‘Diinineni eenghedi nomifyuululwakalo mu xulife po omahepeko opaukakwashikekookanhu’

Silishebo natango okwa lombwela oonakuninga oimbuluma opo vaha efe odumbo, omalodu nokulongifa nai oingangamwifi ku va twale mokudipaya ovaholike vavo.

“Ovalumenhu nave lihonge kutya kashi shi exulilo lounyni ngee omukainhu okwa ti ina hala vali okukala naave. Onghalamwenyo oi na oinima ihapu iheshi omakwatafano opaihole. Natango ovakainhu ovo tave lihange momakwatafano opaihole mu na omahepeko nava lopote pefimbo opo va kelele okudipawa kovaholike vavo.” Omahepeko opaukakwashikekookanhu otaa lulumike oshiwana shetu neenghono, shaashi keshe eshi tashi holoka pokati kovanhu ava vavali otashi lulumike ounona novakwapata yoo. Ounona ohava kanifa ovadali aveshe medina lefyo ile umwe tai kodolongo. Ovakwapata nookaume onave lidope mo moinima omu pefimbo ngee ova mono kutya omunhu ota hepekwa. Itatu dulu vali okutya oshi li ashike pokati kavo, shaashi ohatu kanifa oilyo yoshiwana ya fimana.”

LOPOTENI OVALONGI VOIMBULUMA

Minsta wefikopamwe lovanhu, Doreen Sioka, okwa pula opo oshiwana shi lopote oibofa yoimbuluma oyo va mona.
“Natu likalekeni kokule nokudipaya vakwetu,” Sioka osho a ti ngaho.

Ongouministili ohatu kelele ovanhu tava dipayafana medina lohole nomahepeko aeshe koonono. Opu na omumbwe ya kula yokuhonga ovanhu kombinga yomawii okudipaya noilanduli yomahepeko opaukakwashikekookanhu. Oinima imwe ota yeetwa kokuhe na oshili.” Sioka natango okwa pula oitopolwahoololo noikandjohoololo opo i ninge omahongo opashiwana kombinga yoinima i li ngaha.
“Otashi pula eenghono detu atushe ngeenge hasho itatu di mo moshinima eshi.

Keshe umwe ta ningi elongelo kumwe lopamuhanga okwafimana kashi shi ashike ouministili,” Sioka osho a ti ngaho.

FIYA PO OHOLE YOMAHEPEKO

Omupopili woinima ya pamba omakwatafano, Ngamane Karuaihe-Upih okwa ti ovanhu ovo tava hepekwa ohava mono omadidiliko ndee ohashi kala shi djuu okudja mo mohole omu ngee ve dulike eenghono ile va tala momunhu ou teva ningile omahepeko. Etomeno limwe vali ohali kala oumbada wokutamukulula ko nomunhu umwe mu pe. Osho a ti ngaho.

Ovanhu ovo ve li mohole nava konge omavatelo diva ngee va didilike omikalo dookaume vavo tadi lunduluka, Katenda osho a ti ngaho.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News