Aavali yi indilwa ya thindikile aanona koosikola

Theresia Goagoses

OMUTATELI moshikandjolongo shaMbaye, Theresia Goagoses, okwi indile aavali ya thindikile aanona kosikola osho wo oku ke ya tala ko uuna ya zimbuka.

Goagoses okwa popi kutya osha nika oshiponga unene tuu kaanona mboka ye li mondondo yopetameko molwashoka otaya vulu okutsakanena oonkalo dha nika oshiponga uuna ye li mondjila okuya kosikola.

“Aanona yamwe ohaya ende iinano iile lela. Ihashi kala nande shi li nawa opo okanona ke ende oko a ke ke.

Egameno lyaanona oli na okukala oshinakugwanithwa shaavali, aalongi, uuministili osho wo epangelo. Aavali, alikana thindikileni aanona sigo opomweelo gwokosikola nenge sigo ya taambiwa ko kaalongi posikola.

Haatuheni hatu vulu okufutila aanona yetu olefa. Aanona yamwe ohaya ende iinano iile noonkondo. Aluhe shilipaleka kutya uuna okanona ka penduka, enda nako sigo ka thiki kosikola pethimbo.”

Aavali yamwe mOmaandaha oya monika taya thindikile aanona yawo koosikola, omanga yamwe oya pula aashiinda ye ya faalele sho taya yi kiilonga.

Pokati mpoka, Goagoses okwa popi kutya oya ninga omathaneko ge li nawa omumvo gwa zi ko opo ya shilipaleke kutya aanasikola ayehe oya monenwa omahala numvo.

Okwa popi kutya aanona oyendji mboka ya yi mondondo yotango noyali momusholondondo gwaamboka ya tega okumonenwa omahala poosikola dhomoshikandjolongo shawo, oya monenwa nale omahala muKotoba.

Omanga wo natango kwi ipyakidhilwa nokutungwa osikola moKuisebmond opo ku pupalekwe omukundu gwomahala gaanona mboka taya yi mondondo yotango.

Osikola ndjoka otayi ka kala wo ya taamba aanasikola mboka taya yi mondondo 4, 5, 6 osho wo 7.

“Otwe eta po omulandu gwootundi dhokomatango po!Nara Primary School numvo. Otashi ka kwathela aanona mboka taya zi koHigh Hope Primary School.

Otaya kala taya longwa okuza omutenya notaya kala haya zala omuzalo gwawo gwoHigh Hope Primary School. Otaya ka shuna kosikola yawo uuna etungo lya pu okutungwa. Pethimbo taya ka ya kosikola yawo ompe, otaku ka kala ku na omahala moondondo ontine sigo ontiheyali.

Osikola ndjoka ompe otayi ka kala olwaamba noshitaasi shomahooli popepi noHigh Hope Primary School.

“Iilonga yokutunga okwa li yi na okutameka omumvo gwa zi ko, ashike ekateko lya holoka po. !Nara Primary oyo owala osikola yopevi yi li moKuisebmond kaayi na ootundi dhokomatango,” osho a popi ngaaka.

Osikola ndjoka ompe otayi ka kala noongulusikola 24.

Pokati mpoka, iilonga yokutunga osekundo ompe oya manithwa moNarraville, noyi na oondondo ngaashi ontiheyali, ontihetatu osho wo ontimugoyi, omanga omumvo twa taalelwa otayi ka kala yi na ondondo 10.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News