Pokagongo kAambalantu otaku tiwa naya ze po

Pokagongo kAambalantu otaku tiwa naya ze po

A ANANGESHEFA yomomapandaanda, mboka taya shingithile pokamugongo kAambalantu pooha dhOmbelewa ya Aangola mOshakati, oya lombwelwa kElelo lya Shakati kutya naya kale ya za po mpoka manga Omaandaha goshiwike tashi ya inaga pita.

Meya gwOndoolopa ya Shakati me Katrina Shimbulu, ta ti kutya Ombelewa ya Angola mOshakati, oya pula Elelo lya Shakati kutya li kale lya kutha po aanangeshefa mbaka molwashoka oye li unene mooha dhombelewa yawo nashi taya teleke oonyama niikulya yawo, olwithi aluhe olwa thinda ashike mOmbelewa yawo yAangola moka. Aanambelewa ya Angola otaya nyenyeta wo aniwa kutya oombotsotso ohadhi ya okuteya iihauto yAangola nenge yaantu mboka haye ya okuyakulwa pOmbelewa mpoka nokonima ohadhi matukile nee mokati kaanangeshefa mboka taya shingitha mpoka nomookastoma dhawo mpoka.Oonzo dhimwe otadhi ti kutya osha fa shi li ngeyi kutya Ombelewa ya Angola oya shangela kEgumbo enene lyEpangelo lya Namibia nokunyenyeta oshinima shika, lyo Egumbo enene lya Namibia tali lombwele Elelo lya Shakati kutya li kuthe po aanangeshefa mbaka meendelelo ngashi tashi vulika.Kepulo kutya aanangeshefa mbaka sho taya kuthwa mpoka otaya yi peni, Meya Shimbulu okwa ti kutya inaya longekidhilwa ehala lyowina mpoka taya yi.Ta ti otaya yi ashike mokati kayakwawo moka, ngashi kOmatala nenge ya engene lwokOmbelewa ya Advanced nOngalashe ya tate Shali lwaahoka, nenge ya ye lwokOmahooli ya Mbulu lwaahoka.Aanangeshefa mbaka kaye uvite ko oshinima shika.Taya ti kutya kashi li pauyuki nande.Taya ti kutya Elelo lya Shakati shi valelwe li ye kuyo li ya lombwele oshinima shika paenkundathana dhi li melandulathano, nayo wo ya gandje omadhilaadhilo ngawo moshinima shika.Taya ti oye shi uva ashike mOradio, moka Elelo lyayi mombepo nokutseyitha oshinima shika.Osha hala nee okutya ngiinin ngawo, Elelo tali yi ashike mombepo nokutseyitha aantu kutya naya ze po.Taya pula kutya omolwashike inali ya kuyo moshinima shika noku shi kundathana nayo pakuluntu nopalandulathano? Otaya ti wo kutya Ombelewa ya Angola opo ye ya adha mpoka, sho ya zi mondoolopa ya Shakati momatungo ga NDC moka ya kala nale.Taya ti nge oyi uvite uudhigu wolwithi, nayi shune ashike mOndoolopa moka ya kala nale, ndele tayi ya etha ya shingithe nombili nokwiimonena omboloto yawo noyuunona wawo, osho wo oshimaliwa shokufuta Osikola yaanona yawo noshokuzaleka uunona wawo naanamagumbo yawo.”Sho tatu tidhwa pehala lyetu mpaka, tse inatu monenwa ehala mpoka tatu ka kala nokungeshefela iinima yetu, otatu yi peni?” Taya pula.”Epangelo nElelo lya Shakati oye shi shi ngaa kutya katu na iilonga, nomokunyangadhala kwetu muka omo hatu mono oshimaliwa shoku tu hupitha kumwe naanamagumbo getu, unene tuu uunona wetu? Oye shi shi ngaa kutya omo hatu mono oshimaliwa shokulongitha uunona wetu, unene tuu okufuta Oosikola? Oye shi shi tuu kutya omo hatu kutha oshimaliwa shokufuta iigandjwa yetu mOmagongalo getu nokuumba oongala mOongeleka dhetu moka?” Aanangeshefa mbaka otaya indile kElelo lyawo lya Shakati kali ya tidhe po mpoka, ashike li ya pongolole nawa.Ya ye ashike mumwe.Ano ya hedhe mumwe nokuza ashike lwopomweelo gwombelewa yAangola mpoka kashona.Otaya ti kutya oya shangela kElelo lya Shakati, taya pula oonkundathana nalyo moshinima shika.Aanambelewa ya Angola otaya nyenyeta wo aniwa kutya oombotsotso ohadhi ya okuteya iihauto yAangola nenge yaantu mboka haye ya okuyakulwa pOmbelewa mpoka nokonima ohadhi matukile nee mokati kaanangeshefa mboka taya shingitha mpoka nomookastoma dhawo mpoka.Oonzo dhimwe otadhi ti kutya osha fa shi li ngeyi kutya Ombelewa ya Angola oya shangela kEgumbo enene lyEpangelo lya Namibia nokunyenyeta oshinima shika, lyo Egumbo enene lya Namibia tali lombwele Elelo lya Shakati kutya li kuthe po aanangeshefa mbaka meendelelo ngashi tashi vulika.Kepulo kutya aanangeshefa mbaka sho taya kuthwa mpoka otaya yi peni, Meya Shimbulu okwa ti kutya inaya longekidhilwa ehala lyowina mpoka taya yi.Ta ti otaya yi ashike mokati kayakwawo moka, ngashi kOmatala nenge ya engene lwokOmbelewa ya Advanced nOngalashe ya tate Shali lwaahoka, nenge ya ye lwokOmahooli ya Mbulu lwaahoka.Aanangeshefa mbaka kaye uvite ko oshinima shika.Taya ti kutya kashi li pauyuki nande.Taya ti kutya Elelo lya Shakati shi valelwe li ye kuyo li ya lombwele oshinima shika paenkundathana dhi li melandulathano, nayo wo ya gandje omadhilaadhilo ngawo moshinima shika.Taya ti oye shi uva ashike mOradio, moka Elelo lyayi mombepo nokutseyitha oshinima shika.Osha hala nee okutya ngiinin ngawo, Elelo tali yi ashike mombepo nokutseyitha aantu kutya naya ze po.Taya pula kutya omolwashike inali ya kuyo moshinima shika noku shi kundathana nayo pakuluntu nopalandulathano? Otaya ti wo kutya Ombelewa ya Angola opo ye ya adha mpoka, sho ya zi mondoolopa ya Shakati momatungo ga NDC moka ya kala nale.Taya ti nge oyi uvite uudhigu wolwithi, nayi shune ashike mOndoolopa moka ya kala nale, ndele tayi ya etha ya shingithe nombili nokwiimonena omboloto yawo noyuunona wawo, osho wo oshimaliwa shokufuta Osikola yaanona yawo noshokuzaleka uunona wawo naanamagumbo yawo.”Sho tatu tidhwa pehala lyetu mpaka, tse inatu monenwa ehala mpoka tatu ka kala nokungeshefela iinima yetu, otatu yi peni?” Taya pula.”Epangelo nElelo lya Shakati oye shi shi ngaa kutya katu na iilonga, nomokunyangadhala kwetu muka omo hatu mono oshimaliwa shoku tu hupitha kumwe naanamagumbo getu, unene tuu uunona wetu? Oye shi shi ngaa kutya omo hatu mono oshimaliwa shokulongitha uunona wetu, unene tuu okufuta Oosikola? Oye shi shi tuu kutya omo hatu kutha oshimaliwa shokufuta iigandjwa yetu mOmagongalo getu nokuumba oongala mOongeleka dhetu moka?” Aanangeshefa mbaka otaya indile kElelo lyawo lya Shakati kali ya tidhe po mpoka, ashike li ya pongolole nawa.Ya ye ashike mumwe.Ano ya hedhe mumwe nokuza ashike lwopomweelo gwombelewa yAangola mpoka kashona.Otaya ti kutya oya shangela kElelo lya Shakati, taya pula oonkundathana nalyo moshinima shika.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News