka okufula oomboola momudhingoloko gwawo otashi pula ondilo.

Shoka osha popiwa pethimbo lyoshigongi shaakwashigwana shoka sha ningwa mEpembe moshitopolwa shaHangwena, mEtitano lya zi ko.

Oshigongi shoka kwa li shu unganekwa kungoloneya gwoshitopolwa shoka, Sebastian Ndeitunga, nokwa li sha waiminwa kaakuthimbinga ya yooloka ngaashi okuza koshikondo shelongo, kuuhaku, kopolisi, kuuministili wUuthikepamwe, Ekondjitho lyOndjala nUukalinawa, ombelewa yoonakulwa aakulu osho wo aaleli yopamuthigululwakalo opo yi ikunde kombinga yomashongo ga taalela aakalimo yomoshikandjohololo shoka.

“Oshitopolwa shaHangwena, mwa kwatelwa oshikandjohogololo shEpembe, osha taalelwa keshongo lyomeya, nuupyakadhi mboka onda kala handi wu lesha miikundaneki ethimbo nuule,” osho Neitunga a popi ngaaka.

Okuza nkene oshilongo sha mangulukile, aakalimo yomEpembe oya kala kaaye na omeya ga yela naashoka oshe ya thiminika okwe enda iinano iile oku ka konga omeya moondungu ndhoka dhi li popepi.

“Kombinga yomeya, epangelo okwa li lya ningi onkambadhala yokuninga po oombola ashike oombola odhindji ndhoka dha fulwa, odhi na omeya ge na oshimongwa nonkene itaga vulu okulongithwa,” osho Ndeitunga a popi ngaaka.

Okwa popi kutya elelo lyoshitopolwa ngashingeyi olya dhiladhila okufula oomboola ndhoka dha ya muule opo dhi vule okwe eta omeya ngoka ge li kohi yevi.

Ashike nando ongaaka, okwa popi kutya shoka otashi ka pula ondilo notashi vulu okukutha ethimbo.

Ngoka a popi poshigongi shoka, omunashipundi gwelelo lyoshitopolwa shaHangwena, Phillip Shilongo, ngoka a popi kutya oomboola 20 okwa li dha tulwa moshitopolwa shawo, moka dhi li hetatu kwa li dha tulwa moshikandjohogololo shEpembe, ashike adhihe kadhi na omeya ge li nawa taga vulu okulongithwa.

“Opo tu mone omeya ge li nawa otu na okufula lela muule naashoka otashi ka pula oshimaliwa oshindji,” osho a popi ngaaka.
Oshikandjohololo shEpembe natango osha taalelwa kompumbwe yoopate dhi li nawa.

Oopate ndhoka hadhi longithwa oondjoka owala yaKankolo noyUshake, nohadhi monithwa iihuna komvula.

“Opwa pumbwa okuningwa oopate momudhingoloko, omanga ndhoka dhoongalama dhi li po nale odha pumbwa okuningwa nawa opo aantu ya vule okuthika mpoka taya pumbwa omayakulo nuupu,” osho Shilongo a popi ngaaka.

“Oopate dhilwe odha tothwa mo nale moshitopolwa, ndhoka tadhi pumbwa okutungwa, okuningwa nawa nenge okutanununwa, ngaashi ethaneko lyopate yokupita moshitopolwa tayi tamakele kOnepandaulo moshikandjohololo shEndola okuya kOkakwa, kOnandova, kOnamahoka, kOnangwe, kOhaukelo sigo okOtunganga.”

“Osha yela kutya oshindji osha pumbwa okulongwa moshitopolwa opo oopate dhi hwepopekwe,” osho a popi ngaaka.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News