Aantu 357 ya hulithile miiponga yiihauto okuza muJanuali

Ethano: Henry van Rooi OSHIKONGA SHOMATANGO OMANENE … Oshikonga shomatango omanene osha tamekithwa pom- boloka yaKapuka pokati kaVenduka naKahandja, mEtine lya zi ko.

Opolisi yaNamibia oya ndhindhilike iiponga yiihauto yi li 2 550 moopate pokati kaJanuali naNovemba numvo. Opolisi oya popi kutya aantu ye li 4 508 oya monene mo miiponga omanga ye li 357 oya mana oondjenda.

Moshipopiwa shondjayi yetanga lyopolisi moshilongo Joseph Shikongo, shoka sha leshwa peha lye kukomanda gwopolisi yoshitopolwa shaKhomas, komufala Wilhelm Steenkamp okwa popi kutya okwa ndhindhilikwa lwotango mondjokonona yaNamibia iiponga yiihauto ya shuna pevi mwa kwatelwa wo omaso osho wo omwaalu gwaantu mboka ye ehamekelwa mo.

Iiponga yomoopate oya shuna pevi noopelesenda 14,4%, shoka she eta aantu ye ehamekelwa mo po ya kale poopelesenda 17,5, nomaso oge li poopelesenda 42,2 okuza muJanuali sigo omuNovemba numvo.

Steenkamp ndhoka okwe dhi popi pethimbo lyetamekitho lyoshikonga shegameno lyomoopate shomatango omanene pomboloka poKapuka ndjoka tayi adhika pokati kaVenduka naKahandja, mEtine.

Okuyelekanitha nomumvo gwa zi ko pethimbo lya faathana, otashi ulike kutya iiponga yomoopate oya shuna pevi noopelesenda 4, sho kwa li kwa ndhindhilikwa iiponga yi li 2 658.

Omwaalu gwaantu ya monena iiponga moopate ogwa shuna pevi nopelesenda 1, sho kwa li kwa ndhindhilikwa aantu ye li 4 471 methimbo lya faathana omumvo gwa zi ko, omanga mboka ya kanithile mo oomwenyo oya li 392.

“Shoka otashi ulike kutya opolisi yomoopate oya pumbwa okukutha ko oongaku nokutsikila tayi longelekumwe naakuthimbinga opo ku shilipalekwe kutya okwa adhika ethaneko lyokushunina pevi omaso giiponga yomoopate noopelesenda 50 sho taku ka thikwa mo2030,” osho Shikongo a popi ngaaka.

Okwa popi kutya eindjipalo lyiiponga yiihauto moopate dhomoshilongo shetu otadhi pumbwa aahingi yiihauto naayendi yokoompadhi ya kale ya lungama. Opolisi oya tameke noomboloka moompate oonene moshilngo ngaashi oB1 osho wo oB2.

“Elalakano lyoshikonga okukeelela iiponga yomoopate, okukaleka egameno moopate, osho wo okunkondopeka etulo miilonga lyooveta dhomoopate adhihe,” osho Shikongo a popi ngaaka. Oshikonga shoka natango otashi lalakanene okukeelela okuhinga omuntu e li kohi yondhungo, okuhingilila, okuhinga nuuhasha osho wo okushilipaleka kutya aahingi oye li nawa niihauto yawo oyi li monkalo ombwanawa okuhingwa moopate dhomoshilongo. Oshikonga shomumvo 2023/24 shegameno lyomoopate pethimbo lyomatango omanene osha tulwa miilonga okuza momasiku 17 Novemba sigo omomasiku 15 Januali 2024.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News