Takamitheni oombotsotso hadhi iyakele moshipangelo sha Shakati

Takamitheni oombotsotso hadhi iyakele moshipangelo sha Shakati

O ONAKUPANGWA yamwe mOshipangelo shEpangelo sha Shakati oye yile kOshifo shika taya nyenyeta oombotsotso tadhi ya piyaganekele nokuyaka po iinima yawo mOshipangelo shEpangelo sha Shakati sho taya ka pangwa moka.

Aanuuvu mbaka otaya ti kutya kehe esiku, kutya nee ongula, omutenya nenge okomatango, mOshipangelo moka ohamu iyakele aagundjuka yoombotsotso nelalakano lyokukayeka aantu iinima yawo, ano uundjato wawo, unene tuu aakulupe. Oombotsotso ndhika, ngele dha yi meni lyoshipangelo shoka, odhi hole aniwa unene okukala puundjugo wokwiikwathela noshowo piiyelo yOosala nenge mehala moka hamu thikile aapangwa, ano moka haya kala ya tegelela aapangi noondohotola.Ohadhi ningi nee ngeyi; shampa dha mono omukulupe te ya okwiikwathela kokandjugo, ohadhi ya puye manga inaya meni lyokandjugo, nokwiininga dha fa aawapaleki yomoshipangelo moka.Ohadhi lombwele nee oonakupangwa mboka taya yi kuundjugo, unene tuu aakulupe kutya, yo awapaleki yomOshipangelo moka, ya tulwa po ye ya kwathele, oku ya ulikila omahala gokwiikwathela moshipangelo moka noku ya kwatela iinima yawo, oshoka kokandjugo kaku yiwa niinima, ngashin uundjato nosho tuu.Ohaya lombwele nee oonakupwangwa mbaka nenge ngaa nokuli aatalelipo mboka wo nayo haya longitha uundjugo waayehe moshipangelo moka kutya ngele ta yi kokandjugo okandjato ke ne ke ya thigile ye ke mu kwatele manga tayi kokandjugo.Oyendji yomoonakupangwa noonakutalela po, ohayi inekele aamentu mbaka, nedhilaadhilo ndjoka kutya yo aawapaleki shili noku ya thigila uundjato wawo nosho tuu.Sho ngaa ta zi mokandjugo moka, ngoka nenge mboka a thigile okandjato ke othilu, ke po we mpoka, a fadhuka po nokandjato ke.Oombotsotso dhimwe aniwa ohadhi ya nuundjato wadho mu na ashike iinima yowala, ngashi omalapi nuumbapila, nange dha pewa ngawo okandjato komuntu dhi ke mu kwatele manga tayi kokandjugo, sho ta zi mo oha pewa ashike hoka ka mbotsotso, dho tadhi yi noke.Ngele moombete, mOsala yontumba odhi shi mo omuntu ta ehama, ohadhi ya mo dha fa tadhi ka talela po omuntu ngoka.Na uuna mOsala moka kamu na omupangi nenge omupangi ke ya shi kutya oombotsotso, ohadhi yaka po uundjato waanuumvo mboka ye li moombete, pamukalo omwaanawa.Aatalelipo yamwe oye hole oku etela aanuumvu yawo iimaliwa nohaye yi tula muundjato waavu yawo mboka ye li moombete noku wu tula muuketha mboka wu li pooha dhoombete dhaavu yawo mboka.Oombotsotso ndhika aniwa ohadhi ya wo paavu mpoka dha fa aatalelipo nokuyaka mo uundjato mboka.Ekunkililo koshigwana olyo ndjoka kutya shi kale shi shi oshinima shika shoombotsotso hadhi iyakele moshipangelo sha Shakati nokuninga ngawo.Otashi vulika osho wo hadhi ningi nokiipangelo yilwe moshilongo.Unene aakulupe ngele taya yi kiipangelo naya kale ye na aakwatheli yawo mboka taye ya takamitha nokuya tonatela kehe mpoka taya yi.Kehe gumwe ota indilwa kutya ina etha a kwathelwe komuntu ke mu shi.Oombotsotso pethimbo ndika lya uka kOkrisimesa otadhi kondjo ngashi tadhi vulu opo dhi imonene oshimaliwa shokwiilandela sha shOkrisimesa nosho tuu.Onkee oshigwana otashi indilwa shi dhiginine iinima yasho.Oombotsotso ndhika, ngele dha yi meni lyoshipangelo shoka, odhi hole aniwa unene okukala puundjugo wokwiikwathela noshowo piiyelo yOosala nenge mehala moka hamu thikile aapangwa, ano moka haya kala ya tegelela aapangi noondohotola.Ohadhi ningi nee ngeyi; shampa dha mono omukulupe te ya okwiikwathela kokandjugo, ohadhi ya puye manga inaya meni lyokandjugo, nokwiininga dha fa aawapaleki yomoshipangelo moka.Ohadhi lombwele nee oonakupangwa mboka taya yi kuundjugo, unene tuu aakulupe kutya, yo awapaleki yomOshipangelo moka, ya tulwa po ye ya kwathele, oku ya ulikila omahala gokwiikwathela moshipangelo moka noku ya kwatela iinima yawo, oshoka kokandjugo kaku yiwa niinima, ngashin uundjato nosho tuu.Ohaya lombwele nee oonakupwangwa mbaka nenge ngaa nokuli aatalelipo mboka wo nayo haya longitha uundjugo waayehe moshipangelo moka kutya ngele ta yi kokandjugo okandjato ke ne ke ya thigile ye ke mu kwatele manga tayi kokandjugo.Oyendji yomoonakupangwa noonakutalela po, ohayi inekele aamentu mbaka, nedhilaadhilo ndjoka kutya yo aawapaleki shili noku ya thigila uundjato wawo nosho tuu.Sho ngaa ta zi mokandjugo moka, ngoka nenge mboka a thigile okandjato ke othilu, ke po we mpoka, a fadhuka po nokandjato ke.Oombotsotso dhimwe aniwa ohadhi ya nuundjato wadho mu na ashike iinima yowala, ngashi omalapi nuumbapila, nange dha pewa ngawo okandjato komuntu dhi ke mu kwatele manga tayi kokandjugo, sho ta zi mo oha pewa ashike hoka ka mbotsotso, dho tadhi yi noke.Ngele moombete, mOsala yontumba odhi shi mo omuntu ta ehama, ohadhi ya mo dha fa tadhi ka talela po omuntu ngoka.Na uuna mOsala moka kamu na omupangi nenge omupangi ke ya shi kutya oombotsotso, ohadhi yaka po uundjato waanuumvo mboka ye li moombete, pamukalo omwaanawa.Aatalelipo yamwe oye hole oku etela aanuumvu yawo iimaliwa nohaye yi tula muundjato waavu yawo mboka ye li moombete noku wu tula muuketha mboka wu li pooha dhoombete dhaavu yawo mboka.Oombotsotso ndhika aniwa ohadhi ya wo paavu mpoka dha fa aatalelipo nokuyaka mo uundjato mboka.Ekunkililo koshigwana olyo ndjoka kutya shi kale shi shi oshinima shika shoombotsotso hadhi iyakele moshipangelo sha Shakati nokuninga ngawo.Otashi vulika osho wo hadhi ningi nokiipangelo yilwe moshilongo.Unene aakulupe ngele taya yi kiipangelo naya kale ye na aakwatheli yawo mboka taye ya takamitha nokuya tonatela kehe mpoka taya yi.Kehe gumwe ota indilwa kutya ina etha a kwathelwe komuntu ke mu shi.Oombotsotso pethimbo ndika lya uka kOkrisimesa otadhi kondjo ngashi tadhi vulu opo dhi imonene oshimaliwa shokwiilandela sha shOkrisimesa nosho tuu.Onkee oshigwana otashi indilwa shi dhiginine iinima yasho.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News