Aakalimo yomoKavango onkene taya tyakalekwa koongandu

ONKALO yoongandu tadhi ponokele aakwashigwana pethimbo ndika omeya taga indjipala momulonga oye eta eikwato pomutima kaakwashigwana yomoshitopolwa shaKavango Uuzilo.

Sigo oompaka aantu yatatu oya kanitha nale oomwenyo numvo sho ya ponokelwa koongandu moshitopolwa shoka.

Miiningwanima ayihe mbyoka itatu oonakuninga iihakanwa oya adhika ya ka teka omeya komulonga gwaKavango.

Oshiningwanima shotango osha ningwa mesiku lyomumvo omupe momukunda Shikoro sho omukiintu gwedhina Mudi Muhembo a lika kongandu omanga a adhika ta teke omeya.

Oshiningwanima oshitiyali osha ningwa momukunda Mutjiku momasiku 4 Januali sho kamatyona gwomimvo 17, Bunewero Peter Kuwananayo, a kanitha omwenyo gwe sho a ponokelwa kongandu omanga naye a li ta kambadhala okuteka omeya.

Momasiku 5 Januali, kamatyona gwomimvo omugoyi okwa mana oondjenda momulonga gwaKavango kombinga ya Angola, popepi nohotela yedhina N’Kwazi Lodge yi li omukaakena owala gwookilometa 20 okuza moRundu. Kamatyona ngoka otaku hokololwa a yi moAngola a ka talelepo yinakulu nopethimbo a lika kongandu okwa adhika a ka teka omeya nayakwawo yatatu.

Omunashipundi gwelelo lyoshitopolwa shoka Damian Maghambayi okwa popi kutya onkene onkalo yaakwashigwana taya ponokelwa koongandu yi na okutsikila molwashoka oshishiindalongo Angola osha mona omuloka gwa kola nondjele yomeya oyi indjipala komeya ngoka taga zi hoka.

“Okwa li tushi pamwe omutumba kombinga yomaipumomumwe pokati kiinamwenyo naantu ngoka gwa ningwa mo2023 otagu kala gwa potokonona omaupyakadhi ngoka twa taalela,” osho a popi ngaaka.

Maghambayi okwa pandula Uuministili wUunamapya nUuniimuna, Omeya nEtendululo lyEvei sho wa tula po oomboola momikunda dhimwe ndhoka tadhi adhika popepi nomulonga.

Okwa popi kutya aakwashigwana onkene haya kala mompumbwe yomeya nelelo okwa li lya tumine uuministili omusholondondo gwomikunda ndhoka hadhi kala olundji nokuponokelwa koongandu opo dhi tulilwe mo oomboola.

“Otwa tseyithilwa kutya eshina lyokufula oombola olya thika nolyi li moshitopolwa shaKavango Uuninginino, nuuna ya mana hoka otaye ya koshitopolwa shaKavango Uuzilo,” osho a popi ngaaka.

Omupopiliko gUuministili wOmidhingoloko, Romeo Muyunda omumvo gwa zi ko okwa popi kutya moNamibia omwa ndhindhilikwa iiyamakuti oyindji naashoka osha holoka molwashoka oshilongo osha tula po omilandu dha kola dhokukwatela po nokugamenena po iinamwenyo.

Onkalo ndjoka oye eta Namibia a kale shimwe shomiilongo mbyoka yi li pombanda mokugamenena po omaliko gawo unene tuu ngaashi iiyamakuti.

“Ashike nando ongaaka, onkene shoka she eta omaipumomumwe ge li pombanda pokati kiiyamakuti naakwashigwana molwashoka oyindji yomiiyamakuti moNamibia oyi li kondje yiikunino yiiyamakuti.

Iitopolwa yokuumbangalantu-zilo ngaashi shaKavango Uuninginino, shaKavango Uuzilo osho wo shaZambezi oya ndhindhilikwa nonkalo tayi tulitha omutse kepepe yoongandu tadhi ponokele aakalimo osho wo iimuna yawo,” osho Muyunda a popi ngaaka.

Okwa popi kutya sigo oompaka uuministili owa kutha moshigandhi oshimaliwa sha konda poomiliyona N$2,3 okufutila po omakanitho ngoka ge etwa po koongandu, okuza owala mo2019.

Omupopiliko guuministili wuunamapya nuuniimuna, Jona Musheko okwa popi kutya oomboola 21 odha ningwa nale moshitopolwa shaKavango Uuzilo momumvo pashimaliwa gwo2023/24.

Oomboola omulongo dha gwedhwa po odha tegelelwa wo dhi kale dha dhikwa po manga omumvo nguka pashimaliwa inaagu pwa ko.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News