Oto pewa N$20 000 ngele ou na uuyelele

Oto pewa N$20 000 ngele ou na uuyelele

OPOLISI oya tula poshitaafula okapandi kOondola/N$20 000 hoka ta ka pewa omuntu kehe ngoka ta ka gandja uuyelele mboka tau ka mangitha nokudhitikitha oonakudhipaga aantu yatatu polukanda lwa Kleine Kuppe mOvenduka ongulohi yEtitano lya zi ko.

Omunangeshefa a tseyika nawa moongeshefa dhiihauto, Mario de Souza gwomimvo 46, omukulukadhi gwe Magda gwomimvo 43 na Koos Jnr gwomimvo 35 oya dhipagwa koongangala pegumbo lyawo mepandaanda lya Natco po Kleine Kuppe. Omuhokololi gwOpolisi Komufala gwopevi Hophni Hamufungu okwa popi kutya okwa kumwa sho aakwashigwana yamwe ya dhengele oongodhi kuyo taya pula kutya olupandu oluthike peni omanga inaya gandja uuyelele kOpolisi.”Okwa li ndishi kutya oshinakugwanithwa andola shOmunamibia kehe okugandja uuyelele kOpolisi, ashike aantu oya hala manga okuuva kutya olupandu oluthike peni,” Hamufungu ta popi.Hamufungu okwa ti kutya aayugi mboka oya fadhuka po nokandjato kopeke kolwaala olumbwilili ka meme De Souza.Mokandjato moka omu na nee Opasporta ye, okakalata kokunana oshimaliwa ko FNB, Oselula ombulau yo Siemens A 35 nosho wo yilwe yoNokia 7210 yomusamane gwe.Aaponokeli mbaka oya longitha oombistoli okudhipagitha aahokanathani mboka na Stoop.Anja Britz ngoka oye owala a hupa moshiponga shika, okwa lombwele Opolisi kutya okwa li wo a kutha ombinga moontamanana na meme De Souza pethimbo aayugi ya holokele puyo okuza konima yegumbo lwopotundi onti 24h00.Mr de Souza okwa li a hala okukondjitha aayugi mboka nokwa yahwa momutse.Opo owala a sila mpoka.Meme De Souza okwa matuka nee andola a ka kwathele omuholike gwe ngoka a li a lala pevi, ihe okwa yahwa wo momutse, nokwa sila kOshipangelo.Aayugi mbaka oya tengukile nee mu Stoop noku mu yaha ngaaka.Aniwa aayugi mboka oya fala Britz megumbo e taye mu lombwela a patulule omweelo.Elago enene omanga taya egulula omweelo ngaaka aafuthi oya fadhuka po oshoka aashiinda oya li ye ya okutala kutya oshike naanaa sha li tashi ningwa mpoka.Konima yedhipago ndika aantu yamwe mboka ya dhengele oongodhi koprograma yokugandja omadhiladhilo mOradio ya Namibia Broadcasting Corporation (NBC) melaka lyoshiingilisa pethimbo lyongula oya popi kutya egeelo lyeso nali galukile mu Namibia.Aadhengi yamwe oya popi kutya iilonga yuukiliminola otayi etwa kokwaana sha (uuthigona).Mosoondaha Ongundu yo DTA ya Namibia oya li ya kondema oshiningwanima shika.Omunashipundi gwo DTA Jan de Waal okwa li a popi kutya oshinima shika otashi dhimbulutha kutya iilonga yomuyonena nomahepeko gopantu otaga ningi oshitopolwa shonkalamwenyo yAanamibia.Ta ti oshiningwanima shika osha landula shoka shopoEros moka aakiintu ya dhipagelwa nosho wo mepandaanda lya Van Coller mOvenduka.”Epangelo itashi vulika li pewe uusama moshipotha kehe shuukiliminola tashi ningwa moshilongo.Ashike ngele iinima otayi indjipala noonkondo ngaaka, oshayela kutya aawiliki naya koneke nokupulanda ya ninge po sha,” ta popi ishewe pamushangwa.Okwa indile Epangelo li shonopeke iilonga yiikulumuna mokutotapo oompito dhiilonga moshilongo.Omuhokololi gwOpolisi Komufala gwopevi Hophni Hamufungu okwa popi kutya okwa kumwa sho aakwashigwana yamwe ya dhengele oongodhi kuyo taya pula kutya olupandu oluthike peni omanga inaya gandja uuyelele kOpolisi. “Okwa li ndishi kutya oshinakugwanithwa andola shOmunamibia kehe okugandja uuyelele kOpolisi, ashike aantu oya hala manga okuuva kutya olupandu oluthike peni,” Hamufungu ta popi. Hamufungu okwa ti kutya aayugi mboka oya fadhuka po nokandjato kopeke kolwaala olumbwilili ka meme De Souza. Mokandjato moka omu na nee Opasporta ye, okakalata kokunana oshimaliwa ko FNB, Oselula ombulau yo Siemens A 35 nosho wo yilwe yoNokia 7210 yomusamane gwe. Aaponokeli mbaka oya longitha oombistoli okudhipagitha aahokanathani mboka na Stoop. Anja Britz ngoka oye owala a hupa moshiponga shika, okwa lombwele Opolisi kutya okwa li wo a kutha ombinga moontamanana na meme De Souza pethimbo aayugi ya holokele puyo okuza konima yegumbo lwopotundi onti 24h00. Mr de Souza okwa li a hala okukondjitha aayugi mboka nokwa yahwa momutse. Opo owala a sila mpoka. Meme De Souza okwa matuka nee andola a ka kwathele omuholike gwe ngoka a li a lala pevi, ihe okwa yahwa wo momutse, nokwa sila kOshipangelo. Aayugi mbaka oya tengukile nee mu Stoop noku mu yaha ngaaka. Aniwa aayugi mboka oya fala Britz megumbo e taye mu lombwela a patulule omweelo. Elago enene omanga taya egulula omweelo ngaaka aafuthi oya fadhuka po oshoka aashiinda oya li ye ya okutala kutya oshike naanaa sha li tashi ningwa mpoka. Konima yedhipago ndika aantu yamwe mboka ya dhengele oongodhi koprograma yokugandja omadhiladhilo mOradio ya Namibia Broadcasting Corporation (NBC) melaka lyoshiingilisa pethimbo lyongula oya popi kutya egeelo lyeso nali galukile mu Namibia. Aadhengi yamwe oya popi kutya iilonga yuukiliminola otayi etwa kokwaana sha (uuthigona). Mosoondaha Ongundu yo DTA ya Namibia oya li ya kondema oshiningwanima shika. Omunashipundi gwo DTA Jan de Waal okwa li a popi kutya oshinima shika otashi dhimbulutha kutya iilonga yomuyonena nomahepeko gopantu otaga ningi oshitopolwa shonkalamwenyo yAanamibia. Ta ti oshiningwanima shika osha landula shoka shopoEros moka aakiintu ya dhipagelwa nosho wo mepandaanda lya Van Coller mOvenduka. “Epangelo itashi vulika li pewe uusama moshipotha kehe shuukiliminola tashi ningwa moshilongo. Ashike ngele iinima otayi indjipala noonkondo ngaaka, oshayela kutya aawiliki naya koneke nokupulanda ya ninge po sha,” ta popi ishewe pamushangwa. Okwa indile Epangelo li shonopeke iilonga yiikulumuna mokutotapo oompito dhiilonga moshilongo.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News