Amushelelo a mangululwa mondholongo kopolisi mOshakati

Michael Amushelelo

OMUNANDJUNGU ngoka wo oshilyo shongundu yoNamibia Economic Freedom Fighters (NEFF), Michael Amushelelo, okwa mangululwa mondholongo komatango gOmaandaha, sho a kwatwa po ethimbo lyongulonene sho taku hokololwa a dhini elombwelo lyompangu opo kaa hedhe popepi noositola dhoRani Group.

Mwene gwoositola dhoRani moshilongo, Ali Dharani okwa yapukile Ompangu yoPombanda momasiku 22 Desemba moka i indile aaleli yongundu yoNEFF, mwa ketelwa Amushelelo yi indikwe okuya popi noositola dhe.

Elombwelo ndyoka lyompangu otaku hokololwa lya pewa ongundu yoNEFF okuza kompangu, kutya aaleli yongundu ndjoka otaya piyaganeke iilonga yoositola dhe shaali paveta – osho wo omatilitho ngoka ya ningi kutya oya hala okupatitha oositola dhoRani.

Dharani okwa popi kutya ando oositola dhe odha pithilwe koNEFF omumvo gwa zi ko pethimbo lyomatango omanene ando okwa kanitha oshimaliwa shi li poomiliyona N$8 mesiku.

“Otandi tengeneke kutya ngele mboka oya patitha oositala dhandje moshilongo ashihe ngaashi taya ningi omatilitho (unene tuu pethimbo lyomaipyakidhilo okuya pokili), otandi ka kanitha oshimaliwa shi po pokati koomiliyona N$7 naN$8 mesiku. Onkene shoka osha pumbwa okuyandwa kutya nee otashi pula shike,” osho Dharani a lombwele ompangu ngaaka omumvo gwa zi ko sho i indile ongundu yoNEFF yi kale kokule noositola dhawo.

Amushelelo okwi idhopo moshikumungu shaaniilonga yoRani pehulilo lyomumvo gwa zi ko, sha landula aaniilonga 84 yoRani mOshakati mboka kwa li ya lalekwa miilonga pakathimbo sho ya waimine ehololomadhiladhilo lyi li ompinge nonkalo yiilonga ndjoka inaaya nyanyukilwa – mwa kwatelwa wo ehangano lyokukuta aaniilonga ndyoka hali longithwa koRani.

Ekutho miilonga lyopakathimbo lyaaniilonga yoRani, okwa li lya kolekwa kehangano lyokukuta aaniilonga lyedhina EmployeePlacement Services of Namibia (EPSN) pehulilo lyomumvo gwa zi ko, sha landula sho anuwa aaniilonga mboka kwa li ya thigi po iilonga inaaya laleka noku ka waimina ehololomadhiladhilo ndyoka kwa li lya kwatelwa komeho koNEFF.

EPSN ehangano ndyoka hali kutu aaniilonga noku ya tuma koositola dha yooloka, nonkene aaniilonga mboka taya longo koRani oye li kohi yelelo lyaEPSN.

Dharani okuna oositila dha konda po40 moshilongo ashihe nokwa gandja iilonga kaaniilonga ya konda po3 000.

Pehulilo lyomumvo gwa zi ko ongundu yoNEFF oya popi kutya otashi vulika yi patithe oositola adhihe dhoRani moshilongo sho ya kutha miilonga aaniilonga mboka kwa li ya ningi ehololomadhiladhilo kombinga yonkalo inaaya nyanyukilwa.

Shoka okwa li she eta ompangu yi gandje ondjindikila kaaleli yoNEFF mwa kwatelwa Amushelelo opo kaa hedhe oometa 200 popepi noositola dhoRani, ashike Amushelelo okwa ndopa okwi iyutha kelombwelo ndyoka sho a monika popepi noRani mEkuku mOshakati ongula yOmaandaha, naashoka oshe eta a tulwe miipandeko. Amushelelo ngoka a kala ta mangwa po monakuziwa sho ta kondjele aaniilonga mboka taya ihumbatelwa nayi kaahona yawo, oshiwike sha zi ko okwa tseyitha kutya okwa tota po ehanganokalelipo lyaaniilonga lyedhina National Union of Retail Industry Workers of Namibia ndyoka lya nuninwa okukondjela omauthemba gaaniilonga yomoositola.

Amushelelo okwa gwedha po kutya okwa tuma nale eindilo kuuministili waaniilonga opo ehanganokalelipo ndyoka lyaaniilonga li shangithwe pambelewa.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!