Ya pandulwa sho ya lima omahangu ogendji lela nuumvo

Ya pandulwa sho ya lima omahangu ogendji lela nuumvo

O LUTU lu li kohi yUuministeli wUunamapya, Omeya nEgameno lyIihwa, ndjoka talu hwahwameke ehumithokomeho nelanditho lyomahangu moshilongo nosho tuu Mahangu Marketing Intelligence Unit (MMIU), mEtiyali lya zi ko olwa li lwa longekidha oshiithanene pOsenda yOmaulikilo gIipindi yokomumvo ya Ngwediva moka aalimimapya yomwaalu gwontumba mboka ya limine omahangu ogendji nuumvo pamukalo gwa longekidhwa nawa, oya li ya pandulwa nokupewa oondjambi, dhomakopi, iimaliwa, iipululo, iigandhi niilo2ngitho wo yilwe yopaunamapya.

Tatekulu Theodor Shambalula gwokOmukunda Onavivi/Omahenene mOmbalantu mOshitopolwa sha Musati, nuumvo oye a limine iilya yomahangu oyindji nokwa sindana po ondjambi yEkopi lyeugathano ndjoka hali pewa aluhe omulimi gwomahangu ndhingi gwokomumvo moshilongo ashihe. Okwa pewa wo Onzapo, oshigandhi sha ningwa ko RDC, oshipululo, ondjoko, omalyenge, iikwaniipangitho yilwe yopaunamapya ngashi iiteyitho, ombuto yokashana noshimaliwa shOoN$610.Aalimimapya yalwe mboka wo ye shi endithile nawa shokulima omahangu nokumona esindano noondjambi, oyo nee ngaashi Meme Erika Johannes gwokOshikoto, tate Lukas Keendjele gwomOshana , tate Josef Johannes gwokOshitopolwa sha Hangwena, meme Christine Kasuka gwokOshitopolwa sha Caprivi na tate Erastus Haukwambi gwokOshitopowla sha Kavango.Ayehe mbaka oya mona uugandhi wokupungula iilya uushona, onzapo, oshipululo, ondjoko, omalyenge, Oostropa, iitetitho yoomwiidhi, Oombuto dhokashana noshimaliwa sho N$610, kehe gumwe.Oshimaliwa ashihe shoka sha gandjwa po oshi thike po N$29,499.50.Mboka ya yambidhidha oshiithanene shika noshimaliwa, shoka sha landa wo omagano goonakusindana mbaka, oyo nee NNFU ngoka a gandja OoN$10,000, OMSTT ngoka a gandja OoN$10,000, Namib Mills a gandja OoN$5000, NAU ta gandja OoN$3,999.50 omanga M N Mills a gandja OoN$500.00.Oshiithanene osha li sha popithwa kOministeli yUunamapya, Uuniimuna, Omeya nUuteku wIihwa Omundohotola Nicky Iyambo, ngoka a pandula noonkondo aalimimapya mbaka nayakwawo ayehe mboka ya kondjele nande inaya sindana nokupewa oondjambi ngeyi.Minista Iyambo okwa ti kutya Okabinete okatokola kutya omahangu, ano uusila womahangu u kale hau landithwa mOositola naanana ngashi mboka wepungu, niithima yomahangu yi kale hayi liwa mOmandiki omanene gEpangelo ngashi mOosikola, ano mOoseko, mIipangelo mOokamba dhAakwiita, mOosasiona dhOpolisi, mOondholongo nosho tuu.Okwa pewa wo Onzapo, oshigandhi sha ningwa ko RDC, oshipululo, ondjoko, omalyenge, iikwaniipangitho yilwe yopaunamapya ngashi iiteyitho, ombuto yokashana noshimaliwa shOoN$610.Aalimimapya yalwe mboka wo ye shi endithile nawa shokulima omahangu nokumona esindano noondjambi, oyo nee ngaashi Meme Erika Johannes gwokOshikoto, tate Lukas Keendjele gwomOshana , tate Josef Johannes gwokOshitopolwa sha Hangwena, meme Christine Kasuka gwokOshitopolwa sha Caprivi na tate Erastus Haukwambi gwokOshitopowla sha Kavango.Ayehe mbaka oya mona uugandhi wokupungula iilya uushona, onzapo, oshipululo, ondjoko, omalyenge, Oostropa, iitetitho yoomwiidhi, Oombuto dhokashana noshimaliwa sho N$610, kehe gumwe.Oshimaliwa ashihe shoka sha gandjwa po oshi thike po N$29,499.50.Mboka ya yambidhidha oshiithanene shika noshimaliwa, shoka sha landa wo omagano goonakusindana mbaka, oyo nee NNFU ngoka a gandja OoN$10,000, OMSTT ngoka a gandja OoN$10,000, Namib Mills a gandja OoN$5000, NAU ta gandja OoN$3,999.50 omanga M N Mills a gandja OoN$500.00. Oshiithanene osha li sha popithwa kOministeli yUunamapya, Uuniimuna, Omeya nUuteku wIihwa Omundohotola Nicky Iyambo, ngoka a pandula noonkondo aalimimapya mbaka nayakwawo ayehe mboka ya kondjele nande inaya sindana nokupewa oondjambi ngeyi.Minista Iyambo okwa ti kutya Okabinete okatokola kutya omahangu, ano uusila womahangu u kale hau landithwa mOositola naanana ngashi mboka wepungu, niithima yomahangu yi kale hayi liwa mOmandiki omanene gEpangelo ngashi mOosikola, ano mOoseko, mIipangelo mOokamba dhAakwiita, mOosasiona dhOpolisi, mOondholongo nosho tuu.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News