Aaniimuna yomoAmarika otaya ka mona ompito yokulanditha onyama muuyuni

Ethano: Lya Gandjwa EPATULULO LYOSHILAHITE … Minista gUunamapya nuuniimuna, Omeya nEtendululo lyevi Calle Schlett- wein, oshiwike sha zi ko okwa patulula oshilahite shonyama yaanafaalama yomoAmarika.

Aanafalama yomoAmarika mboka yi imanga uukuni kumwe nelalakano lyokulanditha onyama pandondo yopombanda otaya ka kala ye na ompito ombwanawa yokulanditha onyama yongombe momaalaka gonyama ndjoka hayi tumwa pondje yoshilongo, osho wo kondje yomusinda omutiligane.

Ndhoka odha popiwa kuMinista gUunamapya nuuniimuna, Omeya nEtendululo lyevi Calle Schlettwein, oshiwike sha zi ko pethimbo a patulula pambelewa oshilahite shaanafaalama yopamuhanga mboka taya ithanwa Amarika Farmers’ Cooperative, mOutapi moshitopolwa shaMusati.

Okwa popi kutya etokolo lyopamuhanga lyaanafaalama mboka otali ya etele uuwanawa wokukala taya landitha onyama yoongombe dhawo pondje yoshilongo ngele oyi itula mo nokukaleka po elandulathano lyiimuna yawo mbyoka yi li mohambo yimwe.

“Onda hala okwi indila aanafaalama mboka yopamuhanga ya konge uunongo nontseyo kombinga yokwiindjipaleka eteyo lyi li nawa kombinga yiimuna yo ya tsikile okugandja onyama kiilahite yopaali pamukalo tagu opalele. Ishewe elelo lyiilahite nali tsikile okulanditha onyama nokunenepeka elanditho opo ya vule okulanditha onyama kiitopolwa yilwe osho wo okulanitha pondje yoshilongo miilongo yilwe yomenenevi lyaAfrika monakuyiwa,” osho a popi ngaaka.

Schlettwein okwa popi kutya iilyo yaanafaalama mboka yopamuhanga okwa li ya pewa omadheulo ngoka ga futwa kehangano lyedhina GIZ-F4R opo ya mone ontseyo yokulonga nonyama yongombe, osho wo uuyogoki wonyama.

Mo2020, ongundu yopamuhanga yaanafaalama mboka oya patulula oshilahite shawo shotango mOkahao.

Iilahite mbyoka ayihe otayi lalakanene okugandja onyama yi li pandondo yopombanda ngaashi tashi uthwa komilandu dhonyama yi na ongushu moshilongo.

Ashike nando ongaaka, oopelesenda ashike 60 dhoongombe ndhoka hadhi dhipagwa moshilehite hadhi zi miilyo yopamuhanga, omanga oopelesenda 40 odhi imuna yaanafaalama mboka kaaye shi oshitopolwa shopamuhanga moshitopolwa shaMusati, naashoka otashi holoka omolwiimuna mbyoka hayi kala inaayi gwana osho wo onkalo yoshikukuta ndjoka ya dhenge iitopolwa yomonooli yoshilongo omimvo dha piti.

“Onda hala okwi indila aanafaalama yomoshitopolwa osho wo aakalimo yomOmusati ya tsikile okuyambidhidha aaniimuna yopamuhanga moAmarika opo yi indjipaleke onyama yiimuna mbyoka tayi pumbiwa osho wo okwi indjipaleka iiyemo yawo,” osho a popi ngaaka.

Omupevinashipundi gwomuhanga ngoka gwaanafaalama, Erickson Kamati okwa lombwele onzonkundaneki ndjika kutya oprojeka yawo ndjoka oya taalelwa komashongo ogendji ngoka ga ya moshipala aanafaalama opo kaaya vule okulanditha onyama yawo kondje yomusinda omutiligane.

Okwa popi kutya mongashingeyi, ohaya landa oongombe okuza kaanafaalama mboka ye li miitopolwa yomonooli yoshilongo molwashoka aanafaalama mboka ye li oshitopolwa shomuhanga ngoka gwaanafaalama okwa li ya kanitha iimuna yawo omolwoshikukuta nondjala.

“Elalakano lyetu okulanditha onyama miitopolwa yilwe mbyoka yi li kondje yomusinda omutiligane. Otwa lombwelwa kutya itatu vulu okuya momalandithilo gonyama kuumbangalantu osho wo kiitopolwa yilwe yi li kondje yomusinda omutiligane omolwongushu yonyama yetu nuumbanda kutya otashi vulika oongombe dhetu dhi na omikithi ngaashi ngoka gwekondo nelaka. Oshikukuta oshe tu shuna monima lela molwashoka aanafaalama oyendji oya gumwa nayi nonkene yamwe otaya nana nondatu okugandja oongombe opo dhi tomwe,” osho a popi ngaaka.

Okwa gwedha po kutya uuna ku na oshikukuta ihaya vulu okukala noongombe tadhi vulu okulandithwa po. “Ashike mongashingeyi otwa ninga omalongekidho naanafaalama yalwe yopamuhanga mboka ye li kiitopolwa yilwe opo ya kale taye tu pe oongombe dhoku ka tomwa opo ashike iilahite yetu yi kale tayi pula komeho,” osho a popi ngaaka.

Okwa pandula wo uuministili wuunamapya nuuniimuna sho wa yambidhidha eimango kumwe lyaanafaalama opo ya vule okumona omadheulo nomauyelele kombinga ya nkene onyama yiimuna yi na okukwatwa nawa yo yi vule okuya momalandithilo gopondje.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News