Osikola ya Marco Mpollo ya gandja Oonzapo kaalongwa yayo

Osikola ya Marco Mpollo ya gandja Oonzapo kaalongwa yayo

O SIKOLA ya tseyika nawa mOshakati yokulonga aantu okuteleka yedhina Marco Mpollo Hospitality, omasiku ga zi ko oya pititha aalongwa yawo ye li omulongo lwaampoka montseyo yokuteleka nokuyakula, momagumbo, mOohotela noku ya pa oonzapo ndhoka tadhi vulu lela oku ya petha iilonga yokuteleka nokuyakula niikulya.

Omukuluntu gwosikola ndjoka meme Natasha Ambuga, okwa lombwela The Namibian kutya osikola yawo ndjoka otayi longo nawa lela naalongwa mboka haya piti mosikola moka oya pyokoka nawa mokuteleka nomokuyakula mOohotela nenge ngaa momagumbo moka. Omuteleki Omukuluntu a tseyika nawa mOshakati Head Chef Egon, ngoka wo e li Omugandjimayele kOsikola ndjika, naye opo a li poshituthi shegandjo lyoonzapo mpoka nokupopitha oonakupita noshowo ayehe mboka ya li po.Ta indile kaanangeshefa mOshitopolwa ya kute oonakupita mbaka opo yalye iiyimati yeilongo lyawo.Iilyo yOkomitiye yOsikola ndjoka ngashi meme Selma Shafuda na meme Ailly Angula nayo wo opo ya lii poshituthi shEgandjo lyOonzapo shika noya li ya pandula shoka sha ningwa po.Meme Natasha ota ti kutya ota pandula Kalunga ke ngoka e mu pe omayele omakumithi.Ta ti kutya, nonando tashi mu pula oonkondo nomaziguze, onkee taka tsikila okukutha mo aagundjuka momapandaanda, e ya pe uunongo mokuyakula oshigwana mokuteleka nosho tuu.Meme Natasha ta ti kutya maalongwa ye ayehe mboka a kala nayo ina mona mo kwali ongundu yaalongwa ya fa ndjika ya piti ngashiingeyi noya mono oonzapo dhawo ngeyi.Ta ti kutya ongundu ndjika oya li ongundu ombwanawa noonkondo, yi na elandulathano.Yatano yomuyo oya mona nale nokuli iilonga.Kakele kokulongwa okuteleka, ohaya longwa wo omalaka, ngashi Oshiingilisa nOshiAfrikaansa opo ya vule okupopya nookastoma nawa, unene tuu mOohotela moka.Omulongi gwawo gwOshiingilisa oye Civangula Sabella Gabrie omanga Ernesto Da Silva e li Omulongi gwawo gwOshiafrikaansa.Meme Natasha ta lombwele wo The Namibian kutya mesiku tuu ndjoka lyeti 30 Juni 2005, Osikola yawo oya patulula Orestauranda moshitopolwa shOongeshefa sha Shakati, shoka sha NDC kwali, popepi nOfaabulika yIipoleki ya tate Nembia.Meme Natasha ta gandja uuyelele kutya kehe ngoka wu na uupyakadhi wokuteleka, ano ku shi nkene iikulya yoludhi lwontumba hayi telekwa, nenge ngaa omapukululo gontumba mokuteleka, monathana ashike naye pOrestauranda yawo mpoka.Pamwe owa hala elunduluko lyontumba mOrestauranda yoye, kutya iikulya mbyoka yi li mo oya kala mo unene ethimbo ele, nenge owa hala aaniilonga yoye ya endithwe po, monathana ashike naye nande okonomola yongodhi ye 0812203816.Omuteleki Omukuluntu a tseyika nawa mOshakati Head Chef Egon, ngoka wo e li Omugandjimayele kOsikola ndjika, naye opo a li poshituthi shegandjo lyoonzapo mpoka nokupopitha oonakupita noshowo ayehe mboka ya li po.Ta indile kaanangeshefa mOshitopolwa ya kute oonakupita mbaka opo yalye iiyimati yeilongo lyawo.Iilyo yOkomitiye yOsikola ndjoka ngashi meme Selma Shafuda na meme Ailly Angula nayo wo opo ya lii poshituthi shEgandjo lyOonzapo shika noya li ya pandula shoka sha ningwa po.Meme Natasha ota ti kutya ota pandula Kalunga ke ngoka e mu pe omayele omakumithi.Ta ti kutya, nonando tashi mu pula oonkondo nomaziguze, onkee taka tsikila okukutha mo aagundjuka momapandaanda, e ya pe uunongo mokuyakula oshigwana mokuteleka nosho tuu.Meme Natasha ta ti kutya maalongwa ye ayehe mboka a kala nayo ina mona mo kwali ongundu yaalongwa ya fa ndjika ya piti ngashiingeyi noya mono oonzapo dhawo ngeyi.Ta ti kutya ongundu ndjika oya li ongundu ombwanawa noonkondo, yi na elandulathano.Yatano yomuyo oya mona nale nokuli iilonga.Kakele kokulongwa okuteleka, ohaya longwa wo omalaka, ngashi Oshiingilisa nOshiAfrikaansa opo ya vule okupopya nookastoma nawa, unene tuu mOohotela moka.Omulongi gwawo gwOshiingilisa oye Civangula Sabella Gabrie omanga Ernesto Da Silva e li Omulongi gwawo gwOshiafrikaansa.Meme Natasha ta lombwele wo The Namibian kutya mesiku tuu ndjoka lyeti 30 Juni 2005, Osikola yawo oya patulula Orestauranda moshitopolwa shOongeshefa sha Shakati, shoka sha NDC kwali, popepi nOfaabulika yIipoleki ya tate Nembia.Meme Natasha ta gandja uuyelele kutya kehe ngoka wu na uupyakadhi wokuteleka, ano ku shi nkene iikulya yoludhi lwontumba hayi telekwa, nenge ngaa omapukululo gontumba mokuteleka, monathana ashike naye pOrestauranda yawo mpoka.Pamwe owa hala elunduluko lyontumba mOrestauranda yoye, kutya iikulya mbyoka yi li mo oya kala mo unene ethimbo ele, nenge owa hala aaniilonga yoye ya endithwe po, monathana ashike naye nande okonomola yongodhi ye 0812203816.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News