Oshiithanene shaanashilonga niitenya yUukwaluudhi

Oshiithanene shaanashilonga niitenya yUukwaluudhi

O MUNYEKADHI gwoshilongo shUukwaluudhi kuku Liisa Nandjala Taapopi ota hiya nesimaneko aanashilonga naamboka ya egeka nale omatemo gawo nosho wo iitenya, ano Aakwaluudhi konduko mboka ya hokanwa pondje yUukwaluudhi.

Miitenya muka omwa kwatelwa nee aalumentu aakwaluudhi mboka ya hokana noya ninga omagumbo gawo pondje yoshitopolwa shoka, nayo ya ete iitenya kegumbo. “Oyindji yomiitenya oya mona nale omahiyo gayo, ashike otashi vulika wo pu na oyendji inaya mona natango omahiyo, okuza ngaa kaakulupe sigo okaanyanyamagulu, amuhe omwa tegelelwa,” kuku Taapopi ta gandja ngaaka uuyelele.Ta ti, elalakano lyotango lyoshiithanene shika, okwiikunda nkene tu na okuyambula po oshilongo shetweni nosho wo epatululo lyoproyeka tatu ke yi uveni esiku ndyoka.Oshitiyali, okutseya iitenya yOmbala molwashoka “olwindji ngele tandi tsakanene naantu mboka oto tsakanekwa ketumbalo tali ti: “Nangame oko ngaa nda zile kUukwaluudhi hoka.”Iitenya mbika otayi ithanwa nee kOpombelewa yOshilongo shUukwaluudhi pomulongo gwongula (10h00) momasiku 7 Apilili 2007.Omupopi a simana ota ka kala Omunyekadhi gwOshilongo.Pahokololo lyOmunyekadhi, iitenya otayi ka zilila kOmbala okuya kombelewa yoshilongo nokonima otayi shuna nee kOmbala opo yi ka tyapule nawa esiku lyawo nokukundwa kaanashilonga aakwawo yomUukwaluudhi.Koneka, iitenya mbyoka ya tegelelwa oyo mbyoka yopambelewa, Omunyekadhi ta gunu ngaaka.”Oyendji yomaanashilonga oya kala tayi ili ominwe ye wete esiku ndika itali thiki mbala opo ye li tyapule, olya thika nee,” Omunyekadhi kuku Taapopi ta ti ngaaka.Okwa indile wo kutya omuzalo gwopamuthigululwakalo gwoshilongo inagu thigala ko nando.”Oyindji yomiitenya oya mona nale omahiyo gayo, ashike otashi vulika wo pu na oyendji inaya mona natango omahiyo, okuza ngaa kaakulupe sigo okaanyanyamagulu, amuhe omwa tegelelwa,” kuku Taapopi ta gandja ngaaka uuyelele.Ta ti, elalakano lyotango lyoshiithanene shika, okwiikunda nkene tu na okuyambula po oshilongo shetweni nosho wo epatululo lyoproyeka tatu ke yi uveni esiku ndyoka.Oshitiyali, okutseya iitenya yOmbala molwashoka “olwindji ngele tandi tsakanene naantu mboka oto tsakanekwa ketumbalo tali ti: “Nangame oko ngaa nda zile kUukwaluudhi hoka.”Iitenya mbika otayi ithanwa nee kOpombelewa yOshilongo shUukwaluudhi pomulongo gwongula (10h00) momasiku 7 Apilili 2007.Omupopi a simana ota ka kala Omunyekadhi gwOshilongo.Pahokololo lyOmunyekadhi, iitenya otayi ka zilila kOmbala okuya kombelewa yoshilongo nokonima otayi shuna nee kOmbala opo yi ka tyapule nawa esiku lyawo nokukundwa kaanashilonga aakwawo yomUukwaluudhi.Koneka, iitenya mbyoka ya tegelelwa oyo mbyoka yopambelewa, Omunyekadhi ta gunu ngaaka.”Oyendji yomaanashilonga oya kala tayi ili ominwe ye wete esiku ndika itali thiki mbala opo ye li tyapule, olya thika nee,” Omunyekadhi kuku Taapopi ta ti ngaaka.Okwa indile wo kutya omuzalo gwopamuthigululwakalo gwoshilongo inagu thigala ko nando.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News