Oseko ya Eengedjo ya tewa kootsotsi

Oseko ya Eengedjo ya tewa kootsotsi

O MUKULUNTU gwOseko yOpombanda ya Mungwelume mUukwanyama mOshitopolwa sha Hangwena tate Jason Johannes okwa tseyithila Oshifo shika kutya oombotsotso ntano (5) lwaampoka ongulohi yOsoondaha ndjika ya zi ko odhi iteyele mOseko ndjoka ya Eengedjo nokuyaka mo iinima yondilo.

Iinima mbyoka ya yakwa mo ngaashi nee; Eshina lyokuninga ookopi, Otiivi, Ookompiutera dhi li ndatu (3), eshina shokwiindjipaleka oombapila nolyokulamineita. Ongushu yiinima ayihe mbika ya yakwa po, tate Johannes ota ti kutya oyi li pOondola dha Namibia omayovi omilongo hetatu nomathele gatano niihupe (N$80,530.00).Sho sha dhimbululwa nokulopotwa kOpolisi ya Mungwelume, ndjoka ya yi aamentu mbaka mokashoko nziya, Opolisi oya kwata po nee aalumentu aagundjuka ye li yatano.Ya kwatelwa pomukunda Onakaolo momudhingoloko gwa Mungwelume moka.Otaku tiwa kutya oya longitha iihauto yi li iyali.Iinima ayihe mbyoka ya li ya yaka po oya monika.Tate Johannes ta ti kutya gumwe gwomoonakukwatwa mboka okwa li omulongwa pOsikola ya Eengedjo mpoka omvula ya zi ko.A li mOgrade 12, ashike kali e yi pita.Aamentu mbaka oya holokele mOmpangu ya Mengestrata mOshakati oshiwike sha zi ko noshipotha shawo oshuundulilwa komeho omolu omakonaakono.Omadhina gawo opo tage ya.Ongushu yiinima ayihe mbika ya yakwa po, tate Johannes ota ti kutya oyi li pOondola dha Namibia omayovi omilongo hetatu nomathele gatano niihupe (N$80,530.00).Sho sha dhimbululwa nokulopotwa kOpolisi ya Mungwelume, ndjoka ya yi aamentu mbaka mokashoko nziya, Opolisi oya kwata po nee aalumentu aagundjuka ye li yatano.Ya kwatelwa pomukunda Onakaolo momudhingoloko gwa Mungwelume moka.Otaku tiwa kutya oya longitha iihauto yi li iyali.Iinima ayihe mbyoka ya li ya yaka po oya monika.Tate Johannes ta ti kutya gumwe gwomoonakukwatwa mboka okwa li omulongwa pOsikola ya Eengedjo mpoka omvula ya zi ko.A li mOgrade 12, ashike kali e yi pita.Aamentu mbaka oya holokele mOmpangu ya Mengestrata mOshakati oshiwike sha zi ko noshipotha shawo oshuundulilwa komeho omolu omakonaakono.Omadhina gawo opo tage ya.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News