Ally Angula ita popile eehombo domashenge

Ally Angula

Okandidate ye likalela po yoovene momahoololo oupelesidente Ally Angula oya ti itai popile nande eehombo dovanhu voukakwashikekookanhu umwe koshi yelelo layo ngee oya hoololwa i ninge pelesidente momahoololo oupelesidente nomutumba wopashiwana.

Okwa yandja omaliudo aye kombinga youfemba womashenge koDesert Radio Etine loshivike sha dja ko.

“Ahawe. Kwaame ohombo nai kale tai dulu okweeta oludalo. Oludalo ohali di komukainhu nomulumenhu,” Osho a ti ngaho.

Angula okwa waimina omuleleli wongudu yoPopular Democratic Movement mokuyandja omaliudo avo kombinga yeehombo domashenge.

Angula, okwa ti okwa li a lombwelwa kuKalunga opo a kufe ombinga momahoololo oupelesidente, okwa ti okwa itavela mombiibeli, oyo ta ti itai popile nande oushenge.

“Ohandi i mounyuni nOmbiibeli, ndee ondi na ovakwapata navo vomashenge. Oushenge owa fa okushundula eshito. Owa dalwa omulumenhu, ashike owa hala okukala wa fa omukainhu,” Osho a ti ngaho Etine loshivike sha dja ko.

“Eudeko lange ole li kutya, mekwatafano lopaihole loushenge omu na okukala umwe te liumbada a fa omulumenhu omanga umwe ta longo po oilonga yomukainhu,” Osho a ti ngaho. Eshi a pulwa ngee oshinima eshi osho tashi eta omadipao ovanhu voludi eli, okwa ti keshe oshinima osho to ningile omunhu luhapu luhapu opu na okuningwa oshinima shimwe.

Oshifokundaneki shoThe Namibian okwa li sha lopota kutya omashenge ahamano okwa li a dipawa moNamibia okudja muSeptemba odula ya dja ko.

Ovanapolotika vahapu ovaanya okutya ko sha koshinima eshi, vamwe otava ti opu na ekwatafano pokati koutondwe nomatilifo oo taa ningilwa omashenge.

“Osha yela, oshinima eshi osha etwa kovaleli vamwe ovo va kala nokweendulula omukalondjiikilile ou woutondwe,” Oshilyo shongudu yoLandless People’s Movement Duminga Ndala osho sha ti ngaho.

Angula, nande ongaho, Etine loshivike sha dja ko okwa ti kakwa li eshi oshinima shi li ngaho.

“Ondi na omunhu eli ngaho mofamili yange. Ashike kandi na fiku ndi kale nda hala a ningilwa omunyonena. Inandi hala va kale tava endaenda momapandaanda shaashi ashike omashenge. “Ngee owa endulula oshinima luhapu luhapu, nena ou na okunoma omunhu te liumbata nai momukalo oo ina upumbiwa, ashike natango inandi hala va dimbwe omadipao akwao oo a kala nokuningwa moNamibia,” Osho a ti ngaho.

Omukulunhuwiliki wehangano Outright Namibia Agapitus Hausike Etine loshivike sha dja ko okwa ti keshi kutya oshike ovanapolitika tava longifa Ombibeli opo ve liamene, mbela va dimbwa nale kutya Namibia oku na oudemokoli.

“Nafye ohatu dulu okweekelashi ekotamhango ndee hatu tameke okulongifa Ombibeli. Ombibeli ngaa ei inai mu pitika a kufe ombinga ndee ta tete eexwiki daye a fa omulumenhu.

“Oshinima eshi shovanhu inava tambulwako, oimbuluma nokuhe na efimaneko kwovanhu vamwe tashi ningwa kovaleli kashi wa,” Osho a ti ngaho.

“Ovanhu nava efwe va kale ngaashi va hala, ndee inava kala tava fininikilwa oinima yomaitavelo amwe. Onda fimaneka omaliudo avo, ashike itatu dulu okufininikila oshilongo ashishe omaitavelo neenghedi detu dopaumwene,” Hausiku osho a ti ngaho.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News