Africure PharmaceuticalsNamibia a kanifa oshibofa

Shapwa Kanyama

Onghendabala yokukondjifa etokolo lehangano lopombada olo hali yandje eetendela depangelo ledina Central Procurement Board of Namibia (CPBN) shi nasha nokulanda omiti doAntiretroviral (ARVs) doministili youndjolowele nomayakulu onghalonawa oya dopa momhangu yopombada mOvenduka.

Eshi osha ningwa konima eshi omhupanguli ta vatele, Kobus Miller, a mona mepangulo Etitatu kutya, ehangano Africure Phermaceuticals ola ninga eindilo le likolelela komaliudo avo mwene.

Miller okwa kufa mo oshibofa shoAfricure Pharmaceuticals momhangu, ndee ta pula opo ehangano eli li fute oimaliwa yovakalelipo voCPBN, minista woundjolowele nomayakulu opangahalafano, minista woimaliwa noyehangano Windhoek Medical Solutions, olo la li omukondjifi wAfricure motendela omu li hoolole ovo tava kala tava eta omiti doAntiretroviral (ARVs) odo da pumbiwa kouministili youndjolowele.

Etokolo laMiller ola popya luvali momwedi ou kutya eehelo lomeendelelo ola la yandjwa koAfricure komhangu li nasha lokulanda omiti doARVs douministili woudjolowele ola ekelwashi komhangu yopombada yaVenduka.

Africure okwa pula omhangu opo i kelele oCPBN noministili youndjolowele nomayakulo opanghalafano i ye komesho nokutula moilonga otendela nehangano olo le i findana po.

Africure okwa li a hala eshi shi ningwe omanga e lipyakidila nokupula omhangu i talulule omahoololo oCPBN, eshi ya hoolola ehangano olo la findana po otendela.

Ehangano natango okwa li vali la pula omhangu i tokole kutya CPBN okwa li a pumbwa okuninga eindilo opo a lombwelwe osho e na okuninga koministili yoshimaliwa muDesemba 2020 shi nasha nokulanda omiti moNamiba.

Mepangulo laye, Miller okwa mona kutya Africure okwa kufa ombinga motendela, omanga kwa li ominista yoimaliwa kwa li ya yandja elombwelo kutya otendela nai pewe omahangano omoNamibia nohaa longele moNamibia. Ashike ehangano ola kendabala okuninga osho tashi dulika opo li kufe ombinga motendela, omanga inai ya komhangu eshi kwa li inai udifwa nawa ketokolo loCPBN eshi ya yandja po otendela kehangano li lili, Miller osho a ti ngaho.

Osho osha hala kutya Africure oye mwene eshi li etela, osho a xulifa ngaho.

Momushangwa oo wa yandjwa komhangu, oovene voAfricure newilikongudu lomunashipundi kulunhuwikile Shapwa Kanyama, owa ti CPBN okwa dopa okutala koukwashili kutya ehangano laye ola shangifwa onga hali longo omiti doARVs noli li tali yandje omiti odo paife ngaha kouministili woundjolowele.

Motendela oyo tai kondjifwa koAfricure, ehangano ola popya kutya otali ka yandja omaludi 19 oARV kouministili moule weemwedi 12, odo di na ongushu yeemiliyona N$34,7, mwa kwatelwa oishoshela yokongulu.

Ehangano olo hali yandje eetendela depangaleo ola ti Africure ota dulu ashike okukala ta eta omaludi avali omiti kongushu yoshimaliwa shi fike poN$723 000.

Ehangano ledina Windhoek Medical Solutions okwa li la hoololwa opo li kale tali eta omaludi atano oARV kongushu yoshimaliwa shi fike peemiliyona N$219, 3.

Africure keshi ehangano lomoshilongo hali longo ARVs, ke na nombapila yokulonga, yokupakela nokulandifa omiti odo tadi popiwa motendela omu, osho osha eta nee opo aha mone omauwa okulanda omiti, omunashipundi bwoCPBN Amon Ngavetene, osho a ti momukanda oo a yandja komhangu.

Meehelo laye lotendela, Africure okwa ti oARVs oyo ta yandje kominitili otai landwa kehangano lokoIndia olo hali longo omiti, ledina Myan Laboratories, Nguvetena osho a ti ngaho.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News