Oshilongo nomukalo gwasho

Oshilongo nomukalo gwasho

O MOLU epulo lya pulwa kaaleli yOpamuthigululwakalo yomOwambo kombinga yaakadhona mboka haya miti, kutya nya futwe nenge inaya futwa, The Namibian okwa mona aakwashigwana oyendji taya gandja omadhilaadhilo ngawo moshinima shika.

Yamwe otaya ti; Oshinima kutya aakadhona naya futwe nenge oompango dhiilongo nadhi faathanithwe, kutse yamwe katu wete iinima mbika tayi longo, oshoka oshilongo kehe osha landula oohedhi nomikalo dhasho ndhoka sha yama kooyinakulu, na oshina okulandula oohedhi dhoka oshoka ngele inadhi shi ninga nena otashi kanitha ongushu nomikalo dhoshilongo shasho. Mpaka otandi tumbula po iiholelwa yimwe awike.Kuuninginino iilongo yimwe ohayi lombwelwa kutya aantu naya teye mo iilya yawo nenge naya tule iimuna yawo momapya (molweenge) Omukadhona ngele ta hokanwa ihapa gandjwa ongombe okuza kaandjawo yomumati.Oto tidhwako nokangombe koye hoka.Omumati ngele okwa mitike omukadhona iha thiminikwa a fute omukadhona ndele euvathano opo tali kala lya kola oku tekula okanona kawo.Euvarthano ndika oli li wo nopokati komazimo ngaka gaali.Aakalimo yomiilongo mbika oyuuvitile noyasimaneka omithigululwa kalo dhika.Ngele owedhi kuthapo nena owe ya yonena uuthemba noonkulunkedhi dhawo dha za kooyinakulu noku ya yonena omithigululwa kalo dhawo.Kiilongo nee yimwe, aakadhona ohaya futwa ngele yamitikwa.Kaadjawo yomukadhona ngoka ta hokanwa ohaku falwa ongombe.Ngele ongombe inayi falwa nena nohango kayi po.Yamwe ohaku falwa ongombe, omatemo nomakuwa ngoka haga ululilwa momipini, niinima iikwawo.Olye nee taka etha oohedhi dhe a landule dha mukwawo? Uupuko uushona nau pukululwe ndele haku lundulula oonkedhi dhiilongo yaantu.Omukadhona okwa lombwelwa nale kutya inaya momilalo omanga ina hokanwa ota yono nokoshipala shaKalunga.Shoo a mita ngawo oshinima e shi shi naye mwene kutya momilalo otamu zi emito.Onkee inaya futwa.Ngoka ta futwa na kale ngoka a kwatwa koonkondo.Mpaka otandi tumbula po iiholelwa yimwe awike.Kuuninginino iilongo yimwe ohayi lombwelwa kutya aantu naya teye mo iilya yawo nenge naya tule iimuna yawo momapya (molweenge) Omukadhona ngele ta hokanwa ihapa gandjwa ongombe okuza kaandjawo yomumati.Oto tidhwako nokangombe koye hoka.Omumati ngele okwa mitike omukadhona iha thiminikwa a fute omukadhona ndele euvathano opo tali kala lya kola oku tekula okanona kawo.Euvarthano ndika oli li wo nopokati komazimo ngaka gaali.Aakalimo yomiilongo mbika oyuuvitile noyasimaneka omithigululwa kalo dhika.Ngele owedhi kuthapo nena owe ya yonena uuthemba noonkulunkedhi dhawo dha za kooyinakulu noku ya yonena omithigululwa kalo dhawo.Kiilongo nee yimwe, aakadhona ohaya futwa ngele yamitikwa.Kaadjawo yomukadhona ngoka ta hokanwa ohaku falwa ongombe.Ngele ongombe inayi falwa nena nohango kayi po.Yamwe ohaku falwa ongombe, omatemo nomakuwa ngoka haga ululilwa momipini, niinima iikwawo.Olye nee taka etha oohedhi dhe a landule dha mukwawo? Uupuko uushona nau pukululwe ndele haku lundulula oonkedhi dhiilongo yaantu.Omukadhona okwa lombwelwa nale kutya inaya momilalo omanga ina hokanwa ota yono nokoshipala shaKalunga.Shoo a mita ngawo oshinima e shi shi naye mwene kutya momilalo otamu zi emito.Onkee inaya futwa.Ngoka ta futwa na kale ngoka a kwatwa koonkondo.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News