‘Aanona yomupresitente nomunyekadhi itaya futilwa kepangelo’

Nangula Geingob

Ombelewa yomupresitente oye ekelehi omapopyo kutya epangelo olyo lya futile aanona yomupresitente Hage Geingob osho wo yomunyekadhi gwoshilongo Monica Geingos okuya koDubai shaUnited Arab Emirates hoka taku ningilwa omutumba omuti-28 gwiilongo ya yooloka tagu ithanwa 28th Conference of the Parties (COP28).

Omapopyo oga tameke okwi ingaana kutya aanona yomupresitente noyomunyekadhi gwoshilongo mboka ye li mosheendo shAanamibia mboka ye li komutumba ngoka otashi vulika ya futilwa kepangelo.

Aanona yomupresitente nomunyekadhi mboka taya popiwa ye li oshitopolwa sholweendo lwAanamibia ye li koDubai oyo Kayla Elago, Nino Kalondo, Dangos Geingos, osho wo Nangula Geingob.

Oye li wo pamwe wo nomumwayina gwaGeingos, Salomo Kalondo.

Nino Kalondo

Osheendo shi li komutumba ngoka gu li koDubai osha thikama po maantu ye li 142. Omupopiliko gwomupresitente, Alfredo Hengari okwa lombwele onzonkundaneki ndjika mOmaandaha kutya aanona mboka: “Oye li oshitopolwa sholweendo ndoka nomalalakano gopambelewa. Ashike nando ongaaka, sha simana ooshoka kutya otaya futilwa kaavali yawo.”

Okupitila momukanda gwiikundaneki ngoka gwa pitithwa uunambo, Geingob naGeingos oye ekelehi lela omapopyo kutya aanona yawo mboka ye li nawo koDubai otaya futilwa kepangelo.

“Aanamibia osho wo iikundaneki naya kale ya shilipalekwa kutya kapu na nande osenda yasha okuza moshiketha shepangelo ya longithwa maanona mboka,” osho omukanda gwa yelitha ngaaka.

“Muule woomvula omugoyi dha piti, omupresitente Geingob nomunyekadhi gwoshilongo inaya za mo moongaku dhomulandu dhoshimaliwa shepangelo lyaNamibia, naashoka otashi yeleke kutya aanona yawo inaya adha nande iipumbiwa yokupewa uutekete wondhila nokufutilwa kepangelo,” osho omukanda gwa shangwa ngaaka. Hasho oshikando shotango omupresitente nomunyekadhi taya yi momalweendo noyana. Omwana gwaGeingos okwa li a monika mongundu yaamboka kwa li ya thindikile omupresitente Hage Geingob koCape Town moSouth Africa muKotoba numvo, sho kwa li a waimine omutumba gu na sha noshiwike shiikwankondo tagu ithanwa African Energy Week.

Kombinga yosheendo sha faalela aantu ye li 142 koDubai, ombelewa yomupresitente oya popi kutya aakalelipo yomahangano gomoshikondo shopaumwene oye li oshitopolwa shomwaalu ngoka, notaya ifutile yoyene kehe shimwe.

“Ombelewa yomupresitente oya hala wo okukwashilipaleka oshigwana shaNamibia kutya omusholondondo gwosheendo shoka ngoka gu li mokati koshigwana ogwa kwatela mo omahangano goshikondo shopaumwene . . ,” osho omukanda gwa shangwa ngaaka. Ombelewa oya popi kutya mboka taya nyana nokupula kombinga yoyana yomupresitente nomunyekadhi gwoshilongo ye li koDubai,

otaye shi ningi okunyateka edhina lyomupresitente notashi ningwa nomalalakano gopapolitika.“Omupresitente Geingob nomunyekadhi Geingos oyo ya futu uutekete nomalukalwa gaanona yawo,” osho omukanda gwa tsikile ko ngaaka. Omutumba ngoka gwo-COP28, ogu na sha niikundathanwa ya pamba elunduluko lyonkalo yombepo nogwa tameke momasiku 30 Novemba notagu hulu momasiku 12 Desemba.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News