Otwa pumbwa ekwatho

Otwa pumbwa ekwatho

OMUUNGANEKI gwOproyeka tayi ungaunga nomukithi gwoHIV-AIDS mOshitopolwa sha Shikoto, Patrick Mundjele, pethimbo lyOshigongiilonga shokudheula Aaungaungi nOmukithi gwo HIV-AIDS mIikandjohogololo mOshikoto, shoka ya li nasho pOniipa pehulilo lyOmwedhi gwa zi ko, okwa lombwela The Namibian kutya oya pumbwa oombasikela.

Ta ti opo Aaungaungi nomukithi nguka momikunda ya vule okwiinyenga nuupu molwashoka iiyenditho yiihauto pethimbo ndika oya pumba noonkondo. Mundjele ta ti mOshikoto, oya longekidha mo nawa uuna tashi ya pegandjo lyuuyelele nokuungaunga noHIV.Ta ti ye shi unganeka nawa Paikandjohogololo mbyoka omulongo yomoshitopowla sha Shikoto.Oshiwike nee shoka sha hugunina shomwedhi gwa zi ko, aaungaungi aakuluntu mOoproyeka dhoka tadhi ungaunga nomukithi nguka yomIikandjohogololo mOhikoto ayehe oye yile koshigongiilonga pOniipa, mpoka ya mono omapukululo mu nkene ye na okulonga naantu mboka taya lumbu nombuto yoHIV.Taya longwa wo kutya oHIV-AIDS oshike naanaa, nkene ye na okweeta po Ooprojeka dhokuungaunga nomukithi nguka nosho tuu oonkatu ndhoka ndhi na okukatukwa po kOkomitiye onene yokuungaunga nomukithi nguka mOshikoto.Mboka ya li moshigongiilonga shoka otaya ti iigongi yoludhi nduka iiwanawa notayi pumbiwa noonkondo.Ashike Omukuluntu gwawo, Patrick Mundjele okwa ti kutya oye na ompumbwe onene yiiyenditho nota indile kAanangeshefa, kOmahangano nokOohandimwe mOshitopolwa, ye ya kwathe.Mundjele ta ti mOshikoto, oya longekidha mo nawa uuna tashi ya pegandjo lyuuyelele nokuungaunga noHIV.Ta ti ye shi unganeka nawa Paikandjohogololo mbyoka omulongo yomoshitopowla sha Shikoto.Oshiwike nee shoka sha hugunina shomwedhi gwa zi ko, aaungaungi aakuluntu mOoproyeka dhoka tadhi ungaunga nomukithi nguka yomIikandjohogololo mOhikoto ayehe oye yile koshigongiilonga pOniipa, mpoka ya mono omapukululo mu nkene ye na okulonga naantu mboka taya lumbu nombuto yoHIV.Taya longwa wo kutya oHIV-AIDS oshike naanaa, nkene ye na okweeta po Ooprojeka dhokuungaunga nomukithi nguka nosho tuu oonkatu ndhoka ndhi na okukatukwa po kOkomitiye onene yokuungaunga nomukithi nguka mOshikoto.Mboka ya li moshigongiilonga shoka otaya ti iigongi yoludhi nduka iiwanawa notayi pumbiwa noonkondo.Ashike Omukuluntu gwawo, Patrick Mundjele okwa ti kutya oye na ompumbwe onene yiiyenditho nota indile kAanangeshefa, kOmahangano nokOohandimwe mOshitopolwa, ye ya kwathe.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News