Oyendji ya kutha ombinga molutenda

Oyendji ya kutha ombinga molutenda

PONDANGWA O MWAALU omunene lela gwaakwashigwana ya za koombinga noombinga dhoshilongo unene tuu koNooli yasho, oya li ya kutha ombinga onene miilonga yolutenda pamwe nOmupresidende gwOshilongo Hifikepunye Pohamba nOmupresidende omukulu he yoshigwana tatekulu Sam Nujoma pOndangwa mOlyomakaya ngaka ga zi ko.

Omupresidende Pohamba, ngoka wo a li a ende pamwe nOoministeli dhe dhEpangelo, tadhi kwatelwa kOmeho kOministeli yOtango tatekulu Nahas Angula nOministeli yIilonga, Omaenditho nOmakwatakanithokumwe tate Joel Kaapanda nAanambelewa yalwe Aakuluntu naashona mEpangelo, okwa pandula oshigwana sho sha tokola okukutha ombinga, paiyambo, miilonga yokulonga olutenda lwasho. Ta ti oshigwana osho shene shi na okukutha ombinga mOoprojeka dhi na sha nokuhumitha komeho oshilongo shasho.Iitopolwa ayihe yomoNooli, oya li ya tuma aakwashigwana oyendji lela mboka ya longo noonkondo kolutenda hoka mOlyomakaya ngoka ga zi ko.Oogavena, Ookaansola dhIitopolwa nodhOondoolopa noshowo nee aaleli yOpamuthigululwakalo, yOpambepo, aanangeshefa naawiliki yalwe yopashigwana, pamwe naanyasha oyendji, oya li ya kutha ombinga miilonga yetungo lyolutenda pOndangwa mpoka mOlyomakaya ga zi ko.Iilyo yOmahangano galwe mOshitopolwa nenge tu tye moshilongo, ngashi, Ongundu yOomeme yOSWAPO mOshana noshowo oNANTU kombinga yimwe yOshitopolwa sha Hangwena, nayo wo oya kuthile ombinga pAengundu dhawo kolutenda hoka mOlyomakaya.Oshinano shoka tashi longwa okuza pondangwa okuya kOshikango oshi na ookilometa 56 nokwa tegelelwa ngeno shi kale sha pwa muule womvula.Ongundu onene yAanyasha nayo wo oya kuthile ombinga piilonga yolutenda mpoka.Kakele kiilonga yokolutenda, Aakuluntu yamwe sho ya mono ompito yokuya koNooli ngeyi oya kala wo yi ipyakidhila niinakugwanithwa yilwe mpeyaka naampeyaka, unene tuu mEtitano lya zi ko.Omupresidende Omukulu he yoshigwana tatekulu Sam Nujoma pamwe nOministeli Onkuluntu tatekulu Nahas Angula, oya li ya talele po oCOSDEC pOndangwa, mpoka ya tala iilonga tayi longwa mpoka nokutsa aaniilonga omukumo ya tsikile nombili iilonga yawo ya simana moshigwana ngawo.Metitano omo tuu moka, ngashi sha lopotelwe nale mOshifo shika, Oministeli yIilonga, Omaenditho nOmakwatakanithokumwe tate Joel Kaapanda okwa egulula pambelewa ondjila onene yOpokati kOndangwa nOshikango ongula yEtitano lya zi ko.Sha ningilwa pOsenda nenge tutye pOombelewa dhOshiviha shokuviha Omaloli gomitsalo ngoka haga longitha ondjila ndjoka okuya nokuza kOshikango.Ta ti oshigwana osho shene shi na okukutha ombinga mOoprojeka dhi na sha nokuhumitha komeho oshilongo shasho.Iitopolwa ayihe yomoNooli, oya li ya tuma aakwashigwana oyendji lela mboka ya longo noonkondo kolutenda hoka mOlyomakaya ngoka ga zi ko.Oogavena, Ookaansola dhIitopolwa nodhOondoolopa noshowo nee aaleli yOpamuthigululwakalo, yOpambepo, aanangeshefa naawiliki yalwe yopashigwana, pamwe naanyasha oyendji, oya li ya kutha ombinga miilonga yetungo lyolutenda pOndangwa mpoka mOlyomakaya ga zi ko.Iilyo yOmahangano galwe mOshitopolwa nenge tu tye moshilongo, ngashi, Ongundu yOomeme yOSWAPO mOshana noshowo oNANTU kombinga yimwe yOshitopolwa sha Hangwena, nayo wo oya kuthile ombinga pAengundu dhawo kolutenda hoka mOlyomakaya.Oshinano shoka tashi longwa okuza pondangwa okuya kOshikango oshi na ookilometa 56 nokwa tegelelwa ngeno shi kale sha pwa muule womvula.Ongundu onene yAanyasha nayo wo oya kuthile ombinga piilonga yolutenda mpoka.Kakele kiilonga yokolutenda, Aakuluntu yamwe sho ya mono ompito yokuya koNooli ngeyi oya kala wo yi ipyakidhila niinakugwanithwa yilwe mpeyaka naampeyaka, unene tuu mEtitano lya zi ko.Omupresidende Omukulu he yoshigwana tatekulu Sam Nujoma pamwe nOministeli Onkuluntu tatekulu Nahas Angula, oya li ya talele po oCOSDEC pOndangwa, mpoka ya tala iilonga tayi longwa mpoka nokutsa aaniilonga omukumo ya tsikile nombili iilonga yawo ya simana moshigwana ngawo.Metitano omo tuu moka, ngashi sha lopotelwe nale mOshifo shika, Oministeli yIilonga, Omaenditho nOmakwatakanithokumwe tate Joel Kaapanda okwa egulula pambelewa ondjila onene yOpokati kOndangwa nOshikango ongula yEtitano lya zi ko.Sha ningilwa pOsenda nenge tutye pOombelewa dhOshiviha shokuviha Omaloli gomitsalo ngoka haga longitha ondjila ndjoka okuya nokuza kOshikango.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News