Aakalimo yomoondolopa dhaShana ya pewa ekwatho lyiikulya

Ethano: MICT Oshana

Ngoloneya gwoshitopolwa shaShana, Elia Irimari okwa popi kutya omagumbo ogendji moshitopolwa shawo oga taalelwa kondjala osho wo koompumbwe dhilwe dhesiku kehe.

Okwa popi kutya omashongo ngoka oga nayipaleka oonkalo dhawo.

Irimari okwa popi kutya aakalimo oyendji unene tuu moombashu tadhi adhika moondolopa dhomoshitopolwa shaShana otaya nana nondatu okupalutha omaluvalo gawo naashoka otashi etwa unene koshikukuta shoka kwa li sha dhenge omikunda odhindji monooli yoshilongo.

Aakalimo oyendji ohaya mbombolokele momoondolopa oku ka konga iilonga, ashike pethimbo lyomahupilo taga kanda omapunya oshidhigu okumona iilonga naashoka otashi dhigupaleke onkalo yokwe eta omboloto poshitaafula.

Onkalo ohayi kala ohwepo uuna mboka inaaya mona iilonga taya kwathelwa iipalutha okuza komagumbo gokomikunda hoka ya zile ashike oshikukuta shomumvo gwa zi ko osha thigi oyendji taya nana nondatu. Ngoloneya Irimari okwa popi kutya aakalimo unene tuu yomoondolopa oye li monkugo yina onkambe notaya pumbwa lela omakwatho giikulya.

Ndhoka okwe dhi popi, uunambo, mOshakati pegandjo lyiikulya yoshikukuta komalelo goondolopa moshitopolwa shawo.

“Ngaashi tushi shi nawa, oluteni ndoka lwa lumbu ko ethimbo nuule inalu guma owala aaniimuna naanamapya momikunda, ashike onkalo ndjoka oya guma wo naamboka ye li moondolopa. Nonande otuwete lela kutya oshikukuta osha yaga kegonga maakwashigwana yhetu, otwa pumbwa okudhimbulukitha kehe gumwe kutya ngashingeyi ethimbo lyoondima, nUuministili wUunamapya owu na omakwatho ogendji gaakwashigwana ngoka ga nuninwa okulonga iikulya osho wo oku ka kala neteyo lya kola. Onkene otandi indile aakwashigwana yetu ya talelepo oombelewa dhuuministili wuunamapya opo ya pule uuyelele kombinga yomakwatho ngoka,” osho a popi ngaaka.

Okuza omimvo dha piti, Uuministili wUunamapya owa kala hawu gandja omakwatho ngaashi goombuto nomambakumbaku opo shi kwathele aakwashigwana ya longe omapya gawo ko ku pupalekwe onkalo yondjala.

Omolwonkalo yoshikukuta shoka dha dhenga aakalimo unene tuu yomoombashu moondolopa dhomOshana, elelo lyoshitopolwa shoka olya tokola okugandja ekwatho lyiikulya yoshikukuta yongushu yooN$134 000.

Oondolopa ndhoka dha pewa omauwanawa ngoka ongaashi yaNdangwa, yaShakati, osho wo yaNgwediva.

Ondolopa yaNdangwa oya ndhindhilike omwaalu gwaantu ya konda po2 000 mboka ye li mompumbwe onene yiipalutha.

Ondolopa yaShakati oyi na aantu ye li 6 560 ya ndhindhilikwa taya dhengwa kunakayidhi kaalwenya, omanga mOngwediva aantu ya konda po1 000 nayo otaya pumbwa ekwatho lyiikulya.

Nonande itaya manwa ko esiku limwe, elelo lyoshitopolwa shaShana olya gandja okashona hoka tali vulu moka ondolopa kehe ya pewa ooshako 184 dhuusila wepungu, omakende 184 gomagadhi gokulya, osho wo oondooha dhoohi 737.

Omunashipundi gwelelo lyoshitopolwa shaShana, Andreas Utoni okwa popi kutya ekwatho ndyoka olya gandjwa wo okuhwahwameka elongelokumwe pokati kOmbelewa yElelo lyoshitopolwa Shana osho wo omalelo goondolopa ndhoka dhi li moshitopolwa shawo.

“Sho tatu gandja omakwatho ngaka, otuna eitaalo kutya iikulya mbyoka otayi ka thikithwa momake gaamboka ye yi nuninwa, notayi ka kwathela pethimbo ndika edhigu kuyo. Otatu indile omalelo goondolopa naaleli moshigwana ya gandje omakwatho giiyenditho yokuthikitha iikulya mbyoka opo ku shilipalekwe kutya oya thikithwa momake gaamboka ye li mompumbwe ,” osho a popi ngaaka.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News