Chula Chula e eta enyanyu kiipala yaaholi yetanga monooli

Osipana yetanga lyokoompadhi yedhina Eeshoke Chula Chula oya tumbulwa ku kehe gumwe unene tuu kiikundaneki yopankalathano mehuliloshiwike lya zi ko, sho ya ningi ondjokonona okudhana uudhano wawo wotango moliha yopombanda yetanga lyokoompadhi moshilongo ya tseyika nawa Debmarine Namibia Premiership.

Aayambidhidhi omayovi oya mbombolokele pokapale kaShakati Independence Stadium mOsoondaha, okuyambidhidha osipana ndjoka oyo awike ya za miitopolwa yomonooli yoshilongo, yi li moliha. Osipana ndjoka ya yambukile komukunda Eeshoke daMbidi popepi nOshikango moshitopolwa shaHangwena, oye eta enyanyu kaakalimo yomonooli unene tuu aaholi yetanga lyokoompadhi sho ya dhenge mo osipana yoMighty Gunners ookoola 2-1.

Aayambidhidhi taku tengenekwa ye li po17 000 oya holola enyanyu lyokukala ye na osipana ya za monooli tayi kutha ombinga moliha sha landula sho pwa piti oomvula kaamu na osipana ya za kevi lyiimpungu moliha.

Angula Nghifindaka, ngoka wo omulanduli gwEeshoke Chula Chula, gumwe gwomwaamboka ya li mengungo inaali monika nale pokapale kaShakati, okuyambidha osipana yawo.

“Otwa pumbwa lela omaudhano kiitopolwa yomonooli yoshilongo. Aakalimo ayehe yomonooli yoshilongo okwa li ya gongala pamwe okuyambidhidha nokwiimonena ko yoyene kuudhano mbuka, naashoka oshu ulike kutya monooli yoshilongo omwa pumbwa lela omapendulopo gomaudhano,” osho a popi ngaaka.

“Olundji mOosoondaha ohatu kala owala twa kalela oondingosho tatu nu omalovu molwashoka ihatu kala tu na shoka tatu ningi, ashike nena shoka twa ningi osha yooloka.

Otwa tyapula lela okutala uudhano mboka. Okwa li esiku ewanawa lela nuudhano owa li uuwanawa kaakuna we,” osho Nghifindaka ngoka a yambukile kOmafo mOhangwena a popi ngaaka.

Uudhano mboka kawali uupu molwashoka osipana yoMighty Gunners oyo ya pitile tango sho ya tula mo okoola medhingoloko lyotango, nolwanima Eeshoke Chula Chula okwa ka za konima nokutula mo ookoola mbali opo a mone esindano.

Omudheuli gwosipana ndjoka, John Sikerete, okwa popi kutya okwa nyanyukilwa iizemo yuudhano wawo wotango moliha, nokwa popi kutya aadhani ye aashona nonande oyu ulike ohokwe neitulemo muudhano mboka sho ya zi konima okudhenga oMighty Gunners ndjoka kaayi shi ompu okudhenga.

“Engungo enene lyaayambidhidhi okwa li lye eta uumbanda kashona maadhani medhingoloko lyotango . . . ashike medhingoloko etiyali otweya mo twa kindja notwi ilongekidha,” osho a popi ngaaka.

Omudheuli okwa popi kutya ngashingeyi otaya kambadhala okunkondopeka mpoka kwa li ye ethele omeya muudhano wotango, notaya kambadhala okulonga mpoka taya vulu opo ya toole iintsa ya gwana momaudhano ngoka taga dhanenwa megumbo.

“Elalakano enene okukaleka osipana moliha yopombanda notwa tegelela ando pehulilo [lyoliha] tu ka kale tuli pehala lyi li hwepo. Okutala nkene iinima yi li ngashingeyi moshilongo, ondiwete kutya otatu vulu oku shi pondola,” osho Sikerete a popi ngaaka.

Eeshoka Chula Chula ngashingeyi okwa taalela uudhano mboka ta ka dhangena koRundu sho ta ka taalela osipana yedhina Julinho Sporting mOlyomakaya, omanga mOsoondaha oku na uudhano noLife Fighters mOtjiwarongo

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy – subscribe now!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent Stories

Latest News

Most Read