Amushelelo, Nauyoma tava futifa opolifi nomutamanekindjai eemiliyona 10

Michael Amushelelo

Michael Amushelelo naDimbulukeni Nauyoma ova tula mo oshibofa omo tava pula opo va futwe kopolifi yaNamibia nomutamanekindjai oshimaliwa shi fike peemiliyona 10.

Oshinima eshi tashi pulwa kuAmushelelo naNauyoma okwa li sha yandjwa komhangu yopombada yaVenduka Etivali.

Ovalumenhu ava vavali, va kalelwa po kuhaende wavo Kadhila Amoomo, otava futifa ominista yoikwameni, omatembu neameno, komufalandjai wopolifi yaNamibia nomutamanekindjai shi na sha naashi kwa li va mangwa po odula ya dja ko momafiku 21 Marsa, efimbo olo va kala modolongo nokutamanekwa kwavo omanga kwa li inava mangululwa.

Ovalumenhu ava vavali okwa li tava tamanekelwa oshibofa shokuteyaula omaliko nokuteya omhango yoshiwana eshi va ninga ekangha kombinga yokuhe na oilonga momafiku 21 Marsa odula ya dja ko.

Okwa li va mangwa po konima eshi komufalandjai wopolifi yaNamibia, Joseph Shikongo, a yandja elombwelo kutya ekangha inali ya komesho.

Konima yoihokolola momhangu yamagestrata yaKatutura mOvenduka, Amushelelo naNauyoma kakwa li va monika ondjo muKotoba odula ya dja ko.

Dimbulukeni Nauyoma

Nauyoma okwa kala modolongo ovike ivali, nokwa li a pewa e lifutile mo.

Amushelelo okwa kala modolongo oule weemwedi heyali omanga ina mangululwa.

Amoomo Etitatu okwa lombwela omhangu kutya ovalumenhu ava vavali okwa li va mangwa po shihe li paveta nopolifi kaya li i na etomeno la kola kutya ova ninga oshinima sha puka omanga inava mangwa po.

Ova ti vali okwa li va idililwa pehe na omatomeno a kola nokwa li va tamanekwa omanga kwa li inava monika odjo.
Amushelelo ota ti vali pefimbo opo kwa li a idililwa okwa li ta ningwa nai a fa a nyika oshiponga koshiwana, pefimbo limwe okwa li nokuli e likalekelwa oule womwedi oye auke.

Amushelelo ota pula oshimaliwa shi fike peemiliyona omulongo, nhee osheshi kwa li a ningilwa omahepo okolutu, pamadilaadila nopamwenyo kuminista, komufalandjai wopolifi nokomutamanekindjai.

Amushelelo naNauyoma okwa li va mangwa po nokwa li ve li pamwe noshilyo shongudu yoPopular Democratic Movement shomeumbo lopashiwana, Inna Hengari.

Oibofa yaHengari okwa li ya kufwa mo muAguste odula ya dja ko, omanga Nauyoma naAmushelelo inava monika odjo moibofa aishe oyo kwa li tava tamanekelwa.

Haende oo e lile po Hengari okwa lombwela Shikongo omwedi wa dja ko kutya ota ka futifa opolifi eemiliyona mbali shi na sha naashi kwa li a kwatwa po.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News