Aafekelwa yane ya tulwa miipandeko omolweyako lyonyama moKalkfeld

UUWISKI … Methano ndika otamu monika omalovu gowiski ngoka ga adhika megumbo lyi li Kalkfeld.

Aalumentu yatatu nomukiintu gumwe oya tulwa miipandeko momudhingoloko gwaKalkfeld moshitopolwa shaTjozondjupa mekwatathano nonyama osho wo omalovu gowiski mbyoka taku hokololwa ya yakwa, mOlyomakaya.

Aafekelwa, mwa kwatelwa aaniilonga yomofaalama oya holoka mOmpangu yaMangestrata gwaTjiwarongo, mOmaandaha.

Opolisi oya popi mOsoondaha kutya aafekelwa mboka oya adhika noondhingu dhongushu yooN$25 000, nonyama ndjoka oya adhika tayi ka tuminwa komunkulofuta oko yi ka landithwe.

“Onyama oyindji yoondhingu oya adhika megumbo, lyomusamane Amadhila. Onyama ndjoka oya li tayi ka landithwa hoka hayi landwa noonkondo moSwakopo nenge mOmbaye,” osho olopota yopolisi ya popi ngaaka.

Ooshako dhuuplastika womalovu gowiski ngoka inaaga pitikwa okulandithwa moshilongo nago otaku hokololwa ga adhika megumbo ndyoka. Opolisi oya kwatwa po wo oshihauto shotuukala shoka taku fekelwa osho sha longithwa mokulonga iimbuluma mbyoka.

“Otaku hokololwa kutya omuniilonga gwomofaalama, okwa longele pamwe nakuume ke okudhipaga ongombe yomofaalama moka, nonyama okwe yi landithapo molukanda talu adhika moKalkfeld,” osho olopota yopolisi ya popi ngaaka.

Aafekelwa meyako lyonyama ndjoka oyo Elivaste Nghishimono (28), Gabriel Shimweefeleni (31), Linus Amadhila (42), naHilde Amadhila (33).

Mwene gwongombe ndjoka ya yakwa po, Festus Nuunyango, mofaalama tayi adhika moHedwigstal, okwa popi kutya onkalo yeyako lyiimuna oya guma onkalo yuuhupilo waanafaalama oyendji momudhingoloko.

“Shoka inashi guma ndje owala ongame andike, ashike osha guma wo naaniilonga yandje. Ngame onda kuta aantu oofamili dhaantu yatano, moka gumwe gwomuyo e na olunyala meyako ndika,” osho a popi ngaaka.

Nuunyango okwa popi kutya aalandi yiimuna mbyoka ya yakwa oyo taya hwahwameke eyako lyiimuna nohaya kwata ko aaniilonga yomoofaalama, mboka ya pikwa komalovu.

Okwa popi kutya nonande aakwashigwana oya nyanyukwa molwashoka aafekelwa oya tulwa miipandeko, aakalimo inaya nyanyukilwa onkalo yeyako lyiimuna ndyoka lyi igalala momudhingoloko nolundji ohali ningwa kaantu yeshiwike.

“Aakiintu mboka ya tulwa miipandeko ohaya landitha onyama, noya lumbakanitha onyama yawo naandjoka ya yakwa nokupopya kutya oye na oombapila,” osho a popi ngaaka.

Nuunyango okwa gandja omapandulo kopolisi sho ye endelele nokuhadha megumbo ndyoka, ashike okwi indile epangelo li kuthe ko oongaku nokugandja iihauto ya gwana koshitaasi shopolisi yaKalkfeld, molwashoka mongashingeyi oyi na owala oshihauto shimwe.

“Oya longa lela nondjungu, ashike oya pumbwa iihauto ya gwedhwapo . . . nonda hala wo okupandula opolisi omolwiilonga yawo yi li pambelewa,” osho a popi ngaaka.

Pokati mpoka opolisi oya kwata omuniilonga gwomoNampost osho wo sekuliti gwehangano lyoEagle Night Security moGibeon taya tamanekelwa eyako osho wo eyono lyomaliko.

Richlinde Swartbooi (37) naMagrietha Kooper (52) oya lopota oshipotha sheyugo lyoshimaliwa koomuma shooN$21 844, uukalata wethimbo lyokongodhi wongushu yooN$2 000, osho wo oongodhi dhopeke hamano – dhongushu yooN$29 000.

Omukwatakanithi gomakonakono giimbuluma moshitopolwa shaHardap, omupevikomufala, Eric Clay, okwa popi kutya aakiintu mboka yaali oya lombwele opolisi kutya omuntu keeshiwike okwe ya dhenge nolwanima okwe ya yaka iinima mbyoka, momasiku 12 Januali.

Aakiintu mboka oya popi kutya omufuthi ngoka okwe ya dhenge nokuya undululagula nolwanima oya yonagulapo ongodhi yopeke yoNampost.

Clay okwa popi kutya aakiintu mboka oya tulwa miipandeko, molwashoka omahokololo ngoka ya gandja kopolisi itaga tsu kumwe nopolisi otayi fekele kutya oyo ya yaka po iinima mbyoka yoyene.

Aakiintu mboka lwanima otaku hokololwa ya adhika niinima yimwe mbyoka ya popi kutya oye yi yugwa.

Oshiningwanima shoka osha ningwa mEtitatu lya zi ko, naafekelwa mboka oya holoka mOmpangu yaGibeon mEtitano, noya pewe oboloha yooN$3 000 mu kehe gumwe.

Oya tegelelwa ya holoke natango mompangu momasiku 18 Apilili.

Pokati mpoka, oshipotha sheteyo lyegumbo nelalakano lyokuteya osho wo eyugo osha patululwa poshitaasi shopolisi yaKlein Windhoek mOvenduka, sha landula ehala lyokuthitha ndyoka lyi iteyelwa koombudhi nokuyakwa iinima, mepandaanda lyoMichaelis Street.

Otaku hokololwa kutya aalumentu yatano ya homana noya zala uumaska oyi iteyele metungo ndyoka – noyu ulike ondjembo omusamane nomukulukadhi gwe osho wo aanona yawo yaali – noya yaka mo oshihauto, ookompiyuta dhopeke ne, oongodhi dhopeke ne, ooradio dhomuzizimba mbali, iikutu osho wo iikwamanyenge – kumwe iinima ayihe ya yakwa mo oyongushu yoomiliyona N$1.

Olukongo lwopolisi olwe eta oshihauto shoka shi adhike mOkuryongava opamwe noongodhi mbali dhepeke.

Kapu na ngoka a tulwa miipandeko sigo oompaka, nomakonakono gopolisi otaga pula komeho.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News